Varje barn och ungdom måste få uppleva att de är värdefulla alla dagar på året

Blogg
Lärare och pedagogisk personal Undervisning och handledning Läroplan Jämlikhet och delaktighet
Arbetet för att främja jämlikhet i småbarnspedagogiken, skolor och läroinrättningar spelar en betydande roll i förebyggandet av diskriminering i samhället.

Satu Honkala

Illustration:  Två personer pratar

Småbarnspedagogiken och undervisningen bygger på respekt för mänskliga rättigheter. Man har redan gjort mycket för att främja jämlikhet i daghemmens, förskolornas, skolornas och läroinrättningarnas verksamhet.

Man har i högre grad tagit i beaktande sexuell läggning och könsmångfald i de olika utbildningsstadiernas läroplaner. Barn och unga får information om mångfalden inom kön och sexuell läggning. I utbildningen och småbarnspedagogiken är målet att förebygga negativa fördomar och uppfattningar. Enheterna inom småbarnspedagogiken, skolorna och läroinrättningarna tar i sin verksamhet även hänsyn till barnens och ungdomarnas olika familjer.

Trots det upplever många regnbågspersoner att undervisnings- och läromaterialen fortfarande innehåller negativa stereotyper eller att sexuella minoriteter och könsminoriteter överhuvudtaget inte behandlas i undervisningen. Dessutom är många av den åsikten att man inte i tillräcklig utsträckning ingriper i regnbågsbarns och -ungas upplevelser av ofredande, mobbning, diskriminering och våld.

Information och fortbildning

Justitieministeriet har utrett och gjort upp en lista på hur lärmiljöer samt undervisningspersonalens fortbildning borde utvecklas för att skapa ett regnbågsvänligare Finland.

Enligt utredningen bör man inom enheterna i småbarnspedagogiken, skolorna och läroinrättningarna fästa uppmärksamhet särskilt vid att skapa trygga lärmiljöer för regnbågsbarn och -unga. Man kan öka trygghetskänslan bland annat genom att i högre grad ta hänsyn till regnbågsperspektiven i daghemmens, förskolornas, skolornas och läroinrättningarnas verksamhet. Man bör sträva efter att ännu bättre identifiera samhälleliga normer som styr respekt och åsikter, och att även beakta dem i bland annat mobbningsförebyggande åtgärder.

Det är också viktigt att öka regnbågsbarns och -ungas medvetenhet om sina egna rättigheter. Samtidigt bör man öka kunskaperna bland personalen som arbetar inom fostran, undervisning och utbildning om mångfalden i sexuell läggning och kön, om möjligheterna att stödja regnbågsbarn och -unga samt om normmedveten pedagogik.

Utbildningsstyrelsen strävar för sin del att bemöta de utmaningar som regnbågsbarn och -unga upplever bland annat genom att erbjuda fortbildning som stödjer könsmångfald och normmedveten pedagogik. Vi anser att  kontinuerlig identifiering och analysering av normer som styr åsikter och beteenden i småbarnspedagogiken, skolorna och läroinrättningarna spelar en betydande roll för att förebygga diskriminering.

Den internationella dagen mot homo-, bi- och transfobi IDAHOT den 17 maj är ett bra tillfälle att påminna om att alla barn och ungdomar måste få uppleva att de är värdefulla som de är alla dagar på året.


Skribent

Satu Honkala
Satu Honkala
Opetusneuvos