Jokaisen lapsen ja nuoren on saatava kokea olevansa arvokas vuoden jokaisena päivänä

Blogi
Opettajat ja kasvattajat Opetus ja ohjaus Opetussuunnitelma Tasa-arvo ja osallisuus
Varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävällä työllä yhdenvertaisuuden edistämiseksi on merkittävä rooli syrjinnän ehkäisemisessä yhteiskunnassa.

Satu Honkala

Kuvituskuva: Kaksi henkilöä istuu portailla

Varhaiskasvatus ja opetus perustuvat ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Yhdenvertaisuuden edistämiseksi onkin tehty ja tehdään paljon varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten arjessa.

Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden huomioimista on vahvistettu eri koulutusasteiden opetussuunnitelmissa. Lapset ja nuoret saavat tietoa sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta. Opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa on tavoitteena estää haitallisten ennakkoluulojen ja -käsitysten syntymistä. Varhaiskasvatuksen yksiköt, koulut ja oppilaitokset ottavat toiminnassaan huomioon myös lasten ja nuorten monenlaiset perheet.

Tästä huolimatta useat sateenkaari-ihmiset kokevat, että opetus ja oppimateriaalit ylläpitävät edelleen haitallisia stereotypioita tai että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä ei käsitellä opetuksessa lainkaan. Lisäksi moni on sitä mieltä, ettei sateenkaarilasten ja -nuorten kokemaan häirintään, kiusaamiseen, syrjintään ja väkivaltaan puututa riittävästi.

Tietoa ja täydennyskoulutusta

Oikeusministeriö on listannut selvityksessään, miten oppimisympäristöjä ja opetushenkilöstön täydennyskoulutusta tulisi kehittää sateenkaariystävällisemmän Suomen rakentamiseksi.

Selvityksen mukaan varhaiskasvatuksen yksiköissä, kouluissa ja oppilaitoksissa tulee kiinnittää huomiota erityisesti siihen, että ne ovat turvallisia oppimisympäristöjä sateenkaarilapsille ja -nuorille. Turvallisuuden tunnetta voidaan edistää muun muassa vahvistamalla sateenkaarinäkökulmien huomioimista varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten arjessa. Arvostuksia ja käsityksiä ohjaavia yhteiskunnallisia normeja tulee pyrkiä tunnistamaan vielä entistä paremmin, ja ne on hyvä pitää mielessä muun muassa koulukiusaamista ehkäisevissä toimissa.

Tärkeää on myös lisätä sateenkaarilasten ja -nuorten tietoisuutta omista oikeuksistaan. Samalla tulee vahvistaa kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen toimialan ammattilaisten osaamista seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta, sateenkaarilasten ja -nuorten tukemisen keinoista sekä normitietoisesta pedagogiikasta.

Opetushallitus pyrkii osaltaan vastaamaan sateenkaarilasten ja -nuorten kohtaamiin haasteisiin muun muassa tarjoamalla sukupuolen moninaisuutta ja normitietoista pedagogiikkaa tukevaa täydennyskoulutusta. Katsomme, että ajattelua ja käytöstä ohjaavien normien jatkuvalla tunnistamisella ja purkamisella varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa on merkittävä rooli syrjinnän ehkäisemisessä.

Homo-, bi-, ja transfobian vastaisena kansainvälisenä IDAHOT-päivänä 17.5. on hyvä hetki muistuttaa, että jokaisen lapsen ja nuoren on saatava kokea olevansa arvokas omana itsenään vuoden jokaisena päivänä.


Kirjoittaja

Satu Honkala
Satu Honkala
Opetushallitus