Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistusta kehitetään Euroopan Unionin jäsenmaissa yhdensuuntaisesti. Opetushallitus toimii kansallisena laadunhallinnan koordinaatiopisteenä (EQAVET NRP), joka yhteistyössä muiden jäsenmaiden koordinaatiopisteiden kanssa edistää EU:ssa yhteisesti sovittuja ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan tavoitteita, jotka on kuvattu EQAVET-viitekehyksessä.

EQAVET NRP -projekti on Euroopan komission rahoittama hanke vuosille 2021 - 2023 , jossa kehitetään käytäntöjä, joilla ammatillisen koulutuksen laadunvarmistusta toteutetaan EQAVET-viitekehyksen suuntaisesti. Opetushallitus vastaa projektista ja se toteutetaan yhteistyössä koulutuksen järjestäjien ja muiden maiden NRP-koordinaatiopisteiden kanssa.  

EQAVET NRP -projektin (2021 - 2023) tavoitteena on

  • Tukea EQAVET-viitekehykseen perustuvan jatkuvan parantamisen mallin käyttöä
  • Tukea kansallisen ammatillisen koulutuksen laatustrategian toimeenpanoa
  • Edistää vertaisarviointia laadunvarmistuksen välineenä
  • Lisätä avoimuutta, yhteistyötä ja luottamusta EU:n jäsenmaiden välillä laadunvarmistukseen liittyvissä kysymyksissä.

Projektissa ylläpidetään ammatillisen koulutuksen laatuverkostoa, kehitetään tutkinnon perusteiden laadunvarmistusta, edistetään ammatillisten oppilaitosten kansainvälisen vertaisarvioinnin käyttöä ja osallistutaan kansainväliseen vertaisarviointiin.