Uutinen

Kielitietoisuudella rakennetaan osallisuutta ja osaamisidentiteettiä

Koulutus ja tutkinnot Ammatillinen koulutus Koulutuksen kehittäminen Opetus ja ohjaus Tasa-arvo ja osallisuus
Ammatillisen koulutuksen tavoitteina on ammatillisen osaamisen kasvattamisen ohella tukea opiskelijoiden kasvua sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi. Ammatillisessa koulutuksessa muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien määrä kasvaa jatkuvasti. Lisäksi osalla opiskelijoista on haasteita luetun ymmärtämisessä ja/tai kirjallisessa ilmaisussa. Kielen avulla voidaan rakentaa kokemusta osallisuudesta tai saada aikaan ulkopuolisuuden tunnetta. Kielitietoisella opetuksella ja ohjauksella vahvistetaan opiskelijan osallisuutta opintoihin, työelämään ja yhteiskuntaan. Pienilläkin muutoksilla voi olla suuri vaikutus opiskelijan osallisuuden kokemukseen opinnoissa, osaamisen lisääntymiseen sekä tutkinnon tai koulutuksen suorittamiseen.
Joukko nuoria halaa toisiaan auringonlaskussa.

Kielimaisema monimuotoistuu  

Ammatillisessa koulutuksessa opettajat kohtaavat yhä enemmän opiskelijoita, joilla on haasteita luetun ymmärtämisessä ja/tai kirjoittamisen taidossa. Selkokielikeskuksen mukaan Suomessa jopa noin 650 000–750 000 eli kymmenen prosenttia väestöstä tarvitsee selkokieltä. Lisääntynyt selkokielen tarve johtuu muun muassa siitä, että maahanmuuttotaustaisten osuus on suurempi kuin ennen ja esimerkiksi nuorten lukutaito on heikentynyt. Molemmissa tilanteissa hyödytään kielitietoisista opetusmenetelmistä.  

Maahanmuuttotaustaisten opiskelijoiden määrä kasvaa voimakkaasti myös ammatillisessa koulutuksessa. Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusen mukaan muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien osuus on ammatillisessa kulutuksessa yli kolminkertaistanut vuodesta 2010 vuoteen 2020. Samoin esimerkiksi muualla kuin Suomessa syntyneiden opiskelijoiden lukumäärä on lähes kolmikertaistunut vuodesta 2010 vuoteen 2020. 

Kieli on osa ammattia 

Kielitietoisessa opetuksessa ja ohjauksessa kielen merkitys tunnistetaan ja ymmärretään osana opittavaa asiaa ja ammattia. Kielitietoinen opettaja tunnistaa oman alansa kieleen liittyvät erityispiirteet ja huomioi nämä omissa opetus- ja ohjauskäytännöissään. Kielitietoisten opetus- ja ohjauskäytäntöjen soveltaminen omaan työhön voidaan aloittaa askel kerrallaan. Jo pienillä muutoksilla voidaan saada aikaan suuria vaikutuksia. 

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelija oppii tarvittavien tietojen ja taitojen lisäksi ammattikielen (alan erikoissanaston ja kielikäytänteet). Ammatillisen koulutuksen suorittamiseen kuuluu keskeisesti työelämässä oppiminen ja tutkinnon osien edellyttämä ammattitaito ja osaaminen osoitetaan pääsääntöisesti tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa. Vuorovaikutus työpaikalla edellyttää, että opiskelija ymmärtää ammattisanastoa sekä kielen käytön tapoja.  

 Jokainen opettaja ja ohjaaja on myös kielenopettaja. Ammatillinen opettaja tuntee parhaiten oman alansa ammattikielen. Ammattikielen oppimisella edistetään opiskelijan osaamisidentiteetin syntyä ja osallisuutta oman alan työyhteisöön. Tämän vuoksi on tärkeää, että myös työpaikkaohjaajilla on valmiudet kielitietoiseen ohjaamiseen.   

 Yhteistyössä on voimaa myös kielen oppimisessa  

Yhteistyöllä luodaan monipuolisia mahdollisuuksia kielten oppimiselle. Ammatillisessa koulutuksessa kielten oppimista voidaan tukea muun muassa tiivistämällä entisestään yhteisten tutkinnon osien ja ammatillisten tutkinnon osien opettajien yhteistyötä. Yhdessä voidaan edistää laaja-alaisesti sekä kielen rakenteiden oppimista että sanavaraston laajenemista. Opiskelija on motivoitunut kielen opiskeluun, kun kielen oppiminen sidotaan osaksi omaa alaa ja sen kieltä. 

 Vaikka ammatillisessa koulutuksessa on tärkeää oppia työelämässä käytettävä kieli, yhtä tärkeää työelämän näkökulmasta on myös kielitaidon monipuolisuus. Työelämässä tarvitaan yhä monipuolisempaa kielten osaamista ja kielimaiseman monimuotoistumisen voidaan nähdä osaltaan tarjoavan ratkaisuja tähän. Ammatillisten perustutkintojen yhteiset tutkinnon osat mahdollistavat monipuoliset kielivalinnat sekä äidinkielessä että vieraissa kielissä. Rohkaisemmekin koulutuksen järjestäjiä edistämään erilaisten kielten hyödyntämistä ammatillisessa koulutuksessa ja tekemään yhteistyötä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa monipuolisten kielivalintojen mahdollistamiseksi. 

Tule mukaan oppimaan ja jakamaan hyviä käytänteitä 

Opetushallitus järjestää keväällä ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle kolmen webinaarin sarjan. Webinaarit tarjoavat käytännönläheisiä työkaluja opetuksen ja ohjauksen kielitietoiseen toteuttamiseen arjessa. 

Voit osallistua yhteen, kahteen tai kaikkiin kolmeen webinaariin. Webinaarit muodostavat jatkumon ja yhtenäisen kokonaisuuden. Ilmoittautuminen ensimmäiseen webinaariin on auki 30.1.2023 saakka. 

Lisätietoja:

Inka Ruokolainen inka.ruokolainen [at] oph.fi (inka[dot]ruokolainen[at]oph[dot]fi)

Sanna Laiho sanna.laiho [at] oph.fi

 

Lähteet: 

Selkokeskus (vierailtu 2.1.2023): https://selkokeskus.fi/selkokieli/selkokielen-tarve/ 

Vipunen (vierailtu 2.1.2023): www.vipunen.fi