Meddelanden

Läsåret börjar – 97 procent av dem som avslutat den grundläggande utbildningen på våren har hittills fått en studieplats via den gemensamma ansökan

Aktuellt Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Utvidgandet av läroplikten Antagning av studerande
Utbildningsstyrelsen uppskattar att något under 60 000 förstaklassare inleder sin skolgång i augusti. Sammanlagt ungefär 79 000 studerande inleder studier i gymnasiet eller utbildning som leder till yrkesinriktad grundexamen. Ansökningsskyldigheten i anslutning till utvidgandet av läroplikten verkar ha uppfyllts väl. Hela 99 procent av alla som utexaminerats från den grundläggande utbildningen sökte en fortsatt studieplats i vårens nationella gemensamma ansökan. Det slutliga antalet studerande i utbildningarna klarnar efter augusti.
Nuoret katsovat uusia tiimipaitojaan

Antalet elever som börjar grundskolan är något mindre än förra hösten, eftersom årskullarnas storlek har minskat i flera års tid. I fjol var antalet förstaklassare över 60 000, medan den motsvarande siffran fem år innan var 61 750. Däremot har antalet elever som börjar i högstadiet ökat sakteliga. I augusti kommer drygt 62 000 elever att börja i årskurs 7. Sammanlagt finns det över 560 000 elever i grundskolorna i Finland. Det totala antalet elever har ökat under de senaste åren – år 2016 var antalet elever något under 550 250.

Antalet studerande som börjar i gymnasiet förändras inte nämnvärt, antalet studerande som inleder yrkesutbildning ökar något

Enligt Utbildningsstyrelsens uppskattning inleder i höst cirka 34 000 studerande gymnasiestudier som siktar på en finländsk studentexamen. Detta antal studerande i gymnasieutbildning för unga har inte förändrats nämnvärt jämfört med läget i fjol. I fjol hade gymnasieutbildningen sammanlagt ungefär 107 000 studerande. Av dem var 90 procent unga. 

Antalet personer som inleder utbildning som leder till yrkesinriktad grundexamen ser däremot ut att öka något. Uppskattningsvis 45 000 studerande inleder sina studier nu vid en sådan utbildning medan cirka 43 500 inledde sina studier i augusti förra året.

Uppskattningarna av antalet nya studerande baserar sig på statistiken över sökande i den gemensamma ansökan samt uppgifterna i KOSKI-datalagret. Det är särskilt svårt att uppskatta antalet studerande som inleder yrkesutbildning, eftersom man utöver den nationella gemensamma ansökan även antar studerande genom läroanstalternas egna kontinuerliga ansökningar och det saknas riksomfattande statistik om dem som antagits på detta sätt. Andelen som inleder sina studier i augusti har i allmänhet utgjort cirka två tredjedelar av antalet för hela året. Till exempel under det senaste året inledde cirka 68 000 personer studier som leder till yrkesinriktad grundexamen.  

Denna vår hade studier som leder till en yrkesinriktad grundexamen sammanlagt ungefär 174 000 studerande. Sammanlagt cirka 243 000 studerande avlade yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen, vilket är 6 procent mer än våren 2020.

Antalet sökande till handledande utbildningar verkar öka 

Enligt Utbildningsstyrelsens uppskattning kan antalet studerande som inleder studier i handledande utbildningar efter grundläggande utbildning (påbyggnadsundervisning efter den grundläggande utbildningen, alltså den så kallade tionde klassen, utbildning som förbereder för gymnasieutbildning LUVA och utbildning som handleder för yrkesutbildning VALMA) och utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv TELMA vara något större i höst jämfört med ett år tidigare. 

Både antalet nybörjarplatser och antalet som sökt och antagits till utbildningarna är nu betydligt fler. Antalet nybörjarplatser var 6 700, vilket är en ökning med nästan 900 platser jämfört med fjolåret. 5 500 studerande har antagits till utbildningarna. Alla som antagits kommer dock inte ta emot studieplatsen, om de till exempel antas till en utbildning som leder till examen. Antalet nya studerande kan nu öka med några hundra, då det förra hösten var 4 600.

Precis som inom yrkesutbildningen i övrigt kan man också söka till VALMA-utbildningar och TELMA-utbildningar genom kontinuerlig ansökan. Detta ökar det sammanlagda antalet studerande som inleder sina studier. I fjol var antalet ungefär 7 500.

Ansökningsskyldigheten i anslutning till utvidgandet av läroplikten uppfylldes väl

I vår var personer under 18 år som utexaminerats från den grundläggande utbildningen för första gången skyldiga att uppfylla ansökningsskyldigheten i anslutning till utvidgandet av läroplikten.  Ansökningsskyldigheten verkar ha uppfyllts väl, eftersom 99 procent av de cirka 60 000 utexaminerade sökte till fortbildning i vårens gemensamma ansökan. 

Också en del av dem som valde att inte delta i den gemensamma ansökan har sökt till utbildningar utanför den gemensamma ansökan, såsom till folkhögskolornas utbildning inom det fria bildningsarbetet som riktar sig till läropliktiga.

Då resultatet av den gemensamma ansökan publicerades i mitten av juni blev närmare 3 000 av dem som avslutat den grundläggande utbildningen i vår utan fortsatt studieplats. Detta antal har nu halverats och för närvarande saknar cirka 3 procent studieplats. Majoriteten, det vill säga 99 procent av dem som avslutat den grundläggande utbildningen i vår är under 18 år.

Alla läropliktiga som inte fått en studieplats borde få en studieplats under sommaren och hösten. Man kan under sommaren antas till en utbildning från reservplats eller via läroanstalternas egna kontinuerliga ansökningar. Till folkhögskolornas utbildning som riktar sig till läropliktiga ansöks direkt till läroanstalten.

De slutliga uppgifterna om placering efter den grundläggande utbildningen klarnar först efter augusti, när handlednings- och tillsynsansvaret inom den grundläggande utbildningen för elever som utexaminerats under våren upphör. Anordnarna av grundläggande utbildning ger boendekommunerna den 27 augusti uppgifter om läropliktiga som inte har inlett förberedande utbildning eller utbildning på andra stadiet.

I sista hand anvisar boendekommunen en lämplig studieplats i övergångsskedet (tionde klass, LUVA eller VALMA) åt en läropliktig som inte inom utsatt tid har inlett studier som är lämpliga för att fullgöra läroplikten.

Mer information

Statistik:

  • 5.8.2021: specialsakkunnig Pirjo Karhu, pirjo.karhu [at] oph.fi, tfn 029 533 1317
  • Fr.o.m. 6.8.2021: sakkunnig Tiinsa Komppa, tiina.komppa [at] oph.fi, tfn 029 533 1429 och ledande sakkunnig Siru Korkala, siru.korkala [at] oph.fi, tfn 029 533 8610

Utvidgning av läroplikten:

  • Direktör Kurt Torsell, kurt.torsell [at] oph.fi, tfn 029 533 1887