Uutinen

Digitalisaatio vähentää painettujen julkaisujen ja internetaineistojen kopiointia ammatillisissa oppilaitoksissa

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus
Kopioinnin vähentymistä selittää oppilaitosten vähentynyt henkilöstö- ja opiskelijamäärä. Toisaalta internetaineistoja jaetaan myös yhä useammin linkittämällä.
ihmisiä pöydän äärellä tietokoneiden kanssa.

Kopiosto ja Opetushallitus kartoittivat syksyllä 2021 painettujen julkaisujen ja internetaineistojen kopiointia ja jakamista ammatillisissa oppilaitoksissa ja aikuiskoulutuskeskuksissa. Kaikkiaan ammatillisissa oppilaitoksissa ja aikuiskoulutuskeskuksissa kopioidaan internetaineistoa 24 miljoonaa sivua ja painetuista julkaisuista 13,7 miljoonaa sivua vuodessa.

Selvityksen mukaan opettajien kopioimasta aineistosta suurin osa jaetaan opiskelijoille, kun taas muu henkilöstö kopioi etenkin internetaineistoa omaan tai kollegoiden työkäyttöön.

Verkosta kopioitu aineisto on pääosin digitaalista: 84 % kopioista on digitaalisia ja 16 % tulosteita. Painettujen julkaisujen osalta digitaalisen ja paperisen kopioinnin suhde on tasaisempi. Niissä valokopioinnin osuus on 43 % ja skannaamisen 57 %.

Skannatun aineiston jakaminen ammatillisissa oppilaitoksissa on kasvanut edelliseen, vuonna 2017 tehtyyn selvitykseen verrattuna. Tämä selittyy osittain mittausmenetelmän muutoksella. Uusimmassa tutkimuksessa käytössä ollut mittaustapa huomioi aiempaa paremmin uudelleen käyttöön otetut aiemmat skannaukset. Opettaja voi siis jakaa aiemmin skannaamaansa aineistoa useamman kerran opiskelijoille, kun taas valokopioidun aineiston jakaminen edellyttää sen kopioimista aina uudelleen.

Aineistoja jaetaan yhä useammin linkittämällä

Valokopioinnissa, tulostamisessa ja internetaineiston kopioinnissa on selvää laskua aiempaan nähden, ja kaikkiaan kopioinnin määrä ammatillisissa oppilaitoksissa on pudonnut noin 39 % edellisestä tutkimuksesta.

Kopioinnin kokonaismäärän pieneneminen johtuu osittain henkilöstö- että opiskelijamäärien muutoksesta. Vuosien 2014–2019 välillä ammatillisten oppilaitosten sekä aikuiskoulutuskeskusten henkilöstö on vähentynyt noin 20 % ja opiskelijamäärä noin 5 %.

Lisäksi kopioinnin vähentymistä selittää se, että aineistoja jaetaan yhä useammin linkeillä. Osa vastaajista kommentoikin ohjaavansa opiskelijoita suoraan verkkosisältöjen pariin ja kopioivansa aineistoja internetistä lähinnä oman materiaalin valmistelun tueksi.

Opetuksessa käytetään paljon yritysten ja järjestöjen tuottamia digitaalisia aineistoja. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset oppimateriaalit, käyttöohjeet tai faktatekstit. Lisäksi omaa opetusmateriaalia havainnollistetaan ja elävöitetään kuvilla.

Painetuista julkaisuista kopioiduimpia ovat otteet oppi- ja tietokirjoista. Ammatillisten oppilaitosten ja aikuiskoulutuskeskusten erityispiirteenä on myös rakennusalan ohje- ja tietokorttien ja standardien runsas kopiointi. Lehtien osalta kopioidaan artikkeleita etenkin ammatti- ja järjestölehdistä sekä sanoma- ja aikakauslehdistä.

Pylväsdiagrammi kopioiden kokonaisvolyymistä. Jaoteltuna internetistä kopioitu aineisto  ja painetuista julkaisuista kopioitu aineisto.

Kopiointiselvitys toteutettiin syksyllä 2021 internetpohjaisena kyselytutkimuksena, johon vastasi 1067 vastaajaa 64:n eri koulutuksenjärjestäjän oppilaitoksesta. Otannassa huomioitiin tilastollinen kattavuus oppilaitosten sijainnissa, kielessä ja tavoitelluissa koulutustyypeissä. Kysely oli kohdennettu sekä opettajille että muulle henkilöstölle.