Kemikaaleihin liittyvät vaarat ja riskit ovat hyvin erilaisia varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa. Säädösten lisäksi vaarojen tunnistaminen, riskienarviointi ja kemikaaliluettelo ovat kemikaaliturvallisuuden lähtökohtia.

Teksti: Arto Kärki ja Saila Salomäki, Pirkanmaan pelastuslaitos

Vaarallisten kemikaalin säilytykseen, varastointiin, käsittelyyn ja kuljetukseen liittyvien turvallisuustoimenpiteiden tarkoituksena on pienentää vaarallisista kemikaaleista aiheutuvia riskejä. Kemikaalien säilytykseen, varastointiin, käsittelyyn ja kuljetukseen liittyy esimerkiksi seuraavia riskejä: tulipalo, räjähdys, kaasu- ja nestevuoto, tapaturma. Kemikaalien riskien ja turvallisuustoimenpiteiden osalta on välttämätöntä tiedostaa, ettei useinkaan aineen määrä ole merkitsevää vaan laatu eli vaarallisuus. Pienikin määrä vaarallista kemikaalia voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai suuren onnettomuuden. Tämän vuoksi kemikaaliturvallisuudesta huolehtiminen kuuluu kaikille opetustoimen ja varhaiskasvatuksen yksiköille.

Toki kemikaalimäärien kasvaessa jopa yli tuhanteen erilaiseen kemikaaliin ja kymmeniin tonneihin kemikaaleja riskit kasvavat entisestään esimerkiksi ammatillisissa oppilaitoksissa tai yliopistoissa. Kemikaaleihin liittyvät vaarat ja riskit sekä niihin liittyvät turvallisuusjärjestelyt sekä toimintaohjeet voidaan liittää esimerkiksi pelastussuunnitelmaan tai muuhun turvallisuusdokumenttiin. Lisäksi ohjeistuksia on tärkeä olla kemikaalien käsittely- ja varastointipaikoilla sekä sähköisesti saatavissa tarvittaville tahoille.

Alla on kerrottu muutamia asioita kemikaaliturvallisuuteen liittyvistä riskienhallintatoimista. Ensimmäinen vaihtoehto on poistaa niin moni vaaralliseksi luokiteltu kemikaali käytöstä kuin mahdollista ja lopuille pyrkiä etsimään tarpeen mukaan korvaava vaihtoehto. On ymmärrettävää, ettei tämä ole mahdollista kaikkien kemikaalien kohdalla, joten jäljelle jäävien osalta aloitetaan turvallisuustoimet.