Valtionavustus

Hankeavustukset digitaalisten oppimisympäristöjen edistämiseen varhaiskasvatuksessa 2024

Varhaiskasvatus Digitaalisuus Oppimisympäristö
Tila
Haettavissa
Hakuaika
22.3.2024 – 30.4.2024 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
1 550 000 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Kati Costiander, puh. 029 533 1526 (suomenkieliset hankkeet)
Opetusneuvos Kristian Smedlund puh. 029 533 1286 (ruotsinkieliset hankkeet)

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@oph.fi.

Avustuksen tavoitteena on varhaiskasvatuksen digitaalisten oppimisympäristöjen, pedagogisten käytäntöjen sekä lasten ja henkilöstön digitaalisiin taitoihin liittyvän hyvän pedagogisen toiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen sekä alueellisen ja yksilöllisen yhdenvertaisuuden tukeminen. Tavoitteena on kehittää ratkaisuja ja toimintamalleja, jotka edistävät digitalisaation johtamista sekä lisäävät lasten ja henkilöstön pystyvyyden kokemusta ja motivaatiota digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntämiseen. 

Varhaiskasvatuksessa rahoitusta suunnataan varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2022) mukaisen digitaalisten oppimisympäristöjen ja digitaalisen osaamisen edistämiseen ja kehittämiseen. 

Avustetulla toiminnalla edistetään tai kehitetään yhtä tai useampaa seuraavista painopisteistä:

 • digitaalisen osaamisen kuvausten mukaista hyvää pedagogista toimintaa varhaiskasvatuksessa 
 • valmiuksia digitaalisen osaamisen hyödyntämiseen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa pedagogisesti perustellusti sekä lasten oppimisessa
 • digitaalisten teknologioiden ja oppimisympäristöjen hyödyntämistä tutkimusperustaisesti ja siten, että niillä tuetaan pedagogisen toiminnan tavoitteita, edistetään laaja-alaista ja oppimisen alueisiin liittyvää osaamista sekä harjoitellaan monipuolisia työtapoja
 • digitalisaation johtamista tukevien ratkaisujen ja toimintamallien kehittäminen paikallisesti tai alueellisena yhteistyönä (ml. tiedonhallintalain, digipalvelulain ja EU:n tietosuoja-asetuksen sekä muun digitalisaatiota ohjaavan lainsäädännön edellytysten toimeenpano ja ohjeistus)
 • digitaalisten oppimisympäristöjen ja ratkaisujen ja niissä käytettävän tiedon yhteentoimivuutta, tietosuoja ja tietoturva huomioiden

Avustuksella tuetaan digitaalisten välineiden, sovellusten ja ympäristöjen käyttöä pedagogisesti perustellulla tavalla. Avustetun toiminnan tulee rohkaista lapsia ja henkilöstöä oman digitaalisen sisällön tuottamiseen.

Lapset ja heidän huoltajansa tulee mahdollisuuksien mukaan osallistaa oppimisympäristön kehittämiseen ja toiminnan suunnitteluun, silloin kun se hankkeen tavoitteiden kannalta on tarkoituksenmukaista. 

Kaikilta rahoitettavilta hankkeilta edellytetään kokeiluja, toimintamalleja ja ratkaisuja, joilla on merkittävää paikallista, alueellista tai valtakunnallista uutuusarvoa. Hankkeissa tulee tavoitella tuloksia ja vaikutuksia, jotka parantavat merkittävästi hakijaorganisaation/-verkoston tilannetta lähtötasoon nähden. Levittämistyötä toivotaan tehtävän mahdollisuuksien mukaan sekä suomen että ruotsin kielellä. 

Myöntöharkinnassa otetaan huomioon alueellinen kattavuus. Hakemuksia odotetaan monipuolisesti erilaisilta ja erikokoisilta varhaiskasvatuksen järjestäjiltä sekä hakijaverkostoilta. 

Mikäli hankkeissa tuotetaan oppimateriaalia, tulee materiaali julkaista avoimella lisenssillä aoe.fi-palvelussa https://aoe.fi/#/etusivu. Avustusta ei voida kohdentaa oppimateriaalien hankintaan. 

Kehittämisen tulee olla valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2022) mukaista. Hankkeisiin tulee sisältyä kehittämistyötä tukevaa arviointi- tai selvitystoimintaa. Lisäksi hankkeisiin voidaan liittää opinnäytetöitä tai muuta tieteellistä tutkimusta. 

Säädösperusta:

Valtionavustuslaki 688/2001 
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1705/2009
Varhaiskasvatuslaki 540/2018

Avustusta voidaan myöntää kunnille ja kuntayhtymille, jotka järjestävät varhaiskasvatusta. Yksityiset palveluntuottajat voivat hakea avustusta yhteistyössä kuntien kanssa.

Opetushallitus asettaa haettaviksi valtion vuoden 2024 talousarvioon sisältyvästä momentin 29.10.30.07.1 määrärahasta valtionavustusta noin 1,55 miljoonaa euroa digitaalisten oppimisympäristöjen edistämiseen varhaiskasvatuksessa.

Valtionavustusta myönnetään enintään 90 % hankkeen kokonaismenoista, joten hankkeen omarahoitusosuus on vähintään 10 %.

Laitehankinnat voivat olla enintään 20 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Laitehankintoihin hyväksytään myös hankkeen käytössä olevien laitteiden leasing-menot hankkeen keston ajalta. Nämä leasing-menot tulee ilmoittaa hankkeen kustannusarvion Laitehankinnat -kohdassa. 

Avustusta ei voi käyttää avustuksen saajan perustoiminnan rahoittamiseen. Avustusta voi käyttää vähäisissä määrin varhaiskasvatuksen henkilöstön täydennyskoulutukseen silloin, kun se on hankkeen toteutuksen kannalta perusteltua.

Mikäli hankkeessa tuotetaan digisuunnitelmia, -strategioita tai välineitä digitaalisen osaamisen arviointiin, tulee niiden pohjautua digitaalisen osaamisen kuvauksiin.

Opetushallitus varaa osan määrärahasta vuosina 2021 ja 2022 rahoitusta saaneiden vaikuttavimpien oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden mahdolliseen jatkorahoitukseen.

Käyttöaika alkaa avustuspäätöksen päiväyksestä ja päättyy 31.12.2026. 

Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella. Hakuaika päättyy 30.4.2024 klo 16.15.

Hakijan tulee tutustua Yleisohjeeseen avustuksen hakijalle ja käyttäjälle

Hakemuksia arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella:

 • hankkeen tavoitteet suhteessa hakijan lähtötilanteeseen
 • hankesuunnitelman toteuttamiskelpoisuus ja laatu
 • hankkeessa tavoiteltavien tulosten ja vaikutusten merkittävyys
 • kehittämisen lapsilähtöisyys
 • hankkeen kustannusarvion realistisuus suhteessa hankkeen tavoitteisiin ja haettavissa olevan rahoituksen määrään
 • hankkeen tulosten ja tuotosten hyödynnettävyys ja toimenpiteet niiden levittämiseksi
 • hankkeen tulosten ja tuotosten ylläpito ja kehittäminen avustuksen käyttöajan jälkeen

Kaikkiin määräaikaan mennessä vastaanotettuihin hakemuksiin annetaan päätös. Päätökset pyritään tekemään 14.6.2024 mennessä.  

Päätös lähetetään hakemuksessa ilmoitetulle yhteyshenkilölle, allekirjoittajille sekä hakijaorganisaation viralliseen sähköpostiosoitteeseen Opetushallituksen sähköisestä valtionavustusjärjestelmästä. 

Lisätietoa aiemmin rahoitetuista hankkeista löytyy Opetushallituksen verkkosivuilta: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/oppimisymparisto-varhaiskasvatuksessa