Nyheter

Samarbete med högskolor motiverar de gymnasiestuderande och breddar gymnasiernas studieutbud

Aktuellt Gymnasieutbildning
Samarbetet med högskolor har fördelar för de studerande, men det behövs mera resurser för att genomföra samarbetet, uppger gymnasierektorerna.
Kuvituskuva: oppilaita luokassa

Med en enkätundersökning som genomfördes våren 2021 kartlades gymnasierektorernas synpunkter på vilka möjligheter, utmaningar, lösningar och stödbehov som är förknippade med gymnasiernas samarbete med högskolor. Enkäten besvarades av 94 rektorer.

Rektorerna som svarade på enkäten upplevde att samarbetet med högskolor har fördelar för de studerande, både under gymnasiestudierna och med tanke på framtiden. Samarbetet ansågs motivera de gymnasiestuderande, fördjupa deras kunnande och utveckla deras färdigheter för fortsatta studier, samtidigt som det gav ett bredare studieutbud för gymnasiet. Enligt rektorerna var det också viktigt att de studerande i samband med högskolesamarbetet fick bekanta sig med olika studieinriktningar och fick en smidigare övergång till fortsatta studier. Samarbetet ansågs förbättra kvaliteten på gymnasieundervisningen och ge mångsidighet i undervisningen samtidigt som de studerande erbjöds möjligheter som gymnasiet inte ensamt hade haft resurser till.

De vanligaste formerna för samarbete var att högskolorna höll infodagar där de presenterade sina studier, att högskolestuderande eller alumner besökte gymnasiet eller att de gymnasiestuderande kunde delta i en universitets- eller yrkeshögskolekurs som kan räknas till godo i gymnasiestudierna. En del gymnasier ordnade också till exempel någon studiehelhet eller en del av en helhet som samundervisning med en högskola. Man hade också gemensamma projekt med högskolorna.

Gymnasiets storlek verkar ha påverkat samarbetsformerna mer än avståndet till högskolan. I de större gymnasierna (fler än 150 studerande) har man mer samundervisning med högskolorna samt fler orienterande kurser och gemensamma projekt.

I enkäten uppgavs också att det finns ett behov av att utveckla samarbetet mellan gymnasierna och högskolorna. De vanligaste utmaningarna som nämnes i undersökningen var brist på tid och resurser samt långa avstånd till högskolorna. Bland de studerande ansåg man att utmaningarna gällde brist på tid, resurser och intresse samt att de behövde koncentrera sig på studentskrivningarna. Enkäten genomfördes under coronaepidemin och epidemin nämndes också som en av utmaningarna.

Rektorerna efterlyste mera resurser för samarbetet, bland annat möjligheten att anvisa arbetstid för samarbetet för lärarna samt finansiering och resebidrag. Rektorerna önskade också att högskolorna tydligare kunde föra fram sitt eget utbud.

Rektorerna har en viktig roll i samarbetet

Majoriteten av rektorerna upplevde att de själva hade en viktig roll i samarbetet. I gymnasierna deltog rektorerna, studiehandledarna, ämneslärarna och de studerande i högskolesamarbetet. Även studiehandledarna och ämneslärarna var centrala aktörer. Det förekom stora skillnader i antalet studerande som deltog: en femtedel av rektorerna uppskattade att färre än en tiondedel av de studerande deltog i samarbetet med högskolorna vid den tidpunkt då enkätundersökningen genomfördes. Å andra sidan uppskattade en femtedel av enkätdeltagarna att nio av tio studerande deltog i samarbetet läsåret 2018–2019.

I undersökningen lyftes fram att samarbetet mellan gymnasierna och högskolorna är viktigt och att det finns ett behov av att tillsammans utveckla samarbetet. Det behövs mer fortbildning kring temat för alla parter, likaså forskning för att utveckla samarbetet. För att det ska finnas jämlika möjligheter till samarbete är det viktigt att vid sidan av de redan befintliga samarbetsformerna öka möjligheterna att på olika sätt genomföra samarbetet på nätet och följa med effekterna av samarbetsformerna.