Uutinen

Opetushallitus ilmoitti oppimisen tuen kanteluratkaisua koskevista toimenpiteistä

Ajankohtaista Perusopetus Erityinen tuki
Opetushallitus on ilmoittanut eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle toimenpiteistä, joilla se vastaa OAJ:n erityisen tuen antamista koskevan kantelun ratkaisuun.
Paluu kouluun, käytävällä juoksevia lapsia

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies totesi 27.10.2022 antamassaan kanteluratkaisussa, että oppilaalla on opetuksen järjestämispaikasta tai opetusryhmästä riippumatta oikeus saada perusopetuslain 17 §:n mukaista erityiseen tukeen kuuluvaa erityisopetusta niissä oppiaineissa, joissa erityisopetuksen tarve on todettu. Erityisopetusta antaa aina kelpoisuusehdot täyttävä erityisopettaja. 

Ratkaisun mukaan Opetushallituksen ohjeistus erityisen tuen erityisopetuksesta ei ole ollut kaikilta osin oikeaa. Opetushallitus on tähän saakka tulkinnut säännöksiä siten, että erityisopetusta voidaan antaa yleisopetuksen opetusryhmässä, jolloin opetuksesta voi huolehtia myös luokanopettajan ja aineenopettajan kelpoisuuden omaava opettaja.

Opetushallitus on käynyt läpi verkkosivuillaan olevat ohjeistukset ja tehnyt korjauksia kohtiin, jotka ovat ristiriidassa kanteluratkaisun kanssa. Yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa ollaan valmistelemassa myös uutta tukimateriaalia perusopetuksen oppimisen tuesta. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin ei kuitenkaan ole vielä lähdetty tekemään muutoksia, sillä niiden tekeminen kaipaisi selkiytystä osittain tulkinnanvaraiseen lainsäädäntöön. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus jatkavat oppimisen tuen kehittämistyötä yhteisten linjausten mukaisesti. Kevään eduskuntavaalien jälkeen muodostettava hallitus päättää seuraavan hallituskauden hallitusohjelmasta, joka antaa suuntaa hallituskaudella laadittavista lainsäädäntömuutoksista.

Jotta opetuksen järjestäjät pystyvät järjestämään erityistä tukea yhdenvertaisesti jokaiselle sitä tarvitsevalle oppilaalle, tulisi erityinen tuki ja sen sisältämä erityisopetus määritellä lainsäädännössä nykyistä yksityiskohtaisemmin.

Myös opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia olisi tärkeä tarkentaa lainsäädännössä. Esimerkiksi kuntien ja muiden opetuksen järjestäjien vakiintuneesti käyttämät erityisluokanopettaja ja laaja-alainen erityisopettaja eivät suoraan vastaa kelpoisuusasetuksen virkanimikkeitä, mikä vaikeuttaa opettajan kelpoisuuden arvioimista. 

– Oppimisen tuen kokonaisuuden uudistaminen on äärimmäisen tärkeää, sillä kyse on oppilaan perustavan laatuisten oikeuksien toteutumisesta. Paljon keskustelussa ollut inkluusio ei tarkoita sitä, että erityiskoulut, -luokat ja pienryhmät tulisi lopettaa, vaan oppilaalle tarjotaan hänen tarvitsemaansa tukea joustavasti ja oikeaan aikaan. Tuen muodoista tulee valita sellainen, joka parhaiten vastaa oppilaan tarvetta, sanoo johtaja Jarkko Niiranen Opetushallituksesta. 

Tilastokeskuksen tuoreimpien tilastojen mukaan vuonna 2021 tehostettua tukea sai 75 800 ja erityistä tukea 53 100 perusopetuksen oppilaista. Luvut tarkoittavat 13,5 % ja 9,4 % koko oppilasmäärästä. 

Lisätiedot

  • johtaja Jarkko Niiranen, puh. 029 533 1440, jarkko.niiranen [at] oph.fi