Kuvituskuva. Kuokkalan yhtenäiskoulun ilmakuva.

Käsityön oppimis- ja työympäristön pedagoginen suunnitelma 

Kuokkalan yhtenäiskoulu on reilun 1000 oppilaan koulu Jyväskylän perusopetuksen alueen Kuokkalan kaupunginosassa. Koulun tiloissa tehtiin mittava peruskorjaus vuosina 20182021. Samalla uudistettiin kädentaitojen siipi remontoimalla vanhat tilat ja sijoittamalla kuvataiteen opetustilat käsityön opetustilan yhteyteen.

Kuokkalan yhtenäiskoulun suunnittelun yhtenä lähtökohtana oli ennuste oppilasmäärän kasvusta nykyisestä reilusta 1000 oppilaasta jopa 1500 oppilaaseen vuoteen 2025 mennessä. Tarkoitus on myös kyetä tarjoamaan väistötiloja koko Jyväskylän kaupungin kouluverkon tarpeisiin. Johtoajatuksena koko kouluhankkeessa oli sijoittaa koulun tiloihin myös kaupungin tarjoamia kunnallispalveluita Kuokkalan alueen asukkaille kirjastopalveluiden, hammasterveyspalveluiden ja nuorisotoimen palveluiden muodossa. Koulun tilat on vuokrattavissa yksityishenkilöille tai yhteisöille, jotta tilojen käyttöaste olisi mahdollisimman suuri myös kouluajan ulkopuolella. Näin ollen myös käsityön oppimis- ja työympäristön suunnittelun eräänä lähtökohtana oli kyky palvella paikallisen kansalaisopiston toimintaa mahdollisimman hyvin. Tästä syystä käsityölle voitiin varata tilaa tavanomaista enemmän.

Käsityön opetuksen tiloihin perusopetuksen vuosiluokille 1–9 varattiin noin 900 m2. Tilojen pohjana oli entinen teknisen työn työtapojen opetustila ja siinä vieressä sijainneet kotitalouden sekä fysiikan ja kemian opetustilat. Ulkoseinät, kantavat pilarit ja kattoikkunat säilyivät paikoillaan. Kaikki vanhat väliseinät purettiin ja suunnittelutyö päästiin aloittamaan lähes puhtaalta pöydältä. Kantavat pilarit ja kattoikkunat asettivat tiettyjä reunaehtoja suunnittelulle.

 

Kuvituskuva. Teknisen työn työtapojen yleistyötilassa sijaitsevat höyläpenkit, joissa jokaiselle oppilaalle on oma oppilastyöpisteensä. Lisäksi tilassa voi sijaita pienehköjä puuntyöstökoneita ja muita puun ja muovintyöstöön liittyviä työskentelyalueita.

"Käsityön oppimis- ja työympäristössä on tilat sekä perusopetuksen 16 että 79 yhtäaikaisille opetusryhmille. Tekstiilityön työtapojen yleistyötiloja on kaksi, samoin teknisen työn työtapojen yleistyötiloja. Kuvissa näkyvät vuosiluokkien 79 tekstiilityön ja teknisen työn työtapojen yleistyötilat on kumpikin suunniteltu 16 oppilaan ryhmälle."

 

Kuvituskuva. Tekstiilityön työtapojen yleistyötilassa työskennellään kokonaisen käsityöprosessin eri työvaiheiden parissa usein isojen työpöytien äärellä

 

Käsityön oppimis- ja työympäristön tilasuunnittelun kantavana lähtökohtana oli luoda mahdollisimman helposti valvottavat tilat, joissa käsityön työtilojen kaikkien koneiden turvaetäisyydet toteutuvat, pölyn tuotto on hallittua ja erityyppisille toiminnoille on rajattu selkeät omat tilat ja alueet työturvallisuusnäkökulmat huomioon ottaen. Koulun johdolta annettiin jo heti projektin alussa tuki käsityön opettajille sekä vapaus suunnitella tiloja yhteistyössä arkkitehdin ja muiden suunnitteluun liittyvien toimijoiden kanssa. Matkan varrella tuli ylipääsemättömiä haasteita vanhojen rakenteiden kohdalla, kuten se, ettei tekstiilityön työtapojen toisesta yleistyötilasta saatu näköyhteyttä märkätyötilaan kantavien umpiseinärakenteiden vuoksi.

Oppimis- ja työympäristölle varattujen neliöiden suuren määrän vuoksi työtiloissa oli mahdollista ottaa huomioon perusopetuksen eri ikäiset toimijat samoin kuin kansalaisopiston opiskelijoiden erilaiset tarpeet. Sekä teknisen työn että tekstiilityön työtapojen työtiloissa on kahdet erilliset yleistyötilat jotka mahdollistavat monta yhtäaikaista opetusryhmää ja opettajaa työskentelemään käsityön opetuksen parissa. Näin myös lukujärjestysten tekeminen helpottuu, kun ei tarvitse jakaa vähiä tilaresursseja.

Teknisen työn työtapojen tiloihin mahtui kaksi erillistä koneellisen puuntyöstön tilaa, yleistyötilaa, pintakäsittely- ja töiden kuivaustilaa, kokeilun, kehittelyn ja rakentelun monitoimitilaa sekä metallintyöstön tilaa. Hiontaa varten on rajattu yksi erillinen, yhteinen tila, johon sijoitettiin imulla varustettu hiontapöytä käsinhiontaa varten, sekä riittävä määrä muita koneellisia hiomakoneita (nauha-, laikka- ja oskilloiva tappihiomakone).

Tekstiilityön työtapojen työtiloissa koneompelun ja yleistyöskentelyn työtilat ovat erilliset, märkätyötila on yhteinen. Samoin erillinen kudontatila on vuosiluokkien 1–9 yhteiskäytössä.

Alunperin suunniteltiin, että kaikki käsityön oppimis- ja työympäristön tilat ovat välittömässä yhteydessä toisiinsa, mutta siitä jouduttiin luopumaan paloturvallisuusmääräysten takia. Tämän vuoksi esimerkiksi teknisen työn työtapojen yleistyötilojen väliin jouduttiin rakentamaan palo-osastoitu seinä. Näkymät opetustiloista toisiin mahdollistuivat riittävällä määrällä lasiseiniä ja tilojen välisiä lasiovia, kuitenkin siten, että opetusryhmien hallitsematon sekoittuminen on mahdollista estää.

 

Käyttäjäkokemuksia

+ Käsityön eri materiaalien joustava työstäminen on mahdollista samassa tilakokonaisuudessa.

+ Opettajien välinen yhteistyö mahdollistuu yhteisten opettajien työtilojen ja opetustilojen läheisyyden ansiosta eri tavoin kuin ennen remonttia.

+ Työskentelytilat riittävät kaikille vuosiluokkien 1–9 opetusryhmille, myös eritysryhmien opetus pystytään huomioimaan käsityön oppimis- ja työympäristössä paremmin kuin ennen.

+ Isojen ikkunoiden eli lasiseinien ansiosta hyvä näkyvyys teknisen työn työtapojen eri työskentelytilojen ja alueiden välillä.

+ Metallitöiden opetustilan yhteys ulkotiloihin. Moottori- ja koneteknologian opetus mahdollistuu pariovien ansiosta. Auto mahtuu tarvittaessa luokkatilaan.

+ Konesalin suuri koko, 95,5 m2, mahdollistaa puuntyöstökoneiden yhtäaikaisen turvallisen käytön niin perusopetuksen kuin iltakäytön opetuskerroilla.

 

- Oppimis- ja työympäristön eri tilojen väliin jouduttiin palo-osastoidun seinän lisäksi rakentamaan erillinen talotekniikan tila. Se vei yhteisestä suunnitteluaulasta kohtuuttoman kokoisen tilan, kuten myös toisen teknisen työn työtapojen tiloissa oleva koulun alkuperäinen sähkökeskus (11 m2), jota ei voinut uusissa suunnitelmissa siirtää

- Tekstiilityön työtapojen tiloissa on säilytys- ja varastointitilaa liian vähän oppilasmäärään nähden

- Koneille ja laitteille tulevat pölynpoiston kohdepoistot tekstiilityön työtapojen yleistyötiloissa asennettiin väärille kohdille suhteessa ompelukoneiden sijoitteluun. Suunnittelussa ei tältä osin otettu huomioon opettajan toiveita.

- Isomman tekstiilityön työtapojen yleistyötilan läpi on kaikilla kädentaitojen ryhmillä kulku naulakoille "sivukäytävää" pitkin. Tämä lisää opetustilan rauhattomuutta sillä tunnit eivät ala kaikilla ryhmillä yhtä aikaa. 

Tekstin ovat kirjoittaneet käsityönopettajat Timo Illman, Petri Kurjanen ja Sanna Metsätähti 

 

Suunnitelmat: