VIP-verkostoissa kehitetään vaativaa tukea

Very Important Person (VIP) viittaa oppilaisiin, joiden tuen tarve on erityisen suuri. Tuen tarpeeseen vastaaminen on usein pitkäkestoista, intensiivistä ja moniammatillisesti toteutettua. Vaativaa erityistä tukea tarvitsevilla lapsilla ja nuorilla voi olla esimerkiksi vakavaa psyykkistä oireilua, autismikirjon häiriöitä, kehitysvamma-diagnoosi tai vaikea- ja monivammaisuutta. VIP-verkostossa pohditaan alkuperäisen käsitteen ”vaativa erityinen tuki” selkeyttämistä ja muuttamista muotoon ”vaativa tuki” tai ”vaativa monialainen tuki”. 

Vaativan tuen kehittämiseksi käynnistettiin keväällä 2018 moniammatillisten VIP-verkostojen luominen. Opetus- ja kulttuuriministeriön johtaman kansallisen kehittämistyön ensimmäinen vaihe jatkui vuoden 2020 loppuun. Nykyiseen hallitusohjelmaan on kirjattu VIP-verkostotoiminnan vakiinnuttaminen. Käynnissä oleva toinen vaihe on saanut rahoitusta vuosille 2021–2022.

VIP-verkoston johtoryhmässä on opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen asiantuntijoita. Alueellinen VIP-työskentely tapahtuu viidellä alueella. Kunkin alueen työskentelyä suunnittelee, edistää ja koordinoi monialaisista asiantuntijoista koottu alueryhmä.

VIP-verkostossa toimivissa kansallisissa teemaryhmissä paneudutaan ajankohtaisiin aiheisiin sekä jaetaan kokemuksia ja tietoa monialaisen henkilöstön arjen työn avuksi. Teemaryhmät tuottavat myös erilaisia materiaaleja ja selvityksiä sekä järjestävät koulutuksia.  Käynnissä on tällä hetkellä Toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen, Sijoitettujen lasten sekä Käyttäytymisellään reagoivien lasten ja nuorten tukemiseen keskittyvät teemaryhmät. 

VIP-verkoston toisella toimintakaudella on käynnistetty yhteistyö VIPU-yhdyshenkilöiden kanssa. VIPU-yhdyshenkilöt ovat opetuksen järjestäjien nimeämiä oppimisen ja koulunkäynnin tuen koordinoinnista vastaavia sekä opiskeluhuollon palveluita edustavia henkilöitä. Nämä yhdyshenkilöt välittävät tietoa verkoston ja opetuksen järjestäjien välillä ja osallistuvat erilaisiin kehittämistoimiin.

VIP-verkoston toiminnan tärkeä osa on vaativan erityisen tuen opetusyksiköiden edustajien Vaatu-yhteistyö. Tällä tarkoitetaan Elmeri-koulujen, Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin, sairaalaopetuksen ja Valtion koulukotikoulujen ryhmää. Vaatu-toimijoiden yhdessä tuottamaa vaativan konsultaation palvelua pilotoidaan vuonna 2022. Tarkoituksena on vahvistaa näiden neljän toimijan tarjoaman konsultaatiopalvelun avulla lähikoulujen mahdollisuutta tukea omia oppilaitaan.