Uutinen

Uusia menetelmiä maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseen

Kokemuksia Erasmus+ Erasmus+ aikuiskoulutukselle
Maahanmuuttajien osaamista voidaan tunnistaa esimerkiksi osaamiskorttien ja videotyökalujen avulla, OsTu-oppia Euroopasta -hankkeessa havaittiin. Hankkeen ansiosta menetelmiä voidaan hyödyntää muun muassa työllistämisessä.
Ihmisiä ulkona ryhmäkuvassa

Ajatus maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseen liittyvistä työkaluista heräsi ammatillisessa toisen asteen oppilaitoksessa Axxell Utbildningissa jo vuonna 2011.

– Olimme Tanja Sandbergin kanssa samassa hankkeessa, jossa kehitettiin sähköisiä työkaluja maahanmuuttajien ammatillisen osaamisen tunnistamiseen. Kehitystyö oli silloin uutta, OsTu-oppia Euroopasta -hankkeen vetäjä Virva Muotka muistelee. Muotka on ammatillisen toisen asteen oppilaitoksen Axxell Utbildningin alaisen Monikulttuurisuuskeskuksen koulutuspäällikkö.

OsTu-oppia Euroopasta -hankkeessa kehitystyötä pyrittiin laajentamaan eurooppalaisilla käytännöillä.

– Lähdimme hakemaan Euroopasta uusia menetelmiä, työvälineitä ja tietotaitoa osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen, Axxell Monikulttuurisuuskeskuksen opettaja Tanja Sandberg sanoo.

Lisäksi tärkeä tavoite oli jakaa hankkeessa saatavia hyviä käytäntöjä valtakunnallisesti.

– Halusimme oppia, miten Euroopassa on osallistettu työelämän edustajia ja viranomaisia osaamisen tunnistamiseen.

OsTu-oppia Euroopasta -hankkeen koordinoijana toimi Axxell Utbildning. Lisäksi mukana olivat Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia ja Työtehoseura. Myöhemmin hankematkoille mukaan liittyi myös TE-hallinnon edustaja.

Osaamisen tunnistaminen vietävä rakenteisiin

Hankkeessa löydettiin useita kiinnostavia malleja osaamisen tunnistamiseen.

Yksi mielenkiintoisimmista tuli Ranskasta. Siellä osaamisen tunnistamista pidetään kansalaisoikeutena, joka kuuluu niin maahanmuuttajille kuin Ranskan kansalaisillekin. Lähtökohtana on tunnistaa EU:ssa määritellyt avaintaidot, joihin kuuluvat ammatillisten taitojen ulkopuolella olevat taidot, esimerkiksi matemaattiset ja numeeriset taidot sekä digitaaliset taidot.

– Tärkein havaintomme oli, että Suomessakin on kehitetty hyviä menetelmiä, mutta kenttä on pirstaleinen. Seuraavaksi tärkeä askel olisi saada osaamisen tunnistaminen Suomessakin osaksi rakenteita, kuten esimerkiksi Saksassa, Ranskassa ja Norjassa on jo tehty, Tanja Sandberg ja Virva Muotka sanovat.

Liikkuvuushankkeet joustavat ja suunnitelmia voi muuttaa

Hankkeen aikana hanketyöryhmä vieraili Ranskassa toimivissa osaamisen tunnistamisen keskuksissa.

– Näimme, kuinka malli käytännössä toimi. Osaamisen tunnistamiseen tulevat henkilöt kohdattiin hyvin arvostavalla ja kunnioittavalla tavalla, jolloin heille jäi voimaannuttava tunne omista taidoistaan, Virva Muotka kertoo.

Toinen kiinnostava malli löydettiin Saksasta, jossa maahanmuuttajien osaamista tunnistettiin muun muassa kuvien ja osaamiskorttien avulla. Saksan MySkills-mallissa ammatillisten taitojen lisäksi otettiin huomioon myös niin sanotut pehmeät taidot.

Belgian hankematkalla hanketoimijat tutustuivat videomenetelmiin, joilla testattiin kielitaidottomien maahanmuuttajien ammatillisia taitoja. Hollannissa opittiin puolestaan pakollisesta ja maksullisesta kotoutumiskoulutuksesta.

Hankkeen matkat laajenivat useampiin maihin kuin alun perin oli tarkoitus. Tanja Sandbergin mukaan hyvä asia liikkuvuushankkeiden rahoituksessa on, että matkan varrella suunnitelmaa voi muokata tarpeiden mukaan, kun se vastaa alkuperäisessä suunnitelmassa kuvailtuja tarpeita.

– Kun hankkeen kuluessa tutustuimme Hollannin ja Belgian malleihin, pystyimme rahoituksen puitteissa tutustumaan myös näiden maiden käytänteisiin. Hankkeen kuluessa haluttiin oppia myös Pohjoismaista, joten teimme lisäreissun Osloon, jossa ammattiliitto on mukana osaamisen tunnistamisessa, Sandberg kertoo.

Oppiminen oli Virva Muotkan mukaan antoisaa ja tehokasta.

– Tapaamisten ansiosta pystyimme oppimaan uutta alamme eri eurooppalaisilta toimijoilta sekä syventämään yhteistyötämme ja keskusteluitamme hankekumppaneiden kesken.

Osaamiskortit ja videot tulivat Suomeenkin

Euroopasta saadun opin perusteella hyviä malleja ja työkaluja on jo osittain sovellettu käytäntöön. Ranskan mallin inspiroimana Axxell Utbildning on käynnistänyt uuden Arvot edellä kohti avaintaitoja -hankkeen, jossa pilotoidaan Ranskan mallia osana työllisyyden kuntakokeiluja pääkaupunkiseudulla.

– Uuden hankkeen myötä Suomeen pyritään tuomaan tehokkaampaa ja arvostavampaa tapaa tunnistaa työnhakijan osaaminen.

Myös hankekumppanit ovat ottaneet käyttöön yksittäisiä menetelmiä. Esimerkiksi Omnian osaamiskeskuksessa maahanmuuttajien osaamisen tunnistamisen apuna käytetään Saksasta omaksuttuja MySkills-osaamiskortteja. Työtehoseura puolestaan kiinnostui yhteistyöstä videomenetelmien käytössä belgialaisten osaamisen tunnistamisen ammattilaisten kanssa.

– Maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseen on olemassa useita toimivia malleja, mutta seuraava askel on, että niitä yhtenäistetään ja viedään käytäntöön. Osaamisen tunnistamisen tulisi myös olla kaikkien saatavilla: sille on valtava tarve esimerkiksi työelämässä oleville yli 55-vuotiaille, Sandberg ja Muotka sanovat.

Parasta antia ovat uudet verkostot

Muotka ja Sandberg pitävät hyvänä antina eurooppalaisten yhteistyökumppaneiden verkostoa, joka hankkeen aikana muodostui.

– Verkostoiduimme paremmin myös suomalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa sekä paransimme omia oppilaitoksen sisäisiä käytäntöjämme. Havaitsimme hankkeen aikana myös, että Euroopan maissa on hyvää osaamista kotoutumiskoulutukseen, johon lähdemme nyt hakemaan oppia uusien hankkeiden avulla, Virva Muotka sanoo.

Muille hankehakijoille ja uusille hanketoimijoille Muotka ja Sandberg suosittelevat vahvaa uskoa omiin ideoihin.

– Kannattaa rohkeasti miettiä, mihin asioihin voisi tarvita kansainvälistä osaamista. Hyviä hankekumppaneita voi löytää EPALE:sta eli Aikuiskoulutuksen eurooppalaista foorumista.

– Hankehakemusten kirjoittajat ja niiden lukijat ovat ihan tavallisia ihmisiä. Kun oma idea on konkreettinen, sille on selkeä tarve ja ajatuksen saa paperille, hankesuunnitelma on valmis.

OsTu-oppia Euroopasta

  • Hanketyyppi: Erasmus+ aikuiskoulutukselle, liikkuvuushanke
  • Koordinaattori: Axxell Utbildning AB
  • Hankeaika: 8/2018–2/2020
  • Kumppanimaat: liikkuvuusjaksoja mm. Ranskassa, Saksassa ja Belgiassa
  • Rahoitus: 28 142 €

Kirjoittaja: Elina Jäntti