Kiusaamisen tunnistaminen sekä johdonmukaiset toimintatavat kiusaamistilanteiden puuttumiseen ja seurantaan ennaltaehkäisevät uusien kiusaamistapauksien syntymistä. Turvallisuutta rakennetaan yhteisesti koulun johdon ja henkilöstön kesken oppilaita ja opiskelijoita laajasti ja yhdenvertaisesti mukaan ottaen.

Kiusaamiseen puuttumisen keinot

Tunne- ja vuorovaikutustaitoja opitaan tavoitteellisesti erityisesti varhaiskasvatuksen ja peruskoulun aikana. Yhteistyö lasten ja nuorten perheiden kanssa on tärkeää, ja huoltajien on tärkeää ymmärtää hyvien käytös- ja muita huomioivien toimintatapojen merkitys kiusaamisen ehkäisyssä. 

Kasvatuksessa ja koulutuksessa kiusaamisen ehkäisyä ovat:  

 • hyvinvoinnin ja turvallisuuden järjestelmällinen johtaminen ja turvallisuusjohtamisen käytänteet, kuten yhdessä sovitut toimintatavat ammattilaisten kesken kiusaamistilanteiden selvittämiseksi ja niihin puuttumiseksi 
 • tiedolla johtaminen, kuten turvallisuutta ja kiusaamista koskevien tietojen kerääminen, tulosten analysointi ja johtopäätösten tekeminen kehittämistoimenpiteistä, sekä toimenpiteiden toteutus 
 • tasa-arvoinen, yhdenvertainen, oikeudenmukainen ja jokaista arvostava kohtelu oppimisyhteisössä 
 • järjestyssääntöjen ja muiden toimintamallien ja –tapojen valitseminen, käsittely ja niistä päättäminen yhdessä 
 • jokaisen lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen tukeminen sekä tuen huomioiminen opetuksessa sekä työpäivän ja opetuksen rakenteissa  
 • työrauhan tukeminen puuttumalla opetusryhmässä toimimisen ongelmiin varhain ja lapsen edun mukaisesti sekä muuttamalla opetuksen järjestelyjä tarvittaessa 
 • opettajien ja muun henkilöstön, lasten/oppilaiden/opiskelijoiden sekä vanhempien/huoltajien ja heidän edustajiensa osallistuminen turvallisuutta ja hyvinvointia edistävien sekä kiusaamista ehkäisevien toimien suunnitteluun ja toteuttamiseen  
 • suunnitelmallinen henkilöstön turvallisuus- ja hyvinvointiosaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen, sekä henkilöstön osaamisen kehittäminen kiusaamisen ehkäisyssä, siihen puuttumisessa ja tapausten seurannassa 
 • henkilöstön perehdyttäminen ja sen toteutumisen seuranta 
 • vuorovaikutteinen ja varhainen yhteistyö vanhempien/huoltajien ja heidän edustajien kanssa 
 • yhteistyö lasten ja nuorten turvallisuutta ja hyvinvointia tukevien tahojen kanssa (neuvola- ja opiskeluhuolto- ja muut terveydenhuoltopalvelut, lastensuojelu ja muu sosiaalitoimi, poliisi, nuorisotoimi ja järjestöt) 
 • rakennuksen ja pihan suunnittelu sekä korjaaminen turvallisuutta edistäväksi ja kiusaamista ehkäiseväksi 

Kiusaamisen ehkäisemistä tukee koulujen ja oppilaitosten sekä varhaiskasvatuspalvelujen turvallisuutta edistävä johtaminen, toimintakulttuuri ja -tavat. Toimintakulttuurin kehittämisen kannalta on tärkeää, että turvallisuutta koskevista asenteista keskustellaan työyhteisössä.  Vuorovaikutuksen ja kielenkäytön mallit sekä tavat toimia muiden kanssa välittyvät lapsille ja nuorille myös kotona.  

Tiedolla johtaminen ja yhteisistä johdonmukaisista toimintatavoista sopiminen edistävät kiusaamisen ehkäisyä.  

Jokaisessa koulussa ja oppilaitoksessa työskentelee opiskeluhuoltoryhmä. Tämä ryhmä vastaa opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista koulussa tai oppilaitoksessa. Ryhmään osallistuvat rehtorin ja johtajan, opettajien ja muun henkilöstön lisäksi oppilaiden ja opiskelijan edustajat, huoltajien edustajat sekä opiskeluhuoltopalvelujen ammattilaiset. Koulutuksen ja opetuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelmaan kuuluu suunnitelma oppilaiden ja opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimenpiteet oppilaiden ja opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.   

Opiskeluhuoltosuunnitelmassa kuvataan toimenpiteet väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisemiseksi, niiden esiintyvyyden seuraamiseksi ja ongelmatilanteisiin puuttumiseksi sekä jälkiseurannan edellyttämät käytänteet.  

Lisäksi kuvataan esimerkiksi toimintatavat tukea tarvitsevan oppilaan ja opiskelijan (kiusaamisen kohde ja tekijä) ohjaamiseksi opiskeluhuoltopalveluihin.  

Yhteistyö huoltajien ja muiden viranomaisten kanssa on tärkeää kiusaamistilanteiden lopettamiseksi.