Uutinen

Yli 3,8 miljoonaa euroa EU-avustusta myönnetty korkeakoulujen KA171 globaaliin liikkuvuuteen

Ohjelmat Korkeakoulutus Globaali yhteistyö Erasmus+ Erasmus+ korkeakoulutukselle Kansainvälinen liikkuvuus Kansainvälistyminen
Korkeakoulutuksen Erasmus+ -ohjelman vuoden 2024 hakukierroksen globaalin liikkuvuuden tuki (KA171) on myönnetty 19 korkeakoululle ja yhdelle liikkuvuuskonsortiolle.
Maapallo kämmenten välissä

Jaettu rahoitus huomattavassa kasvussa

Globaalin liikkuvuuden tukea myönnettiin yhteensä 3 825 874 euroa, mikä on vajaa 300 000 euroa enemmän kuin hakukierroksella 2023. Nyt myönnetyllä tuella rahoitetaan yhteensä 897 vaihtojaksoa Suomen ja kumppanimaiden välillä, mikä on 5 liikkuvuusjaksoa enemmän kuin edellisellä hakukierroksella.

Rahoitusta haettiin vähemmän, Tyynenmeren alue kilpailluin

Kokonaisuudessaan globaalin liikkuvuuden tukea haettiin yhteensä 6,1 miljoonaa euroa, mikä on noin 220 000 euroa vähemmän kuin edellisellä hakukierroksella. Vain muutamasta tukikorista haettiin vähemmän rahoitusta kuin niihin oli budjetoitu. Suosituimmasta tukikorista (Tyynenmeren alue) haettiin rahoitusta yli 7-kertaisesti käytettävissä olevan tuen määrään verrattuna, kun taas Venäjän ja Lähi-Idän tukikoreista tukea ei haettu lainkaan.

Euromääräisesti eniten tukea haettiin Saharan eteläpuolisen Afrikan kanssa tehtävään yhteistyöhön, yli 2,6 miljoonaa euroa. Saharan eteläpuolinen Afrikka oli myös vuonna 2023 euromääräisesti haetuin alue 1,6 miljoonalla eurolla. 2024 hakukierroksella suosituimmat maat hakemusmäärällisesti olivat Etelä-Afrikka, Georgia, Ruanda ja Ukraina; vuonna 2023 suosituimmat maat olivat Intia, Yhdysvallat, Ukraina, Etelä-Afrikka, Kenia ja Kanada. Tämän vuoden haussa haettu tukimäärä jakautui tasaisemmin tukikorien välillä tarjolla olevaan budjettiin nähden. Tasaisempi jakautuma mahdollisti isomman myönnön vuodelle 2024.

Yksi uusi liikkuvuuskonsortion akkreditointi korkeakoulusektorilla

Samaan aikaan KA171 globaalin liikkuvuuden hakukierroksen kanssa järjestettiin haku KA130 liikkuvuuskonsortioiden akkreditoinnille. Korkeakoulusektorille myönnettiin yksi uusi liikkuvuuskonsortion akkreditointi. Kyseessä on vakiintunut Afrikkaan ja sote-alaan keskittynyt konsortio, joka jatkaa toimintaansa uuden koordinaattorin johdolla. Konsortiota koordinoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, jonka lisäksi konsortiossa on mukana Lapin, Vaasan, Kajaanin, Tampereen ja Seinäjoen ammattikorkeakoulut sekä Centria-ammattikorkeakoulu.

Liikkuvuuksien toteuttamiseen varattu osallisuustukikori

Globaalissa liikkuvuudessa tuen myöntö perustuu seuraaviin periaatteisiin:

  • hakemukselle suoritettuun tukikorikohtaiseen laatuarviointiin
  • haettujen tukisummien leikkauksiin tukikoreissa, joissa kysyntä ylittää tarjolla olevan budjetin
  • tukikorien sisäisiin maantieteellisiin painotussääntöihin
  • pyrkimykseen rahoittaa mahdollisimman monta hyvää liikkuvuushanketta

Tukikorikohtaiset sekä korkeakoulu- ja konsortiokohtaiset myöntösummat löytyvät verkkosivultamme.

Yksi Erasmus+ -ohjelman painopisteisteistä ohjelmakaudella 2021-2027 on osallisuus ja moninaisuus, ja tämä näkyy myös KA171 globaalin liikkuvuuden rahoituksessa. Vuoden 2024 hakukierroksella KA171 globaalin liikkuvuuden toteuttamiseen on jo toista kertaa varattu erillinen budjetti osallisuustukikorille. Osallisuusbudjetti vuoden 2024 hakukierroksella oli noin 636 000 euroa. Varsinaisen osallisuustuen lisäksi tätä budjettia voidaan käyttää lisärahoituksena liikkuvuuteen kansallisesti päätettävien periaatteiden mukaan. Tukea päätettiin siirtää rahoittamaan liikkuvuuksia Aasian, Saharan eteläpuoleisen Afrikan, Latinalaisen Amerikan sekä USA & Kanadan tukikoreissa perustuen erityisesti kansallisiin maantieteellisiin painopisteisiin sekä korkeakoulujen kysyntään. 

Lisäksi osallisuustukikorin budjettia on varattu noin 36 000 euroa korkeakouluille myöhemmin haettaviin liikkuvuuden lisäapurahoihin sekä todellisiin kustannuksiin perustuvaan osallisuustukeen, jota voidaan hakemuksesta myöntää liikkujille, joilla on erityistarpeita tai muita vähemmän mahdollisuuksia vaihtoon osallistumiseen. Hankkeet voivat hakea osallisuustukea jatkuvan haun kautta.

Normaalien vaihtoapurahojen lisäksi korkeakoulujen oli mahdollista hakea erillisapurahoja (top-up) opiskelijoille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia (fewer opportunities). Näitä erillisapurahoja haettiin 184 liikkuvuusjaksolle ja myönnettiin 150 liikkuvuusjaksolle.

Apurahojen lisäksi korkeakouluille ja liikkuvuuskonsortioille myönnettiin vaihtojen järjestämisen tukea eli ns. OS-tukea 500 euroa per vaihto. 50 % OS-tuesta on mahdollista siirtää tarvittaessa vaihtoapurahoihin, ja osan OS-tuesta voi siirtää kumppanikorkeakoululle.

Uusi sopimuskausi alkaa elokuussa

Korkeakoulut voivat toteuttaa liikkuvuutta nyt myönnetyllä avustuksella 24 tai 36 kuukauden ajan. Vuoden 2024 sopimuskausi on 1.8.2024–31.7.2026/27. Määrärahojen käytössä noudatetaan myöhemmin allekirjoitettavia Opetushallituksen ja korkeakoulujen välisiä rahoitussopimuksia. Ilmoitukset päätöksestä sekä rahoitussopimukset lähetetään korkeakouluille allekirjoitettaviksi arviolta elokuussa. 

Rahoituspäätökset ovat toistaiseksi ehdollisia. Päätökset astuvat voimaan, kun Euroopan komissio on hyväksynyt kansallisen toimiston pyynnön muutoksesta Contribution Agreement -sopimukseen vuodelle 2024 koskien osallisuustukikorin budjetin siirtoa. 

Mikä on Erasmus+ KA171 globaali liikkuvuus?

Erasmus+ -ohjelman globaali liikkuvuus (KA171) tukee opiskelijoiden ja henkilökunnan fyysisiä ja monimuotoisia ulkomaanjaksoja Erasmus+ -ohjelmamaiden ulkopuolelle. Rahoitus tulee EU:n ulkoisen politiikan varoista. Globaalissa liikkuvuudessa rahoitetaan sekä lähtevien että saapuvien osallistujien kansainvälistä liikkuvuutta.