Statsunderstöd

Främjande av innovativa lärmiljöer inom småbarnspedagogiken 2023

Småbarnspedagogik Digitalisering Lärmiljö
Status
Avgjord
Ansökningstid
28.2.2023 – 13.4.2023 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
1 550 000 €
Mer information
Undervisningsrådet Kristian Smedlund
tfn 029 533 1286
E-post har formatet fornamn.efternamn@oph.fi

Syftet med understödet är att utveckla de digitala lärmiljöerna och de pedagogiska verksamhetssätten inom småbarnspedagogik samt en helhetsmässig, god pedagogisk verksamhet när det gäller barnens och personalens digitala färdigheter och att stödja likvärdigheten på region- och individnivå. Målet är att utveckla lösningar och verksamhetsmodeller som främjar ledning av digitaliseringen, användning av digitala lärmiljöer som utvecklats och stärker barnens och personalens upplevelse av den egna förmågan och motivation att utnyttja digitala möjligheter.

Tyngdpunkter för projektunderstödet:

 • en helhetsbetonad satsning på digitaliseringen hos anordnaren av småbarnspedagogik, i synnerhet vad gäller den digitala strategin, det digitala ekosystemet och användningen av teknik i lärsituationer
 • utveckling av lösningar och verksamhetsmodeller som stöder ledning av digitaliseringen
 • utveckling av pedagogisk verksamhet som tar fokus på delområdena inom mångsidig kompetens och lärområdena
 • barnens egen produktion av digitalt innehåll på ett sätt som är pedagogiskt motiverat
 • daghemmens och/eller familjedagvårdens gemensamma verksamhet.


Målet med understödet är att främja god pedagogisk verksamhet inom småbarnspedagogik i enlighet med beskrivningarna av digital kompetens.

Barnen och deras vårdnadshavare ska i mån av möjlighet engageras i utvecklingen av lärmiljön och planeringen av verksamheten, i de fall det är ändamålsenligt för att uppnå projektets mål.

Av projekten som finansieras förutsätts försök, verksamhetsmodeller och lösningar som har ett betydande lokalt, regionalt eller nationellt nyhetsvärde. Projekten ska eftersträva resultat och effekter som betydligt förbättrar den sökande organisationens eller nätverkets situation jämfört med utgångsläget. Det är önskvärt att resultaten i mån av möjlighet sprids på både finska och svenska. 

Vid bedömningen av ansökningarna beaktas projektets regionala täckning. Ansökningar önskas av olika slags och olika stora anordnare av småbarnspedagogik. Projekten kan också vara samprojekt med flera aktörer.

Om man inom projektet producerar läromedel ska materialet publiceras med en öppen licens i aoe.fi. Understödet kan inte användas för anskaffningen av läromedel.

Utvecklingsverksamheten ska följa de nationella grunderna för planen för småbarnspedagogik (2022). I projekten ska ingå utvärderings- eller utredningsverksamhet som stöder utvecklingsarbetet. Dessutom kan projekten kopplas till examensarbeten eller annan vetenskaplig forskning.

Författningsgrund:
Statsunderstödslag 688/2001
Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 1705/2009
Lag om småbarnspedagogik 540/2018

Understöd kan beviljas kommuner och samkommuner som ordnar småbarnspedagogik. Privata serviceproducenter kan söka understöd i samarbete med kommunerna.

Av anslaget under moment 29.10.30.07.1 i statsbudgeten för 2023 utlyser Utbildningsstyrelsen statsunderstöd till ett belopp av cirka 1,55 miljoner euro för att främja innovativa lärmiljöer inom småbarnspedagogik.

Statsunderstöd beviljas för högst 90 procent av projektets totala kostnader, vilket innebär att projektets självfinansieringsandel är minst 10 procent.

Anskaffningar av utrustning kan utgöra högst 25 procent av projektets totala kostnader.

Som kostnader för utrustning godkänns även leasingkostnader under projekttiden, om utrustningen används i projektet. Dessa leasingkostnader ska uppges i projektets kostnadskalkyl under punkten "Anskaffning av utrustning".

Understödet får inte användas till att finansiera understödsmottagarens basverksamhet. Understödet kan i liten omfattning användas för fortbildning för personalen inom småbarnspedagogik, om detta är motiverat med tanke på genomförandet av projektet.

Utbildningsstyrelsen reserverar en del av anslaget för en eventuell fortsatt finansiering av de mest verkningsfulla projekten som 2021 och 2022 beviljats finansiering för utvecklingen av lärmiljöer.

Användningstiden börjar från och med understödsbeslutets datum och slutar 31.12.2025.

Ansökan om understöd görs på en digital ansökningsblankett. Ansökningstiden slutar 13.4.2023 kl. 16.15.

Sökande bör bekanta sig med våra allmänna anvisningar för sökande och användare av statsunderstöd.

Ytterligare information och rådgivning ges av:
Undervisningsrådet Kristian Smedlund, tfn 029 533 1286 (svenskspråkiga projekt)
Undervisningsrådet Kati Costiander, tfn 029 533 1526 (finskspråkiga projekt)

E-postadresserna har formen etunimi.sukunimi [at] oph.fi (fornamn[dot]efternamn[at]oph[dot]fi).

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:

 • projektets mål i förhållande till sökandens utgångsläge
 • projektplanens genomförbarhet och kvalitet
 • betydelsen av resultaten och effekterna som eftersträvas med projektet
 • sättet på vilket utvecklingen utgår från barnen
 • hur realistisk projektets kostnadskalkyl är i förhållande till projektets mål och det utlysta finansieringsbeloppet
 • användbarheten hos projektets resultat och produkter och åtgärder för att sprida resultaten och produkterna
 • hur projektets resultat och produkter underhålls och utvecklas efter att understödets användningstid tar slut.

Besluten om finansiering fattas då alla ansökningar har behandlats. Besluten skickas från Utbildningsstyrelsens elektroniska statsunderstödssystem till de aktörer som anges i ansökan.

Mera information om tidigare finansierade projekt finns på Utbildningsstyrelsens webbplats: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/oppimisymparisto-varhaiskasvatuksessa
(sidan i huvudsak på finska)