Statsunderstöd

Projektunderstöd för främjande av digitala lärmiljöer inom småbarnspedagogiken 2024

Småbarnspedagogik Digitalisering Lärmiljö
Status
Avslutad
Ansökningstid
22.3.2024 – 30.4.2024 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
1 550 000 €
Mer information
Undervisningsrådet Kristian Smedlund, tfn 029 533 1286 (svenskspråkiga projekt)
Undervisningsrådet Kati Costiander, tfn 029 533 1526 (finskspråkiga projekt)

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@oph.fi.

Syftet med understödet är att utveckla de digitala lärmiljöerna och de pedagogiska verksamhetssätten inom småbarnspedagogik samt en helhetsmässig, god pedagogisk verksamhet när det gäller barnens och personalens digitala färdigheter och att stödja likvärdigheten på region- och individnivå. Målet är att utveckla lösningar och verksamhetsmodeller som främjar ledning av digitaliseringen, samt stärker barnens och personalens upplevelse av den egna förmågan och motivation att utnyttja digitala möjligheter.

Syftet med understödet är att utveckla de digitala lärmiljöerna inom småbarnspedagogiken och främja och utveckla digital kompetens i enlighet med grunderna för planen för småbarnspedagogik (2022). 

Verksamheten som understöds ska främja eller utveckla en eller flera av följande tyngdpunkter:

 • god pedagogisk verksamhet inom småbarnspedagogik i enlighet med kunskapsbeskrivningarna för digital kompetens
 • färdigheter att utnyttja digital kompetens i planeringen och förverkligandet av verksamheten på ett sätt som är pedagogiskt motiverat för barnens lärande
 • användning av digital teknik och digitala lärmiljöer utgående från forskning och så att de bidrar till målen för den pedagogiska verksamheten, främjar mångsidig kompetens och kompetens enligt lärområde och ger övning i användningen av mångsidiga arbetssätt
 • utveckling av lösningar och verksamhetsmodeller som stöder ledning av digitaliseringen, i lokalt eller regionalt samarbete (innefattande anvisningar för och uppfyllandet av kraven enligt lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen, lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och EU:s dataskyddsförordning samt övrig lagstiftning som styr digitaliseringen)
 • digitala lärmiljöer och lösningar och interoperabiliteten för de uppgifter som används med beaktande av dataskydd och datasäkerhet

Med understödet främjas användning av digitala verktyg, applikationer och miljöer på ett sätt som är pedagogiskt motiverat. Verksamheten som understöds ska uppmuntra barnen och personalen att själva producera digitalt innehåll.

Barnen och deras vårdnadshavare ska i mån av möjlighet engageras i utvecklingen av lärmiljön och planeringen av verksamheten, i de fall det är ändamålsenligt för att uppnå projektets mål.

Av projekten som finansieras förutsätts försök, verksamhetsmodeller och lösningar som har ett betydande lokalt, regionalt eller nationellt nyhetsvärde. Projekten ska eftersträva resultat och effekter som betydligt förbättrar den sökande organisationens eller nätverkets situation jämfört med utgångsläget. Det är önskvärt att resultaten i mån av möjlighet sprids på både finska och svenska. 

Vid bedömningen av ansökningarna beaktas projektets regionala täckning. Ansökningar önskas av olika slags och olika stora anordnare av småbarnspedagogik. Projekten kan också vara samprojekt med flera aktörer.

Om man inom projektet producerar läromedel ska materialet publiceras med en öppen licens i aoe.fi. Understödet kan inte användas för anskaffningen av läromedel.

Utvecklingsverksamheten ska följa de nationella grunderna för planen för småbarnspedagogik (2022). I projekten ska ingå utvärderings- eller utredningsverksamhet som stöder utvecklingsarbetet. Dessutom kan projekten kopplas till examensarbeten eller annan vetenskaplig forskning.

Författningsgrund:

Statsunderstödslag 688/2001
Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 1705/2009
Lag om småbarnspedagogik 540/2018

Understöd kan beviljas kommuner och samkommuner som ordnar småbarnspedagogik. Privata serviceproducenter kan söka understöd i samarbete med kommunerna.

Av anslaget under moment 29.10.30.07.1 i statsbudgeten för 2024 utlyser Utbildningsstyrelsen statsunderstöd till ett belopp av cirka 1,55 miljoner euro för att främja digitala lärmiljöer inom småbarnspedagogik.

Statsunderstöd beviljas för högst 90 procent av projektets totala kostnader, vilket innebär att projektets självfinansieringsandel är minst 10 procent.

Anskaffningar av utrustning kan utgöra högst 20 procent av projektets totala kostnader. 

Som kostnader för utrustning godkänns även leasingkostnader under projekttiden, om utrustningen används i projektet. Dessa leasingkostnader ska uppges i projektets kostnadskalkyl under punkten "Anskaffning av utrustning".

Understödet får inte användas till att finansiera understödsmottagarens basverksamhet. Understödet kan i liten omfattning användas för fortbildning för personalen inom småbarnspedagogik, om detta är motiverat med tanke på genomförandet av projektet.

Om planer eller strategier för digitalisering eller verktyg för bedömning av digital kompetens utarbetas inom projektet, ska de utgå från kunskapsbeskrivningarna för digital kompetens.

Utbildningsstyrelsen reserverar en del av anslaget för en eventuell fortsatt finansiering av de mest verkningsfulla projekten som 2021 och 2022 beviljats finansiering för utvecklingen av lärmiljöer.

Användningstiden börjar från och med understödsbeslutets datum och slutar 31.12.2026.

Ansökan om understöd görs på en digital ansökningsblankett. Ansökningstiden slutar 30.4.2024 kl. 16.15.

Sökande bör bekanta sig med våra allmänna anvisningar för sökande och användare av statsunderstöd.

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:

 • projektets mål i förhållande till sökandens utgångsläge
 • projektplanens genomförbarhet och kvalitet
 • betydelsen av resultaten och effekterna som eftersträvas med projektet
 • sättet på vilket utvecklingen utgår från barnen
 • hur realistisk projektets kostnadskalkyl är i förhållande till projektets mål och det utlysta finansieringsbeloppet
 • användbarheten hos projektets resultat och produkter och åtgärder för att sprida resultaten och produkterna
 • hur projektets resultat och produkter underhålls och utvecklas efter att understödets användningstid tar slut.

Beslut fattas för alla ansökningar som tagits emot innan ansökningstidens slut. Vi strävar efter att fatta besluten senast 14.6.2024.

Beslutet skickas från Utbildningsstyrelsens elektroniska statsunderstödssystem till den kontaktperson som uppgetts i ansökan, personerna som undertecknat ansökan samt till den sökande organisationens officiella e-postadress.

Mera information om tidigare finansierade projekt finns på Utbildningsstyrelsens webbplats: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/oppimisymparisto-varhaiskasvatuksessa
(sidan i huvudsak på finska)