Uutinen

Yhteistyö korkeakoulun kanssa motivoi lukiolaisia ja laajentaa lukioiden opintotarjontaa

Ajankohtaista Lukiokoulutus
Yhteistyö korkeakoulujen kanssa on opiskelijoille hyödyllistä, mutta sen järjestämiseen kaivataan lisää resursseja, arvioivat lukioiden rehtorit.
Kuvituskuva: oppilaita luokassa

Keväällä 2021 tehdyssä kyselytutkimuksessa selvitettiin lukioiden rehtoreiden näkemyksiä korkeakouluyhteistyön mahdollisuuksista, haasteista, ratkaisuista ja tuen tarpeesta. Kyselyyn vastasi 94 rehtoria.

Kyselyyn vastanneet rehtorit pitivät yhteistyötä korkeakoulujen kanssa opiskelijoiden kannalta hyödyllisenä niin lukio-opintojen aikana kuin tulevaisuuden kannaltakin. Yhteistyön koettiin motivoivan lukiolaisia, syventävän osaamista, laajentavan lukion opintotarjontaa sekä kehittävän jatko-opintovalmiuksia. Rehtoreiden mielestä oli myös tärkeää, että yhteistyön myötä lukiolaiset tutustuivat korkeakoulujen eri opiskelualoihin ja heidän siirtymisensä jatko-opintoihin sujuvoittui. Yhteistyön nähtiin myös parantavan lukio-opetuksen laatua ja monipuolistavan opetusta sekä tarjoavan mahdollisuuksia, joihin lukioilla ei itsenäisesti olisi resursseja.

Eniten käytettyjä yhteistyömalleja olivat korkeakoulujen yleiset opintoesittelypäivät, korkeakouluopiskelijoiden tai alumnien vierailut lukiossa ja yliopiston tai ammattikorkeakoulun kurssi, joka voidaan hyväksyä lukion opinnoiksi. Osa lukioista järjesti myös esimerkiksi jonkin opintokokonaisuuden tai sen osan yhteisopetuksena korkeakoulun kanssa tai yhteisiä projekteja korkeakoulujen kanssa.

Lukion koko näyttää vaikuttavan yhteistyön toteutusmalliin enemmän kuin etäisyys yliopistosta. Isoimmissa lukioissa (yli 150 opiskelijaa) on enemmän korkeakoulujen kanssa yhteisopetusta, orientaatiokursseja ja yhteisiä projekteja.

Lukio-korkeakouluyhteistyössä nähtiin myös kehittämisen tarvetta. Yleisimmät mainitut haasteet olivat ajan ja resurssien puute sekä pitkät välimatkat korkeakouluihin. Opiskelijoilla haasteina nähtiin ajan, voimavarojen ja kiinnostuksen puute sekä keskittyminen ylioppilaskirjoituksiin. Kysely toteutettiin koronaepidemian aikaan, ja se tuotiin esille myös haasteena.

Rehtorit toivoivatkin lisää resursseja yhteistyöhön, muun muassa opettajille työaikaa yhteistyöhön, rahoitusta yhteistyöhön sekä matkatukea. Rehtorit toivoivat myös, että korkeakoulut toisivat selkeämmin esiin tarjontaansa.

Rehtoreilla iso rooli yhteistyössä

Suurin osa rehtoreista näki oman roolinsa tärkeänä yhteistyössä. Yhteistyöhön osallistuivat lukioista rehtorit, opinto-ohjaajat, aineenopettajat ja opiskelijat. Myös opinto-ohjaajat ja aineenopettajat olivat keskeisiä toimijoita. Osallistuvien opiskelijoiden määrissä erot olivat suuria: viidennes rehtoreista arvioi, että alle kymmenesosa opiskelijoista osallistui yhteistyöhön korkeakoulujen kanssa tutkimuksen ajankohtana. Toisaalta viidennes vastaajista arvioi, että lukuvuonna 2018–2019 yhteistyöhön osallistui yhdeksän kymmenestä opiskelijasta.

Tutkimus toi esille lukio-korkeakouluyhteistyön tärkeyden ja yhdessä kehittämisen tarpeen. Koulutusta aiheesta tarvitaan lisää kaikille osapuolille, samoin tutkimusta yhteistyön kehittämiseksi. Yhdenvertaisten mahdollisuuksien parantamiseksi on tärkeä tuottaa lisää erilaisia verkkomahdollisuuksia jo olemassa olevien rinnalle ja tutkia niiden vaikuttavuutta.