Valtionavustus

Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa 2023

Varhaiskasvatus Digitaalisuus Oppimisympäristö
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
28.2.2023 – 13.4.2023 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
1 550 000 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Kati Costiander, puh. 029 533 1526 (suomenkieliset hankkeet)
Opetusneuvos Kristian Smedlund puh. 029 533 1286 (ruotsinkieliset hankkeet)

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@oph.fi.

Avustuksen tavoitteena on varhaiskasvatuksen digitaalisten oppimisympäristöjen, pedagogisten käytäntöjen sekä lasten ja henkilöstön digitaalisiin taitoihin liittyvän hyvän pedagogisen toiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen sekä alueellisen ja yksilöllisen yhdenvertaisuuden tukeminen. Tavoitteena on kehittää ratkaisuja ja toimintamalleja, jotka edistävät digitalisaation johtamista, kehitettyjen digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntämistä sekä lisäävät lasten sekä henkilöstön pystyvyyden kokemusta ja motivaatiota digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntämiseen.

Haun painopisteet ovat:

 • varhaiskasvatuksen järjestäjän digitalisaation kokonaisvaltainen edistäminen erityisesti digistrategian, digitaalisen ekosysteemin ja oppimistilanteissa tapahtuvan teknologian käytön osalta
 • digitalisaation johtamista tukevien ratkaisujen ja toimintamallien kehittäminen
 • pedagogisen toiminnan kehittäminen, joka suuntautuu laaja-alaisen osaamisen osa-alueiden sekä oppimisen alueiden sisältöihin
 • lasten oman digitaalisen sisällön tuottaminen pedagogisesti perustellulla tavalla
 • päiväkotien ja/tai perhepäivähoidon yhteisen toiminnan edistäminen.

Avustuksen tavoitteena on edistää digitaalisen osaamisen kuvausten mukaista hyvää pedagogista toimintaa varhaiskasvatuksessa.

Lapset ja heidän huoltajansa tulee mahdollisuuksien mukaan osallistaa oppimisympäristön kehittämiseen ja toiminnan suunnitteluun, silloin kun se hankkeen tavoitteiden kannalta on tarkoituksenmukaista.

Kaikilta rahoitettavilta hankkeilta edellytetään kokeiluja, toimintamalleja ja ratkaisuja, joilla on merkittävää paikallista, alueellista tai valtakunnallista uutuusarvoa. Hankkeissa tulee tavoitella tuloksia ja vaikutuksia, jotka parantavat merkittävästi hakijaorganisaation/-verkoston tilannetta lähtötasoon nähden. Levittämistyötä toivotaan tehtävän mahdollisuuksien mukaan sekä suomen että ruotsin kielellä. 

Myöntöharkinnassa otetaan huomioon alueellinen kattavuus. Hakemuksia odotetaan monipuolisesti erilaisilta ja erikokoisilta varhaiskasvatuksen järjestäjiltä sekä hakijaverkostoilta.

Mikäli hankkeissa tuotetaan oppimateriaalia, tulee materiaali julkaista avoimella lisenssillä aoe.fi-palvelussa https://aoe.fi/#/etusivu. Avustusta ei voida kohdentaa oppimateriaalien hankintaan.

Kehittämisen tulee olla valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2022) mukaista. Hankkeisiin tulee sisältyä kehittämistyötä tukevaa arviointi- tai selvitystoimintaa. Lisäksi hankkeisiin voidaan liittää opinnäytetöitä tai muuta tieteellistä tutkimusta.

Säädösperusta:
Valtionavustuslaki 688/2001
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1705/2009
Varhaiskasvatuslaki 540/2018

Avustusta voidaan myöntää kunnille ja kuntayhtymille, jotka järjestävät varhaiskasvatusta. Yksityiset palveluntuottajat voivat hakea avustusta yhteistyössä kuntien kanssa.

Opetushallitus asettaa haettaviksi valtion vuoden 2023 talousarvioon sisältyvästä momentin 29.10.30.07.1 määrärahasta valtionavustusta noin 1,55 miljoonaa euroa innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen varhaiskasvatuksessa.

Valtionavustusta myönnetään enintään 90 % hankkeen kokonaismenoista, joten hankkeen omarahoitusosuus on vähintään 10 %.

Laitehankinnat voivat olla enintään 25 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Laitehankintoihin hyväksytään myös hankkeen käytössä olevien laitteiden leasing-menot hankkeen keston ajalta. Nämä leasing-menot tulee ilmoittaa hankkeen kustannusarvion Laitehankinnat -kohdassa.

Avustusta ei voi käyttää avustuksen saajan perustoiminnan rahoittamiseen. Avustusta voi käyttää vähäisissä määrin varhaiskasvatushenkilöstön täydennyskoulutukseen silloin, kun se on hankkeen toteutuksen kannalta perusteltua.

Opetushallitus varaa osan määrärahasta vuosina 2021 ja 2022 rahoitusta saaneiden vaikuttavimpien oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden mahdolliseen jatkorahoitukseen.

Käyttöaika alkaa avustuspäätöksen päiväyksestä ja päättyy 31.12.2025.

Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella. Hakuaika päättyy 13.4.2023 klo 16.15.

Hakijan tulee tutustua Yleisohjeeseen avustuksen hakijalle ja käyttäjälle

Hakemuksia arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella:

 • hankkeen tavoitteet suhteessa hakijan lähtötilanteeseen
 • hankesuunnitelman toteuttamiskelpoisuus ja laatu
 • hankkeessa tavoiteltavien tulosten ja vaikutusten merkittävyys
 • kehittämisen lapsilähtöisyys
 • hankkeen kustannusarvion realistisuus suhteessa hankkeen tavoitteisiin ja haettavissa olevan rahoituksen määrään
 • hankkeen tulosten ja tuotosten hyödynnettävyys ja toimenpiteet niiden levittämiseksi
 • hankkeen tulosten ja tuotosten ylläpito ja kehittäminen avustuksen käyttöajan jälkeen

Päätökset tehdään, kun kaikki hakemukset on käsitelty. Päätökset lähetetään hakemuksessa ilmoitetuille tahoille Opetushallituksen sähköisestä valtionavustusjärjestelmästä.

Lisätietoa aiemmin rahoitetuista hankkeista löytyy Opetushallituksen verkkosivuilta: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/oppimisymparisto-varhaiskasvatuksessa