Uutinen

Opetushallituksen valtionavustukset 2021 – hakujen alustava aikataulu kootusti

Ajankohtaista Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Vapaa sivistystyö Koulutuksen kehittäminen Rahoitus
Opetushallitus jakaa erityisavustuksia kehittämis-, kokeilu- ja käynnistämishankkeisiin sekä yleisavustuksia hakijaorganisaation toiminnan rahoittamiseen ja kustannusten kattamiseen. Tähän uutiseen on koottu valtionavustusten aikataulu vuonna 2021. Vuoden aikana haettavaksi tulee nyt julkaistavien avustusten lisäksi myös muita avustuksia, joista tiedotamme heti niiden varmistuttua.
Kuvituskuva, opiskelijoita keskustelemassa rappusissa

Useimpien valtionavustusten hakuaika on noin kuusi viikkoa. Valtionavustushakujen alkamisajankohdat, painopisteet ja määrärahat tarkentuvat ennen hakuajan alkamista. Kaikki avoinna olevat haut ovat selattavissa osoitteessa: oph.fi/fi/rahoitus/haettavissa. 

Useimmat valtionavustukset jaetaan varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjille

Oppimisympäristöjen kehittämisen valtioavustuksilla rahoitetaan monipuolista oppimisympäristöjen kehittämistä. 
• Varhaiskasvatuksen avustus suunnataan varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaista toimintakulttuuria tukevien ja digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen. 
• Esi- ja perusopetuksen avustus suunnataan hakijoiden digitalisaation kokonaisvaltaiseen edistämiseen ja innovatiivisten opetuskäytäntöjen kehittämiseen. 
• Lukion avustuksen tavoitteena on kehittää digitaalisia oppimisympäristöjä ja tieto- ja viestintäteknologian käyttöä opetuksessa, ohjauksessa ja oppimisessa tukemaan lukiolain ja opetussuunnitelmien toimeenpanoa sekä edistämään lukiokoulutuksen laatua ja saavutettavuutta.

Kerhotoiminnan valtionavustus on suunnattu perusopetuksen järjestäjille ja sillä tuetaan oppituntien ulkopuolista harrastustoimintaa. 

Kaksikielisen opetuksen valtionavustus avataan haettavaksi kunnallisille varhaiskasvatuksen järjestäjille sekä esi- ja perusopetuksen järjestäjille. Sen tavoitteena on lisätä ja kehittää kaksikielistä opetusta. Avustuksella tavoitellaan erityisesti kaksikielisen opetuksen alueellisen yhdenvertaisuuden toteutumista. 

Lukuliikkeen valtionavustusta nuorten ja aikuisten lukutaidon kehittämiseen voivat hakea kunnat, kuntayhtymät, oikeuskelpoiset yhteisöt, säätiöt, yhdistykset ja järjestöt. Lukuliikkeen toimintaan kohdennetaan syksyllä 2021 vielä toinen hakukierros, jonka tarkemmat tiedot julkaistaan erikseen.

Yleissivistävän koulutuksen kansainvälistymisen valtionavustus on suunnattu esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestäjille. Sillä lisätään ja monipuolistetaan kansainvälisyyden hyödyntämistä opetussuunnitelmatyössä, kansainvälisen toiminnan vastuullisuutta ja kansainvälisen osaamisen laatua. 

Valtionavustus vieraskielisten sekä saamen- ja romanikielisten oppilaiden ja opiskelijoiden esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestämiseen on tarkoitettu vieraskielisten oppilaiden ja opiskelijoiden suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -opetukseen tai muun opetuksen tukemiseen sekä oman äidinkielen opetukseen.

Yksityisten esi- ja perusopetuksen järjestäjien harkinnanvarainen avustus käyttökustannuksiin on avustus, jota voidaan myöntää perusopetuslain (628/1998) 7 §:n mukaisen järjestämisluvan omaavalle opetuksen järjestäjälle esi- ja perusopetuksen käyttökustannuksiin.

Opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvan taiteen perusopetuksen valtionavustuksella on tarkoitus monipuolisesti edistää taiteen perusopetuksen kehittämistä sekä toiminnan tuloksellisuuteen ja laadulliseen kehittämiseen tarkoitettua innovaatiotoimintaa.

Muiden kuin opetustuntikohtaista valtionosuutta saavien taiteen perusopetuksen järjestäjien harkinnanvaraisella valtionavustuksella tuetaan ja parannetaan edellytyksiä järjestää taiteen perusopetusta.
Vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin valtionavustus on suunnattu yrityksille ja järjestöille. Sen tavoitteena on ruotsinkielisten oppimateriaalien kehittäminen, jotta ruotsinkielisillä oppijoilla olisi tasa-arvoiset edellytykset suorittaa koulutuksensa varhaiskasvatuksesta toisen asteen koulutukseen. Valtionavustuksella tuetaan sellaisten oppimateriaalien kehittämistä, joiden tuottaminen ilman avustusta ei olisi taloudellisesti kannattavaa.

Yleissivistävän koulutuksen järjestöjen valtionavustuksella kehitetään kodin ja koulun yhteistyöstä huolehtivien järjestöjen toimintaa, tuetaan koulun vapaan harrastustoiminnan järjestämistä, tuetaan eräiden nimeltä mainittujen järjestöjen sekä vaihto-oppilasjärjestöjen toimintaa sekä lukiolaisten tiedeolympialaistoimintaa.

Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen valtionavustusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät, rekisteröidyt yhteisöt tai säätiöt sekä yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Sen tavoitteena on edistää opetustoimessa ja varhaiskasvatuksessa toimivan henkilöstön jatkuvaa oppimista ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia kehittää ammatissa tarvittavaa osaamista.

Alustavat hakujen avaamisajat

Haettavissa nyt:

• Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus, n. 15,5 milj. € Lue lisää haku-uutisesta.
• Valtionavustukset vieraskielisten sekä saamen- ja romanikielisten oppilaiden ja opiskelijoiden esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestämiseen (määrärahan koko tarkentuu myöhemmin). Lue lisää haku-uutisesta.
• Yksityisten esi- ja perusopetuksen järjestäjien harkinnanvarainen avustus käyttökustannuksiin, n. 2 milj. €. Lisätietoa

Haku avataan viikoilla 6–7:

• Valtionavustus yleissivistävän koulutuksen järjestöille, n. 1,5 milj. €
• Opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvan taiteen perusopetuksen valtionavustus, n. 0,7 milj. €
• Muiden kuin opetustuntikohtaista valtionosuutta saavien taiteen perusopetuksen järjestäjien harkinnanvarainen valtionavustus, 0,15 milj. €

Haku avataan viikolla 9:

• Oppimisympäristöjen kehittäminen varhaiskasvatuksessa, n. 1,5 milj. €
• Oppimisympäristöjen kehittäminen esi- ja perusopetuksessa, n. 1,5 milj. €
• Oppimisympäristöjen kehittäminen lukiokoulutuksessa, n. 1,5 milj. €
• Koulujen kerhotoiminnan tukeminen, n. 2,9 milj. €
• Valtionavustus kaksikielisen opetuksen laajentamiseen, n. 0,8 milj. €
• Yleissivistävän koulutuksen kansainvälistyminen esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa, n. 0,6 milj. €
• Lukuliikkeen valtionavustus nuorten ja aikuisten lukutaidon kehittämiseen, n. 0,3 milj. €

Haku avataan touko-kesäkuussa:

• Avustukset vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen, n. 0,08 milj. €

Mahdollisista ammatillisen koulutuksen valtionavustuksista sekä vapaan sivistystyön valtionavustusten hakuaikatauluista tiedotamme erikseen.

Vapaan sivistystyön valtionavustukset vuonna 2021 ovat:
• Vapaan sivistystyön ylimääräiset avustukset, n. 0,1 milj. €
• Vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustukset, n. 1,1 milj. €
• Vapaan sivistystyön opintoseteliavustukset, n. 2,2 milj. € 
• Vapaan sivistystyön opintoseteliavustukset maahanmuuttajanuorten koulutukseen, n. 1,9 milj. € 
• Jatkuvan oppimisen edistäminen, n. 1,9 milj. €

Tarkat hakukohtaiset ohjeet löytyvät hakujen alkaessa sivulta oph.fi/rahoitushaut. Opetus- ja kulttuuriministeriön samoille kohderyhmille jaettavat avustukset julkaistaan osoitteessa: https://minedu.fi/avustukset

Opetushallituksen valtionavustustoiminnalla tuetaan koulutuspoliittisten linjausten toimeenpanoa, opetuksen ja koulutuksen kehittämistä sekä tasa-arvoisuuden toteutumista koulutuksessa. Toiminnalla pyritään pysyviin rakenteellisiin ja toiminnallisiin muutoksiin. Valtionavustuksiin tarkoitetut määrärahat osoitetaan vuosittain valtion talousarviossa. Lisäksi Opetushallitus tukee suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä jakamalla rahoitusta kansainvälistymishankkeisiin.

Lisätietoa: 

Opetusneuvos Matti Ranta, 029 533 1537, etunimi.sukunimi [at] oph.fi

Uutista päivitetty 2.2.2021: Yksityisten esi- ja perusopetuksen järjestäjien harkinnanvarainen avustus käyttökustannuksiin 2021 aukeaakin alkuperäisestä uutisesta poiketen jo viikolla viisi.

Uutista päivitetty 4.2.2021: Valtionavustukset vieraskielisten sekä saamen- ja romanikielisten oppilaiden ja opiskelijoiden esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestämiseen tulevat haettaviksi alkuperäisestä uutisesta poiketen jo viikolla viisi.