Very Important Person, VIP, hänvisar till elever som behöver särskilt stort stöd för sitt lärande och sin skolgång. Att ordna stödet kräver ofta långvariga och intensiva insatser och förutsätter ett yrkesövergripande samarbete. Enligt uppskattning finns det ungefär 10 000 barn och unga som behöver krävande särskilt stöd. Eleverna kan ha svåra psykiska symptom, autismspektrum, en diagnos om utvecklingsstörning eller flera och svåra funktionshinder.

För att utveckla det krävande särskilda stödet startade verksamheten kring ett yrkesövergripande VIP-nätverk under våren 2018. Det nationella utvecklingsarbetet leds av Undervisnings- och kulturministeriet. Det första skedet i arbetet sträckte sig fram till slutet av år 2020. I det nuvarande regeringsprogrammet står skrivet att VIP-nätverkets verksamhet ska etableras. Den pågående verksamhetsperioden har fått finansiering för åren 2021 - 2022.

I ledningsgruppen för VIP-nätverket sitter sakkunniga inom undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen. Det regionala VIP-arbetet sker på fem områden. En sektorsövergripande områdesgrupp planerar, främjar och koordinerar arbetet inom varje område.

I nationella temagrupper inom VIP-nätverket sätter man sig in i aktuella frågor och delar erfarenheter och kunskaper till stöd för arbetet i vardagen för den sektorsövergripande personalen. Temagrupperna skapar också material och utredningar och ordnar fortbildning.  I detta skede arbetar temagrupperna Undervisning som ordnas enligt verksamhetsområde, Stöd för barn som placerats utanför hemmet och Barn och unga som reagerar med beteende.

Under den andra verksamhetsperioden inom VIP-verksamheten har ett samarbete inletts med så kallade VIPU-kontaktpersoner. VIPU-kontaktpersonerna är utsedda av utbildningsanordnarna och ansvarar för koordineringen av stöd för lärande respektive representanter för elevvårdens tjänster. Dessa kontaktpersoner vidarebefordrar information mellan nätverket och utbildningsanordnarna och deltar i olika slag av utvecklingsverksamhet.

En viktig del av verksamheten i VIP-nätverket är samarbetet mellan aktörer inom krävande stöd. Gruppen aktörer är anordnare av undervisning enligt verksamhetsområde och sjukhusundervisning samt Valteri center för lärande och kompetens och statens skolhem. Under år 2022 piloteras en tjänst med krävande konsultation som aktörerna producerar tillsammans. Syftet är att stärka det stöd som närskolan kan ge skolans elever med hjälp av den konsultationstjänst som aktörerna kan erbjuda.