Nyheter

Utbildningsstyrelsens statsunderstöd 2021 – preliminär tidsplan för ansökningsomgångarna 

Aktuellt Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Fritt bildningsarbete Utveckling av utbildningen Finansiering
Utbildningsstyrelsen delar ut specialunderstöd för utvecklings- och försöksprojekt samt allmänna understöd för att finansiera verksamheten och kostnaderna hos de sökande organisationerna. I den här nyheten har vi samlat de preliminära tidtabellerna för statsunderstöden år 2021. Utöver de understöd som anges här lediganslås i år även andra understöd som vi informerar närmare om så fort de har bekräftats.
Illustrationsbild, studerande som diskuterar vid trappan

Ansökningstiden för de flesta statsunderstöden är ungefär sex veckor. Finansieringsomgångarnas exakta datum, tyngdpunkter och understödsbelopp fastställs innan ansökningstiden börjar. Alla pågående ansökningar finns publicerade på adressen: https://www.oph.fi/sv/finansiering/pagaende

Majoriteten av statsunderstöden delas ut till utbildningsanordnare och anordnare av småbarnspedagogik

Med statsunderstöden som beviljas för utveckling av lärmiljöerna finansieras projekt som har som mål att utveckla mångsidiga lärmiljöer. 
• Understödet för småbarnspedagogiken är avsett för att utveckla digitala lärmiljöer och lärmiljöer som stöder en verksamhetskultur som motsvarar grunderna för planen för småbarnspedagogik. 
• Syftet med understödet för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen är att helhetsmässigt främja digitaliseringen hos de sökande organisationerna samt utvecklingen av innovativa verksamhetssätt i undervisningen. 
• Målet för understödet för gymnasieutbildningen är att utveckla digitala lärmiljöer och användningen av digitala verktyg i undervisningen, handledningen och lärandet på ett sätt som stöder verkställandet av gymnasielagen och implementeringen av läroplanerna och som främjar kvaliteten på och tillgången till gymnasieutbildning.

Statsunderstödet för klubbverksamhet är avsett för anordnare av grundläggande utbildning och används för att stödja hobbyverksamhet som bedrivs utanför lektionstid. 

Statsunderstödet för undervisning på två språk kan sökas av kommunala anordnare av småbarnspedagogik och anordnare av förskoleundervisning och grundläggande utbildning. Målet är att öka och utveckla undervisningen på två språk. Med understödet eftersträvas i synnerhet regional jämlikhet när det gäller genomförandet av undervisning på två språk. 

Läsrörelsens statsunderstöd för att utveckla läskunnigheten bland unga och vuxna kan sökas av kommuner, samkommuner, sammanslutningar med rättsförmåga, stiftelser, föreningar och organisationer.  Inom ramen för Läsrörelsens verksamhetsområde öppnar ytterligare en finansieringsomgång på hösten 2021. Vi informerar närmare om ansökningsomgången senare.

Statsunderstödet för att främja internationalisering inom den allmänbildande utbildningen är avsett för anordnare av förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt gymnasieutbildning. Syftet med statsunderstödet är att internationaliseringen i högre grad och mångsidigare inkluderas i läroplansarbetet. Syftet är också att främja en ansvarsfull internationell verksamhet samt kvaliteten på det internationella kunnandet. 

Statsunderstödet för ordnande av förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning för elever och studerande med ett främmande språk, samiska eller romani som modersmål kan användas för undervisning i svenska eller finska som andraspråk och litteratur för elever med ett främmande modersmål eller för att stödja annan undervisning för dem. Understödet kan också användas för undervisning i eget modersmål.

Det behovsprövade understödet för att finansiera driftskostnaderna hos privata anordnare av förskoleundervisning och grundläggande utbildning är ett understöd som kan beviljas för att täcka driftkostnader hos sådana anordnare av förskoleundervisning och grundläggande utbildning som har ett anordnartillstånd som avses i 7 § i lagen om grundläggande utbildning (628/1998).

Syftet med statsunderstödet för anordnare av grundläggande konstundervisning som beviljas statsandel per undervisningstimme är att mångsidigt främja utvecklingen av den grundläggande konstundervisningen. Syftet är även att främja innovationsverksamhet som fokuserar på den grundläggande konstundervisningens effekt och utvecklingen av verksamhetens kvalitet.

Med det behovsprövade statsunderstödet för övriga anordnare av grundläggande konstundervisning, som inte får statsandel per undervisningstimme, är syftet att stödja och förbättra förutsättningarna att ordna grundläggande konstundervisning.

Statsunderstödet för att utveckla produktionen av svenskspråkiga läromedel med liten spridning kan sökas av företag och organisationer. Målet är att utveckla de svenskspråkiga läromedlen och på det sättet skapa mer jämlika förutsättningar för elever och studerande inom den svenskspråkiga utbildningen att avklara sin utbildning inom alla stadier, från småbarnspedagogik till andra stadiet. Statsunderstödet är avsett att stödja läromedelsproduktion som i annat fall inte är ekonomiskt lönsam.

Målet för statsunderstödet till organisationer inom den allmänbildande utbildningen är att utveckla verksamheten vid de organisationer som sköter samarbetet mellan hem och skola och att stödja skolans fria hobbyverksamhet. Målet är ytterligare att stödja verksamheten vid specifika, namngivna organisationer och bestämda organisationer för elevutbyte samt att stödja vetenskapsolympiaderna för gymnasiestuderande.

Statsunderstödet för personalfortbildning inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken kan sökas av kommuner, samkommuner, registrerade sammanslutningar eller stiftelser samt av universitet och yrkeshögskolor. Målet är att främja kontinuerligt lärande och jämlika möjligheter att utveckla den yrkesmässiga kompetens som personalen inom utbildningsväsendet och småbarnspedagogiken behöver.

Preliminär tidsplan för ansökan om finansiering

Finansiering som nu kan sökas:

• Personalfortbildning för undervisningsväsendet och småbarnspedagogik (länk till ansökan), ca 15,5 mn €
• Statsunderstöd för ordnande av förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning för elever och studerande med ett främmande språk, samiska eller romani som modersmål (beloppet bekräftas senare)
• Behovsprövat understöd för att finansiera driftskostnaderna hos privata anordnare av förskoleundervisning och grundläggande utbildning, ca 2 mn €

Ansökan om finansiering som öppnar veckorna 6–7:

• Statsunderstöd för organisationer inom den allmänbildande utbildningen, ca 1,5 mn €
• Statsunderstöd för anordnare av grundläggande konstundervisning som får statsandel per undervisningstimme, ca 0,7 mn €
• Behovsprövat statsunderstöd för anordnare av grundläggande konstundervisning som inte får statsandel per undervisningstimme, 0,15 mn €

Ansökan om finansiering som öppnar vecka 9:

• Utveckling av lärmiljöerna inom småbarnspedagogik, ca 1,5 mn €
• Utveckling av lärmiljöerna inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning, ca 1,5 mn €
• Utveckling av lärmiljöerna inom gymnasieutbildning, ca 1,5 mn €
• Stöd för skolornas klubbverksamhet, ca 2,9 mn €
• Statsunderstöd för att utveckla undervisningen på två språk, ca 0,8 mn €
• Understöd för att utveckla internationaliseringen inom förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning, ca 0,6 mn €
• Läsrörelsens statsunderstöd för att utveckla läskunnigheten bland unga och vuxna, ca 0,3 mn €

Ansökan om finansiering som öppnar i maj–juni: 

• Understöd för att producera svenskspråkiga läromedel med liten spridning, ca 0,08 mn €

Vi informerar separat om tidtabellerna för eventuella statsunderstöd för yrkesutbildningen och fritt bildningsarbete.

År 2021 lediganslås följande statsunderstöd för det fria bildningsarbetet:
• Extra statsunderstöd för fritt bildningsarbete, ca 0,1 mn €
• Kvalitets- och utvecklingsunderstöd för fritt bildningsarbete, ca 1,1 mn €
• Studiesedelunderstöd för fritt bildningsarbete, ca 2,2 mn € 
• Studiesedelunderstöd för utbildning för invandrarunga inom det fria bildningsarbetet, ca 1,9 euro € 
• Främjande av kontinuerligt lärande, ca 1,9 mn €

Noggrannare anvisningar för respektive ansökan finns på sidan oph.fi/sv/ansokanomfinansiering då ansökan om finansiering lediganslås. Understöden som undervisnings- och kulturministeriet beviljar för samma målgrupper publiceras på adressen: https://minedu.fi/sv/understod

Genom Utbildningsstyrelsens statsunderstödsverksamhet understöds verkställandet av utbildningspolitiska riktlinjer, utvecklingen av undervisning och utbildning samt genomförandet av jämlikhetsprincipen i utbildningen. Målet är att genom verksamheten uppnå bestående strukturella och funktionella ändringar. Anslag som är avsedda för statsunderstöd beviljas årligen i statens budget. Utbildningsstyrelsen stöder också internationaliseringen i det finländska samhället genom att bevilja understöd för internationaliseringsprojekt.

Ytterligare information: 

Undervisningsrådet Matti Ranta, 029 533 1537, fornamn.efternamn [at] oph.fi

Nyheten uppdaterad 2.2.2021: Behovsprövat understöd för att finansiera driftskostnaderna hos privata anordnare av förskoleundervisning och grundläggande utbildning 2021 öppnar redan vecka fem.

Nyheten uppdaterad 4.2.2021: Statsunderstöd för ordnande av förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning för elever och studerande med ett främmande språk, samiska eller romani som modersmål (beloppet bekräftas senare) öppnar redan vecka fem.