Uutinen

Oulusta käsin tuodaan innovointi osaksi eurooppalaista teatterin ja esittävän taiteen kenttää

Kokemuksia Kulttuuri Luova Eurooppa
ACuTe - Creative Testbeds for Technology and Performing Arts on monialainen innovaatiohanke, joka pyrkii mullistamaan teatterin ja esittävien taiteiden tuotanto- ja esitystavat teknologian, kulttuuriyhteistyön ja osaamisen kehittämisen avulla. Oulun ammattikorkeakoululle Luova Eurooppa -rahoitteinen hanke on mahdollistanut monialaisen yhteistyön, joka ulottuu Oulusta Eurooppaan.
The 2023 ACuTe production by the Dutch theatre De Toneelmakerij titled ‘the Rabbit Hole’ on tour at Ars Electronica, Austria.
Vuonna 2023 Hollannin De Toneelmakerij -teatterin järjestämä ACuTe-tuotanto "the Rabbit Hole" Ars Electronica -festivaalilla, Itävallassa.

Innovointi osaksi kulttuuriorganisaatioiden toimintatapoja

Oulun ammattikorkeakoulu koordinoi kymmenestä maasta ja yhteensä 14 partnerista koostuvaa ACuTe-hanketta, joka pyrkii tarjoamaan alustan pitkän aikavälin innovaatiotyöhön kulttuurin ja luovilla aloilla. 

-  Monialaisessa ACuTe-tutkimushankkeessa pohdimme, mikä on innovaatioprosessi ja miten eri alojen asiantuntemusta voidaan tuoda tukemaan teatterin ja esittävän taiteen alojen kehitystyötä Euroopan tasolla, kertoo Blair Stevenson Oulun ammattikorkeakoulusta. 

Stevenson kokee, että innovaatiotoiminta on oleellinen osa kulttuurin ja luovia aloja, mutta sen ottaminen mielekkäästi osaksi teatterien ja esittävien taiteiden tuotantoa on haastavaa. 

- Tuttuja toimintatapoja on vaikea muuttaa, sillä se vaatii aikaa ja resursseja. Teatterin ja esittävän taiteen organisaatioita painavat myös nopeatahtiset tuotantosyklit, mikä vaikeuttaa innovaatiotyötä entisestään, kertoo Stevenson ja jatkaa, että innovointi ja uuden kokeilu tuotantoprosesseissa saattaa olla lyhytkestoista. 

- ACuTe-hankkeella pyrimme tarjoamaan pitkän aikavälin suunnittelua ja resursseja, joilla voidaan tukea esittävän taiteen organisaatioita sisällyttämään innovaatiotoiminta ja kokeilujen tekeminen osaksi olemassa olevia prosesseja, kertoo Stevenson.

Monitieteellisen yhteistyön avulla luodaan uudenlaisia kulttuurin testausalustoja (culture testbeds), joissa kehitetään ja testataan konkreettisia prototyyppejä esimerkiksi uuden digitaalisen teknologian käyttöönottoon. Toimintamallia hyödynnetään hankkeen aikana toteutuvassa yhdeksässä yleisölle suunnatussa teatterin ja esittävän taiteen tuotannossa. 

Olennaista Stevensonin mukaan on, että innovaatiotoiminta vastaa kulttuuritoimijoiden tarpeisiin. Kulttuuriorganisaatiot itse määrittelevät, millaista innovointia he haluavat toimintaansa sisällyttää, joten tuotannoissa hyödynnetään teknologiaa vaihtelevasti virtuaalitodellisuudesta mobiiliteknologiaan. 

- Kaikissa tapauksissa on pyritty ymmärtämään kulttuuriorganisaatioiden käytössä olevia toimintamalleja ja laajentamaan toiminnan rajoja sen suhteen, miten teatterit ja esittävän taiteen organisaatiot ovat aiemmin tehneet työtään.

Testialustoja ja teatterituotantoa 

Vuonna 2022 käynnistynyt ACuTe-hanke on tähän mennessä toteuttanut kaksi esittävän taiteen tuotantoa, yhden Itävallassa ja yhden Alankomaissa. Seitsemän muuta tullaan toteuttamaan hankkeen kuluessa. Tähänastinen digitaalitekniikkaa ja yhteiskehittämismenetelmiä yhdistävä monitieteinen tutkimus on tuonut esille erilaisia käytänteitä, joilla innovaatiotyötä voidaan integroida mielekkäästi ja pitkäjänteisesti osaksi kulttuurin tuottamista. 

- Etsimällä uusia toimintatapoja, pyrimme vaikuttamaan paitsi tuotantoprosesseihin, myös kulttuuriorganisaation sisäiseen toimintaan ja innovointia tukevan yhteistyön kehittämiseen, toteaa Stevenson ja tuo esille asiantuntijat kulttuuriorganisaatioiden residenssissä (expert in residence) sekä opiskelijaryhmien hyödyntämisen esimerkiksi käsikirjoitus- ja tuotantoprosessissa.

Stevenson kertoo esimerkkinä, kuinka Saxionin ammattikorkeakoulu Alankomaissa hyödynsi opiskelijaryhmiä kehittämään teattereiden alkuvaiheessa olevista ideoista konkreettisia prototyyppejä, joita voidaan sitten hyödyntää teatterin toiminnassa.

- Kulttuuriorganisaation residenssissä työskentelevä asiantuntija voi tuoda asiantuntemusta aiheisiin, joista organisaatiolla ei välttämättä ole aikaisempaa tietoa, mutta joita se haluaisi hyödyntää. Nämä voivat koskea esimerkiksi koneoppimista tai tekoälyä, kertoo Stevenson. 

Stevensonista onkin ollut hienoa huomata kulttuurintuotannon alalla tapahtuva yhteistyö eri sukupolvien ja tieteenalojen välillä. Vuoropuhelun ansiosta esimekriksi tietojenkäsittelytieteen opiskelija voi innostua ja ymmärtää, että omaa osaamistaan voi soveltaa aloilla, joilla ei aiemmin kuvitellut ohjelmointitaidoistaan olevan hyötyä.  

Euroopan laajuista koordinointia ja paikallista yhteistyötä Oulusta käsin 

Oulun ammattikorkeakoulu toimii laajan hankkeen koordinaattorina. Stevensonin mukaan korkeakoulun rooli hallinnointi- ja johtamistehtävissä sopii hyvin korkeakoulun strategisiin tavoitteisiin. Hallinnon lisäksi Oulun ammattikorkeakoulu tarjoaa hankkeeseen asiantuntemustaan teknologian alalta. Nokian kaltaisten teknologiayritysten kanssa tehty yhteistyö ja tutkimus ovat tästä esimerkki. 

- Oulun ammattikorkeakoulussa voimme hyödyntää asiantuntemustamme siinä, miten voimme tarkastella innovaatiota prosessina. Innovaatioajattelu on luontainen osa teknologia-alaa, josta ammennamme inspiraatiota, kertoo Stevenson.

Yhdessä tekemisen ja ideoinnin voima piilee siinä, että syntyy vuoropuhelua ja dialogia kumppaneiden kanssa ja lopulta myös yhteisiä tavoitteita. Vuoropuhelun ylläpitäminen on jo itsessään arvokasta ja se voi lopulta johtaa hankeideoihin, jotka saavat rahoituksen.

Stevenson on erityisen innoissaan ACuTe-hankkeen avaamasta paikallisesta yhteistyöstä Oulun kaupunginteatterin kanssa. Viimeinen hankkeen aikana toteutettavista yhdeksästä tuotannosta tullaan järjestämään vuonna 2025 yhteistyössä Oulun kaupunginteatterin kanssa. 

- Yhteinen tuotanto merkitsee useamman vuoden tiivistä yhteistyötä Oulun kaupunginteatterin kanssa, mikä on meille arvokas ja ainutlaatuinen tilaisuus. Se avaa myös uuden mahdollisuuden Oulun teatterille laajentaa omia verkostoja Euroopan tasolla. Ainutkertaista on myös tuotannon ajoitus, sillä Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Tämä luo uusia toiminnan mahdollisuuksia ja edistää Oulun roolia eurooppalaisen kulttuurin kentällä, Stevenson summaa. 

Luova Eurooppa mahdollistaa monialaisen toiminnan

ACuTe-hankkeessa antoisaa on ollut Euroopan laajuinen verkostoituminen ja toisilta oppiminen. Stevensonin mukaan hankeen hyöty on siinä, että sen avulla voidaan tuoda yhteen eri alan ammattilaisia ja monenlaista osaamista, mikä tukee eurooppalaisia kulttuuriorganisaatioita. 

- Luova Eurooppa -hankemuoto antaa resursseja ja aikaa tehdä monialaisia tutkimushankkeita ja kehitystyötä Euroopan laajuisesti. Hanke tarjoaa mahdollisuuden yhteistyökumppaneillemme esitellä omia toimintatapojaan, mikä edistää vertaisoppimista, tiedonvaihtoa ja ammatillisten verkostojen rakentamista, hehkuttaa Stevenson ja tuo esille hankekumppanin Dortmundin teatterin, jonka kehittelemä tutkimus- ja kehittämisyksikkö (Academy for Theatre and Digitality) on inspiroiva esimerkki koko hankkeelle ja Euroopan kulttuurikentälle. 

Stevensonille itselleen on ollut suuri ilo olla rakentamassa monipuolista yhteisöä.

- Meillä on todella aktiivinen ryhmä, joka on mielestäni hyvin sitoutunut toimintaan. Olemme saaneet mahdollisuuden tutustua monialaisiin työntekijöihin ja oppia toisiltamme, sekä vaihtaa asiantuntemusta esimerkiksi juuri teattereiden ja yliopistojen välillä. Tällainen poikkitieteellinen ja monialainen ymmärrys on arvokasta ja harvinaista.

Verkostoitumisen lisäksi Stevenson korostaa, että Luova Eurooppa -hankkeessa hienoa on ollut konkreettiseen luovaan ja taiteelliseen kehitykseen kanavoitu yhteistyö, jolla tuotetaan todellista taiteellista lisäarvoa.  

Toimi ja verkostoidu! 

Tuotantojen lisäksi nelivuotisen hankkeen aikana tullaan järjestämään erilaisia tiedonjakotapahtumia ja tekemään julkaisuja. Vuonna 2025 ACuTe tulee osallistumaan taiteen, teknologian ja tieteen Ars Electronica -festivaaliin Itävallan Linzissä. 

Stevenson on innoissaan hankkeen kauaskantoisista mahdollisuuksista. 

- ACuTe -hankkeen ympärille muodostunut monialainen yhteisö luo mahdollisuuden myös tulevaisuudessa tapahtuvalle toiminnalle ja innovaatioyhteistyölle.

Hankeen aikana tieto ja innostus muista rahoitusohjelmista ja niiden tuomista mahdollisuuksista on lisääntynyt. Stevenson odottaa kiinnostuksella, millaista yhteistyötä hankkeen aikana voidaan tehdä esimerkiksi Oulu2026-kulttuuripääkaupunkiorganisaation kanssa. 

- Kulttuurin ja taiteen merkitys on kasvavassa osassa Euroopassa, ja niiden rooli Euroopan identiteetin rakentamisessa ja kehityksessä on yhä keskeisempi. Ne eivät ole enää sivuseikka, vaan olennainen osa Euroopan itseymmärrystä ja kestävää kehitystä, toteaa Stevenson. 

Hänen viestinsä muille hankkeentekijöille on rohkaiseva ja ytimekäs: Go for it, tee se!

Stevenson rohkaisee muita jatkamaan aktiivista avointa ideointia, yhteistyötä ja toimintaa muiden kanssa, vaikka se ei olisikaan heti menestyksekästä.

- Yhdessä tekemisen ja ideoinnin voima piilee siinä, että syntyy vuoropuhelua ja dialogia kumppaneiden kanssa ja lopulta myös yhteisiä tavoitteita. Vuoropuhelun ylläpitäminen on jo itsessään arvokasta ja se voi lopulta johtaa hankeideoihin, jotka saavat rahoituksen.

Teksti: Dora de Arruda Camara