Uutinen

Varhaiskasvatuksen henkilöstöstä julkaistiin valtakunnallista tietoa ensimmäistä kertaa

Ajankohtaista Esiopetus Varhaiskasvatus Tilastot Opettajat ja kasvattajat
Ensimmäiset valtakunnalliset varhaiskasvatuksen henkilöstöä koskevat tilastot on julkaistu opetushallinnon Vipunen-tilastopalvelussa.
Kuvan etualalla on matala koris-kori. Taustalla näkyy pieniä lapsia ja aikuinen joka on polvillaan maassa.

Julkaistuissa kolmessa raportissa tarkastelun alla on vakituinen ja määräaikainen varhaiskasvatushenkilöstö kunnittain ja maakunnittain tilastointiajankohtana 31.12.2022 sekä vuoden 2022 aikainen vuokrattu, henkilöstöpalveluyritysten kautta hankittu varhaiskasvatushenkilöstö.  

Vipunen on opetushallinnon tilastopalvelu, jonka sisällöstä vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. 

Varhaiskasvatuksessa työskenteli lähes 52 000 työntekijää vuokrattuna

Vuokratun, varhaiskasvatustoimijan henkilöstöpalveluyrityksen kautta hankkiman kasvatus- opetus- ja hoitotehtävissä työskentelevän henkilöstön lukumäärä kunnissa, kuntayhtymissä ja yksityisillä palveluntuottajilla oli tarkasteluvuonna kaikkiaan 51 635 työntekijää.

Varhaiskasvatuksessa työskennelleistä vuokrahenkilöistä valtaosa, 87 prosenttia, työskenteli Uudenmaan alueella. Kuukausittain varhaiskasvatuksessa työskenteli keskimäärin 4 300 vuokrattua työntekijää. 

Yksityisillä palveluntuottajilla yli 7 000 työntekijää

Yksityisillä palveluntuottajilla varhaiskasvatuksessa työskenteli vuoden 2022 lopussa kaikkiaan 7 098 työntekijää, joista vakituisia työntekijöitä oli 5 580 ja määräaikaisia 1 581. 

Kuntien ja kuntayhtymien osalta raporteista ei ole saatavilla vakituisten ja määräaikaisten työntekijöiden valtakunnallista kokonaislukumäärää, sillä tietoja puuttuu Uudenmaan ja Varsinais-Suomen kuntien osalta. Kuntakohtaiset luvut ovat tarkasteltavissa Varhaiskasvatuksen henkilöstö maakunnissa ja kunnissa -raportilta.

Varhaiskasvatukseen osallistuneet lapset tilastoitiin äidinkielen mukaan

Henkilöstöraporttien julkaisun yhteydessä julkaistiin uusi Varhaiskasvatuksessa olevat lapset äidinkielen mukaan -raportti. Se sisältää maakuntatasoista tietoa varhaiskasvatuksessa olevien lasten äidinkielestä tarkasteluajankohtana 31.12.2022.

81,7 prosentilla varhaiskasvatukseen osallistuneista lapsista äidinkieli oli suomi. Vastaavasti 5,9 prosentilla se oli ruotsi ja 12,4 prosentilla jokin muu kieli.

Jatkossa raportointi entistä yksityiskohtaisemmin

Vuonna 2023 varhaiskasvatuksessa palvelleista työntekijöistä on tarkoitus raportoida vuotta 2022 yksityiskohtaisimmilla tiedoilla. 

”Vuoden 2023 tiedoista on tarkoitus tehdä nyt julkaistua raporttia laajempi julkaisu. Tarkastelun alla tulee olemaan useammat näkökulmat, kuten varhaiskasvatushenkilöstön keskeiset avainluvut, koko tilastovuoden aikaiset määräaikaiset työntekijät, varhaiskasvatuksen henkilöstön ikäjakauma sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön osallistuminen täydennyskoulutukseen”, kertoo Opetushallituksen erityisasiantuntija Aino Röksä.

Vuoden 2024 varhaiskasvatusta koskevia raportteja on tarkoitus kehittää etenkin kielitietojen osalta sekä nostamalla visualisointeihin varhaiskasvatuksen avainlukuja. Esimerkiksi Varhaiskasvatuksen avainluvut -raporttiin lisätään vuoden 2024 aikana karttavisualisointi, joka mahdollistaa varhaiskasvatuksen keskeisten avainlukujen tarkastelun kartalla maakunnittain. 

Vuodesta 2024 alkaen tilastoidaan myös varhaiskasvatuksessa annettavan tuen tiedot 

Opetushallituksen ylläpitämän varhaiskasvatuksen Varda-tietovarantoon kerätään tietoja varhaiskasvatuksessa olevista lapsista ja heidän huoltajistaan, toimipaikoista sekä varhaiskasvatuksen henkilöstöstä.

Vuodesta 2024 alkaen Vardaan tallennetaan myös varhaiskasvatuksessa annettavan tuen tiedot. Niiden tallentamisesta Varhaiskasvatuksen tietovarantoon säädetään varhaiskasvatuslaissa (540/2018), jota koskevat muutokset (67/2023) astuivat voimaan 1.1.2024. Kunnat ja kuntayhtymät ilmoittavat ikäryhmittäin kunnallisten ja yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden tuottajien hallintopäätösten määrät, joiden perusteella lapsi saa varhaiskasvatuksessa tehostettua tai erityistä tukea tai yleisen tuen tukipalveluita.

Vuosiraporttien tiedot pohjautuvat kunnallisten ja yksityisten varhaiskasvatustoimijoiden Vardaan tallentamiin tietoihin. Tietoja tallentavat Suomen kunnat (pl. Ahvenanmaa) ja kuntayhtymät. Myös yksityiset varhaiskasvatuksen palveluntuottajat eli yksityiset perhepäivähoitajat, ryhmäperhepäiväkodit ja päiväkodit, tallentavat tiedot palveluun. 

Vuoden 2022 varhaiskasvatustiedot on julkaistu Vipunen-palvelussa toukokuun 2023 alussa.  Nyt julkaistut henkilöstöraportit täydentävät kevään julkaisua. Tavoitteena on, että jatkossa palvelussa julkaistaan sekä varhaiskasvatustiedot että henkilöstötiedot sisältävä varhaiskasvatuksen vuosiraportti aina keväisin.

Lisätietoa:

erityisasiantuntija Aino Röksä, Opetushallituksen Valtakunnalliset tietovarannot, aino.roksa [at] oph.fi, p. +358 295 331 911