Very Important Person, VIP, hänvisar till elever som behöver krävande särskilt stöd för sitt lärande och sin skolgång. Stödet är ofta långvarigt och intensivt och det genomförs ofta i ett yrkesövergripande samarbete. VIP-nätverken stöder yrkesövergripande arbete för att kunna erbjuda stödet.

Enligt uppskattning finns det ungefär 10 000 barn och unga som behöver krävande särskilt stöd. Eleverna kan ha svåra psykiska symptom, autismspektrum, en diagnos om utvecklingsstörning eller flera och svåra funktionshinder. 

För att utveckla krävande särskilt stöd startade verksamheten kring ett yrkesövergripande VIP-nätverk under våren 2018. Det nationella utvecklingsarbetet leds av Undervisnings- och kulturministeriet och ska enligt nuvarande planer fortsätta till slutet av 2020. Planen är att VIP-nätverket blir en bestående verksamhetsmetod.

Undervisnings- och kulturministeriet tillsatte en yrkesövergripande styrgrupp för att leda, följa upp och bedöma hur verksamheten fortskrider. Ministeriet ansvarar också för att genomföra utvecklingsverksamheten i samarbete med Utbildningsstyrelsen och Valteri center för lärande och kompetens. 

Det regionala VIP-arbetet sker i utvecklingsnätverk på fem områden. En yrkesövergripande kärngrupp bestående av 14–15 sakkunniga planerar, främjar och koordinerar arbetet inom varje område. De nationella temagrupperna inom VIP-nätverket sätter sig in i en aktuell fråga tillsammans med inbjudna experter. Tanken är att skapa pilotprojekt av olika interventionsmodeller, utveckla stödets struktur samt att öka kunnandet. I den första temagruppen under hösten 2018 fokuserade man på skolfrånvaro och år 2019 startar temagrupper som fokuserar på undervisning som ordnas enligt verksamhetsområden samt på stöd för barn som placerats utanför hemmet.