Tiedote

Lukuvuosi alkaa: Keväällä perusopetuksen päättäneistä 97 % on tähän mennessä saanut opiskelupaikan yhteishaun kautta

Ajankohtaista Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Oppivelvollisuuden laajentaminen Opiskelijavalinnat
Opetushallituksen arvion mukaan elokuussa koulutiensä aloittaa hieman alle 60 000 ekaluokkalaista. Lukioissa ja ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa aloittaa yhteensä noin 79 000 uutta opiskelijaa. Oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvä hakuvelvollisuus näyttäisi toteutuneen hyvin, sillä perusopetuksesta valmistuneista peräti 99 % haki jatkokoulutuspaikkaa kevään valtakunnallisissa hauissa. Koulutuksissa aloittaneiden lopulliset määrät selviävät elokuun jälkeen.
Nuoret katsovat uusia tiimipaitojaan

Peruskoulunsa aloittavien määrä jää hieman pienemmäksi kuin viime syksynä, sillä ikäluokan koko on ollut pienenemään päin jo useamman vuoden ajan. Viime vuonna ekaluokkalaisia oli vielä yli 60 000, viisi vuotta aikaisemmin 61 750. Sen sijaan yläkouluun siirtyvien määrä on hiljalleen kasvanut. Elokuussa perusopetuksen 7. vuosiluokan aloittaa runsaat 62 000 oppilasta. Kaikkiaan Suomen peruskouluissa opiskelee yli 560 000 oppilasta. Heidän kokonaismääränsä on viime vuosina noussut; vuonna 2016 oppilaita oli vajaat 550 250. 

Lukioissa aloittavien määrässä ei juurikaan muutoksia, ammatillisessa koulutuksessa aloittavien määrä kasvaa hieman

Opetushallituksen arvion mukaan suomalaiseen ylioppilastutkintoon tähtäävät lukio-opintonsa aloittaa tänä syksynä noin 34 000 opiskelijaa. Tämä nuorten oppimäärän mukaisesti opiskelevien määrä ei ole juuri muuttunut edellisen vuoden tilanteesta. Kaikkiaan lukiokoulutuksessa opiskeli viime vuonna noin 107 000 opiskelijaa, joista nuorten osuus oli 90 %.

Ammatilliseen perustutkintoon tähtäävässä koulutuksessa aloittavien määrä näyttäisi sen sijaan olevan hienoisessa kasvussa: opintonsa aloittaa arviolta nyt noin 45 000 opiskelijaa, kun viime elokuussa aloittajia oli noin 43 500. 

Arviot aloittavien määrästä perustuvat yhteishaun hakijatilastoihin sekä KOSKI-tietovarannon tietoihin. Erityisesti ammatillisessa koulutuksessa aloittavien määrän arviointi on haastavaa, koska opiskelijoita valitaan valtakunnallisen yhteishaun lisäksi myös oppilaitosten omilla jatkuvilla hauilla eikä tällä tavalla valituista ole saatavilla valtakunnallisia tilastoja. Elokuussa aloittavien osuus on yleensä ollut noin kaksi kolmasosaa koko vuoden aikana aloittaneiden määrästä. Esimerkiksi viime vuoden aikana ammatillisen perustutkinnon opiskelun aloitti noin 68 000 henkilöä.  

Yhteensä ammatillisen perustutkinnon opiskelijoita oli tänä keväänä noin 174 000. Ammatillista perustutkintoa, ammattitutkintoa ja erikoisammattitutkintoa suoritti kaikkiaan noin 243 000 opiskelijaa, mikä on 6 % enemmän kuin vuoden 2020 keväällä.

Valmistavissa koulutuksissa aloittavien määrä näyttää nousevan 

Opetushallituksen arvion mukaan perusopetuksen jälkeisissä valmistavissa koulutuksissa (perusopetuksen lisäopetus eli ns. kymppiluokka, lukiokoulutukseen valmistava koulutus LUVA ja ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus VALMA) sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmistavassa TELMA-koulutuksessa aloittavien opiskelijoiden määrä saattaa tänä syksynä olla jonkin verran suurempi kuin vuotta aikaisemmin. 

Sekä aloituspaikkoja että koulutukseen hakeneita ja hyväksyttyjä oli nyt reilusti enemmän. Aloituspaikkoja oli 6 700, nousua viime vuoteen lähes 900. Koulutuksiin on hyväksytty 5 500 opiskelijaa. Kaikki hyväksytyt eivät kuitenkaan ota opiskelupaikkaa vastaan, jos he esimerkiksi pääsevätkin tutkintoon johtavaan koulutukseen. Aloittavien opiskelijoiden määrä voi nyt kasvaa muutamalla sadalla, kun se viime syksynä oli 4 600.

Kuten ammatillisessa koulutuksessa muutenkin, VALMA- ja TELMA-koulutuksiin pääsee myös jatkuvan haun kautta. Tämä nostaa opintonsa aloittavien opiskelijoiden yhteismäärää, joka viime vuonna oli noin 7 500.

Oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvä hakuvelvollisuus toteutui hyvin

Tänä keväänä alle 18-vuotiailla perusopetuksesta valmistuvilla oli ensimmäistä kertaa oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvä velvollisuus hakea jatkokoulutuspaikkaa. Hakuvelvollisuus näyttäisi toteutuneen hyvin, sillä noin 60 000 valmistuneesta 99 % haki jatkokoulutukseen kevään yhteishaussa. 

Yhteishaun väliin jättäneistäkin osa on hakenut yhteishaun ulkopuolelle jääviin koulutuksiin, kuten kansanopistojen oppivelvollisille tarkoitettuihin vapaan sivistystyön koulutuksiin. 

Yhteishaun tulokset julkaistiin kesäkuun puolivälissä, ja silloin noin 3 000 perusopetuksen tänä keväänä päättänyttä jäi ilman jatkokoulutuspaikkaa. Nyt määrä on puolittunut: tällä hetkellä ilman paikkaa on noin 3 %. Valtaosa eli 99 % tänä keväänä perusopetuksen päättäneistä on alle 18-vuotiaita.

Kaikille paikatta jääneille oppivelvollisille pitäisi löytyä opiskelupaikka kesän ja syksyn aikana. Koulutukseen voi päästä varasijalta kesän aikana tai oppilaitosten omien jatkuvien hakujen kautta. Kansanopistojen oppivelvollisille tarkoitettuihin koulutuksiin haetaan suoraan oppilaitokseen. 

Lopulliset tiedot perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen sijoittumisesta selviävät vasta elokuun jälkeen, jolloin perusopetuksen järjestäjien ohjaus- ja valvontavastuu keväällä valmistuneista oppilaista päättyy. Perusopetuksen järjestäjät ilmoittavat 27.8. asuinkunnille ne oppivelvolliset, jotka eivät ole aloittaneet valmistavassa tai toisen asteen koulutuksessa. 

Viime kädessä asuinkunta osoittaa opiskelupaikan soveltuvasta nivelvaiheen koulutuksesta (kymppiluokka, LUVA tai VALMA) oppivelvolliselle, joka ei määräaikaan mennessä ole aloittanut oppivelvollisuuden suorittamiseen kelpaavia opintoja.

Lisätiedot

Tilastot:

  • 5.8.2021: erityisasiantuntija Pirjo Karhu, pirjo.karhu [at] oph.fi, puh. 029 533 1317
  • 6.8.2021 alkaen: asiantuntija Tiina Komppa, tiina.komppa [at] oph.fi, puh. 029 533 1429 ja vastaava asiantuntija Siru Korkala, siru.korkala [at] oph.fi, puh. 029 533 8610 

Oppivelvollisuuden laajentaminen:

  • johtaja Kurt Torsell, kurt.torsell [at] oph.fi, puh. 029 533 1887