Statsunderstöd

Främjande av innovativa lärmiljöer inom småbarnspedagogiken 2022

Småbarnspedagogik Digitalisering Lärmiljö
Status
Avgjord
Ansökningstid
4.3.2022 – 14.4.2022 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
1 550 000 €
Mer information
Undervisningsrådet Kristian Smedlund

Rättsgrund:

Statsbudgeten 2022, moment 29.10.30.06.1
Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 1705/2009
Statsunderstödslagen 688/2001
Lagen om småbarnspedagogik 540/2018
 

Syftet med understödet är att utveckla de digitala lärmiljöerna inom småbarnspedagogik, de digitala kunskaperna och färdigheterna samt de pedagogiska verksamhetssätten, stödja jämlikheten på region- och individnivå samt främja kompabiliteten mellan digitala tjänster.

Inom småbarnspedagogiken ska finansiering riktas till att utveckla digitala lärmiljöer inom småbarnspedagogik, till att utveckla en helhetsmässig, god pedagogisk verksamhet när det gäller barnens och personalens digitala färdigheter samt till att använda de digitala lärmiljöerna på ett sätt som är pedagogiskt motiverat. Verksamheten som understöds ska uppmuntra till att producera eget digitalt innehåll samt till att använda digitala verktyg på ett sätt som är pedagogiskt motiverat.      

Särskilda tyngdpunkter för ansökan är digitala lärmiljöer inom småbarnspedagogik som:

 • på ett helhetsmässigt sätt främjar digitaliseringen hos anordnaren av småbarnspedagogik, i synnerhet vad gäller en strategi för användning av informations- och kommunikationsteknik, digitala lärstigar, utvärderingsverktyg för digital kompetens samt övrigt som gäller det digitala ekosystemet och användningen av teknologi i lärsituationer
 • stöder verksamhet som främjar utvecklingen av verksamhetskulturen enligt inkluderande principer
 • utveckla lösningar som kombinerar den digitala och fysiska samt sociala och psykiska lärmiljön på ett sätt som är pedagogiskt motiverat
 • främjar pedagogisk verksamhet som tar fokus på delområdena inom mångsidig kompetens och lärområdena
 • stöder ordnandet av stöd för barnet
 • främjar daghemmens och/eller familjedagvårdens gemensamma verksamhet.


Projekten ska uppmuntra personalen inom småbarnspedagogik och barnen att använda digitala verktyg, tjänster och produkter samt att producera eget digitalt innehåll. Av projekten som finansieras förutsätts modeller, verksamhetssätt och lösningar som har ett nationellt nyhetsvärde och som kan spridas och användas av andra anordnare av småbarnspedagogik.

Barnen och deras vårdnadshavare ska i mån av möjlighet engageras i utvecklingen av lärmiljön och planeringen av verksamheten, i de fall det är ändamålsenligt för att uppnå projektets mål.

Vid bedömningen av ansökningarna beaktas projektets regionala täckning. Ansökningar önskas av olika slags och olika stora anordnare av småbarnspedagogik. Projekten kan också vara samprojekt med flera aktörer.

Anskaffningar av apparatur kan utgöra högst 20 procent av projektets totala kostnader.

Anskaffningarna omfattar teknisk utrustning, dataprogram och material.

Om man inom projektet producerar läromedel ska materialet publiceras med en öppen licens i tjänsten aoe.fi. Understödet kan inte användas för anskaffningen av läromedel.

Utvecklingsverksamheten ska följa de nationella grunderna för planen för småbarnspedagogik (2022). I projekten ska ingå utvärderings- eller utredningsverksamhet som stöder utvecklingsarbetet. Dessutom kan projekten kopplas till examensarbeten eller annan vetenskaplig forskning.

Ett projekt som får understöd ska eftersträva resultat eller produkter som också kan spridas i större omfattning. Det är önskvärt att resultaten i mån av möjlighet sprids på både finska och svenska. 

Projekten som understöds ska delta i insamlingen av uppgifter för utvärderingen av effekterna av projektverksamheten.

Projekten ska på begäran redogöra för sina resultat i en av Utbildningsstyrelsen anvisad nättjänst.

Understöd kan beviljas kommuner och samkommuner som ordnar småbarnspedagogik. Privata serviceproducenter kan söka understöd i samarbete med kommunerna.

Av anslaget under moment 29.10.30.06.1 i statsbudgeten för 2022 utlyser Utbildningsstyrelsen statsunderstöd till ett belopp av cirka 1,55 miljoner euro för att främja innovativa lärmiljöer inom småbarnspedagogik.

Statsunderstöd beviljas för högst 90 procent av projektets totala kostnader, vilket innebär att projektets självfinansieringsandel är minst 10 procent.

Som kostnader för utrustning godkänns även leasingkostnader under projekttiden, om utrustningen används i projektet. Dessa leasingkostnader ska uppges i projektets kostnadskalkyl under punkten "Anskaffning av utrustning".

Understödet får inte användas till att finansiera understödsmottagarens basverksamhet. Understödet kan i liten omfattning användas för fortbildning för personalen inom småbarnspedagogik, om detta är motiverat med tanke på genomförandet av projektet.

Utbildningsstyrelsen reserverar en del av anslaget för en eventuell fortsatt finansiering av de mest verkningsfulla projekten som tidigare år beviljats finansiering för utvecklingen av lärmiljöer.

Användningstiden börjar från och med understödsbeslutets datum och slutar 31.7.2024

Ansökan om understöd görs på en digital ansökningsblankett. Ansökningstiden slutar 14.4.2022 kl. 16.15.

Sökande bör bekanta sig med våra allmänna anvisningar för sökande och användare av statsunderstöd:

Ytterligare information och rådgivning ges av

Undervisningsrådet Kristian Smedlund, tfn 029 533 1286 (svenskspråkiga projekt)
Undervisningsrådet Heidi Sairanen, tfn 029 533 1426 (finskspråkiga projekt)

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn [at] oph.fi.

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:

 • projektets mål och verksamhet för att nå målen
 • de konkreta resultat som eftersträvas med projektet
 • möjligheten att skala upp projektets resultat och produkter samt tillämpa dem nationellt
 • hur fortsättningen för projektets resultat och produkter kan tryggas efter att understödets användningstid tar slut
 • sättet på vilket utvecklingen utgår från barnen
 • hur realistisk projektets kostnadskalkyl är
 • åtgärderna för att sprida resultaten och produkterna
 • utvärderings- och utredningsverksamhet som ingår i projektet
 • understöd som tidigare beviljats för att utveckla lärmiljöerna.

Besluten om finansiering fattas då alla ansökningar har behandlats. Besluten skickas från Utbildningsstyrelsens elektroniska statsunderstödssystem till de aktörer som anges i ansökan.

Information om tidigare finansierade projekt finns på Utbildningsstyrelsens webbplats: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/oppimisymparisto-varhaiskasvatuksessa

(huvudspråk finska)