Identifiering av mobbning samt konsekventa tillvägagångssätt för att ingripa i och följa upp mobbning förebygger uppkomsten av nya mobbningsfall. Tryggheten och säkerheten byggs upp gemensamt av skolans ledning och anställda och eleverna och de studerande inkluderas i detta arbete på ett omfattande och jämlikt sätt.
Metoder för att ingripa i mobbning

Barn och unga lär sig emotionella och kommunikativa färdigheter på ett målinriktat sätt särskilt inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Samarbetet med barnens och ungdomarnas familjer är av stor betydelse och det är viktigt att vårdnadshavarna förstår vikten av gott uppförande och goda tillvägagångssätt som beaktar andra för förebyggandet av mobbning.

Inom småbarnspedagogiken och utbildningen innebär förebyggande av mobbning: 

 • systematisk ledning av välbefinnande och trygghet och säkerhet och rutiner för säkerhetsledning, såsom gemensamt överenskomna tillvägagångssätt mellan yrkesutbildade personer för att utreda och ingripa i mobbning
 • ledning genom information, såsom att samla in uppgifter om trygghet och säkerhet och mobbning, analysera resultaten och dra slutsatser om utvecklingsåtgärder samt genomföra åtgärder
 • jämställt, likvärdigt, rättvist och respektfullt bemötande i gemenskapen
 • att tillsammans välja, behandla och besluta om ordningsregler och andra verksamhetsmodeller och tillvägagångssätt
 • att stöda varje barns och ung persons utveckling samt att beakta stödet i undervisningen samt i arbetsdagens och undervisningens strukturer
 • att stöda arbetsron genom att tidigt ingripa i problem med att fungera i undervisningsgruppen i enlighet med barnets bästa samt genom att vid behov ändra på undervisningsarrangemangen   
 • lärarnas och den övriga personalens, barnens/elevernas/de studerandes samt föräldrarnas/vårdnadshavarnas deltagande i planeringen och i förverkligandet av insatser som främjar trygghet och säkerhet och välbefinnande samt förebygger mobbning 
 • systematisk utveckling och upprätthållande av personalens kunnande gällande trygghet, säkerhet och välbefinnande samt att främja personalens kompetens i förebyggandet av mobbning, ingripandet i mobbning och uppföljningen av mobbning
 • introduktion i arbetet och uppföljning av att arbetsintroduktion genomförs
 • att föra dialog och ha ett tidigt samarbete med föräldrarna/vårdnadshavarna
 • samarbete med de instanser som stöder barns och ungas trygghet, säkerhet och välbefinnande (elev- och studerandevårdstjänster, rådgivningstjänster samt andra hälsovårdstjänster, barnskydd och annat socialväsende, polis, ungdomsväsendet och organisationer)
 • att planera byggnader och gårdar samt hålla dem i ett sådant skick att de främjar tryggheten och säkerheten och förebygger mobbning

Förebyggandet av mobbning stöds av att ledarskapet, verksamhetskulturen och tillvägagångssätten i skolorna och läroanstalterna samt inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen främjar trygghet och säkerhet. Det är viktigt att diskutera säkerhetsattityder i arbetsgemenskapen för att kunna utveckla verksamhetskulturen. Modeller för social samverkan och språkbruk samt sätt att agera tillsammans med andra förmedlas till barnen och de unga också i hemmet

Att leda genom information och komma överens om gemensamma konsekventa tillvägagångssätt främjar förebyggandet av mobbning.    

Vid varje förskola, skola och läroanstalt arbetar en elev- och studerandevårdsgrupp. Gruppen ansvarar för att planera, utveckla, genomföra och utvärdera elev- och studerandevården vid förskolan, skolan eller läroanstalten. I gruppen deltar förutom rektorn och ledaren, lärarna och den övriga personalen representanter för eleverna och de studerande, vårdnadshavarna samt yrkesutbildade personer inom elev- och studerandevårdstjänsterna. I utbildningsanordnarens elev- och studerandevårdsplan ingår planer för att skydda barn, elever och studerande mot våld, mobbning och trakasserier samt åtgärder för att främja barnens, elevernas och de studerandes hälsa och välbefinnande.

I utbildningsanordnarens elev- och studerandevårdsplan beskrivs åtgärder för att förebygga våld, mobbning och trakasserier, följa upp deras förekomst och ingripa i problemsituationer samt de rutiner som uppföljningen förutsätter

Dessutom beskrivs till exempel tillvägagångssätt för att hänvisa ett förskolebarn, en elev eller en studerande (den som misstänks för en handling och den som utsatts) som behöver stöd till elev- och studerandevårdstjänsterna. 

Samarbetet med vårdnadshavarna och andra myndigheter är viktigt för att stoppa mobbning.