Valtionavustus

Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa 2022

Varhaiskasvatus Digitaalisuus Oppimisympäristö
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
4.3.2022 – 14.4.2022 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
1 550 000 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Heidi Sairanen

Säädösperusta:

Valtion vuoden 2022 talousarvio, momentti 29.10.30.06.1

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1705/2009

Valtionavustuslaki 688/2001

Varhaiskasvatuslaki 540/2018

 

Avustuksen tavoitteena on varhaiskasvatuksen digitaalisten oppimisympäristöjen, taitojen, valmiuksien ja pedagogisten käytäntöjen kehittäminen, alueellisen ja yksilöllisen yhdenvertaisuuden tukeminen sekä digitalisaation yhteentoimivuuden edistäminen.

Varhaiskasvatuksessa rahoitusta suunnataan digitaalisten varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjen kehittämiseen, lasten ja henkilöstön digitaalisiin taitoihin liittyvän hyvän pedagogisen toiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen sekä kehitettyjen digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntämiseen pedagogisesti perustellusti. Avustetun toiminnan tulee rohkaista oman digitaalisen sisällön tuotantoon sekä digitaalisten välineiden käyttöön pedagogisesti perustellulla tavalla.           

Haun erityisinä painopisteinä ovat varhaiskasvatuksen digitaaliset oppimisympäristöt, jotka:

 • tukevat varhaiskasvatuksen järjestäjän digitalisaation kokonaisvaltaista edistämistä erityisesti digistrategian, digitaalisten oppimispolkujen, digitaalisen osaamisen arviointityökalujen, digitaalisen ekosysteemin ja oppimistilanteissa tapahtuvan teknologian käytön osalta
 • tukevat toimintaa, joka edistää toimintakulttuurin kehittämistä inkluusion periaatteiden mukaisesti
 • kehittävät ratkaisuja, jotka yhdistävät digitaalisen ja fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen oppimisympäristön pedagogisesti perustellulla tavalla
 • edistävät pedagogista toimintaa, joka suuntautuu laaja-alaisen osaamisen osa-alueisiin sekä oppimisen alueisiin
 • tukevat lapsen tuen järjestämistä
 • edistävät päiväkotien ja/tai perhepäivähoidon yhteistä toimintaa

Hankkeiden tulee rohkaista varhaiskasvatuksen henkilöstöä ja lapsia digitaalisten välineiden, palveluiden ja tuotteiden käyttöön sekä oman digitaalisen sisällön tuotantoon. Rahoitettavilta hankkeilta edellytetään malleja, toimintatapoja ja ratkaisuja, joilla on valtakunnallista uutuusarvoa ja jotka ovat sekä levitettävissä että hyödyksi muille varhaiskasvatuksen järjestäjille.

Lapset ja heidän huoltajansa tulee mahdollisuuksien mukaan osallistaa oppimisympäristön kehittämiseen ja toiminnan suunnitteluun, silloin kun se hankkeen tavoitteiden kannalta on tarkoituksenmukaista.

Myöntöharkinnassa otetaan huomioon alueellinen kattavuus. Hakemuksia odotetaan erilaisilta ja erikokoisilta varhaiskasvatuksen järjestäjiltä. Hankkeet voivat olla myös useamman toimijan yhteishankkeita.

Laitehankinnat voivat olla enintään 20 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Laitehankinnat käsittävät teknologiset laitteet, ohjelmistot ja tarvikkeet.

Mikäli hankkeissa tuotetaan oppimateriaalia, tulee materiaali julkaista avoimella lisenssillä aoe.fi-palvelussa. Avustusta ei voida kohdentaa oppimateriaalien hankintaan.

Kehittämisen tulee olla valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2022) mukaista. Hankkeisiin tulee sisältyä kehittämistyötä tukevaa arviointi- tai selvitystoimintaa. Lisäksi hankkeisiin voidaan liittää opinnäytetöitä tai muuta tieteellistä tutkimusta.

Avustettavassa hankkeessa tulee tavoitella sellaisia tuloksia tai tuotoksia, jotka ovat myös laajemmin levitettävissä. Levittämistyötä toivotaan tehtävän mahdollisuuksien mukaan sekä suomen että ruotsin kielellä. 

Avustettavien hankkeiden tulee osallistua vaikuttavuuden arviointiin liittyvään tiedonkeruuseen.

Hankkeiden tulee pyydettäessä kuvata tulokset Opetushallituksen osoittamassa verkkopalvelussa.

Avustusta voidaan myöntää kunnille ja kuntayhtymille, jotka järjestävät varhaiskasvatusta. Yksityiset palveluntuottajat voivat hakea avustusta yhteistyössä kuntien kanssa.

Opetushallitus asettaa haettaviksi valtion vuoden 2022 talousarvioon sisältyvästä momentin 29.10.30.06.1 määrärahasta valtionavustusta noin 1,55 miljoonaa euroa innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen varhaiskasvatuksessa.

Valtionavustusta myönnetään enintään 90 % hankkeen kokonaismenoista, joten hankkeen omarahoitusosuus on vähintään 10 %.

Laitehankintoihin hyväksytään myös hankkeen käytössä olevien laitteiden leasing-menot hankkeen keston ajalta. Nämä leasing-menot tulee ilmoittaa hankkeen kustannusarvion Laitehankinnat -kohdassa.

Avustusta ei voi käyttää avustuksen saajan perustoiminnan rahoittamiseen. Avustusta voi käyttää vähäisissä määrin varhaiskasvatushenkilöstön täydennyskoulutukseen silloin, kun se on hankkeen toteutuksen kannalta perusteltua.

Opetushallitus varaa osan määrärahasta aikaisempina vuosina rahoitusta saaneiden vaikuttavimpien oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden mahdolliseen jatkorahoitukseen.

Käyttöaika alkaa avustuspäätöksen päiväyksestä ja päättyy 31.7.2024.

Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella. Hakuaika päättyy 14.4.2022 klo 16.15.

Hakijan tulee tutustua yleisohjeeseen avustuksen hakijalle ja käyttäjälle

 

Lisätietoja ja neuvontaa antavat seuraavat henkilöt:

Opetusneuvos Heidi Sairanen, puh. 029 533 1426 (suomenkieliset hankkeet)

Opetusneuvos Kristian Smedlund puh. 029 533 1286 (ruotsinkieliset hankkeet)

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi [at] oph.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]oph[dot]fi).

Hakemuksia arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella:

 • hankkeen tavoitteet ja toiminta niiden toteuttamiseksi
 • hankkeen avulla tavoiteltavat konkreettiset tulokset
 • hankkeen tulosten ja tuotosten skaalattavuus ja valtakunnallinen hyödynnettävyys
 • hankkeen tulosten ja tuotosten elinkaaren turvaaminen avustuksen käyttöajan jälkeen
 • kehittämisen lapsilähtöisyys
 • hankkeen kustannusarvion realistisuus
 • toimenpiteet tulosten ja tuotosten levittämiseksi
 • hankkeeseen sisältyvä arviointi- ja selvitystoiminta
 • aiemmin saatu valtionavustus oppimisympäristöjen kehittämiseen

Päätökset tehdään, kun kaikki hakemukset on käsitelty. Päätökset lähetetään hakemuksessa ilmoitetuille tahoille Opetushallituksen sähköisestä valtionavustusjärjestelmästä.

Lisätietoa aiemmin rahoitetuista hankkeista löytyy Opetushallituksen verkkosivuilta: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/oppimisymparisto-varhaiskasvatuksessa

Rahoituspäätökset julkaistu 16.6.2022

Hakemuksia saapui kaikkiaan 39 kpl. Haetun avustuksen määrä oli noin 3,22 miljoonaa euroa. Avustusta myönnettiin 20 hankkeelle, yhteensä noin 1,55 miljoonaa euroa.