Very Important Person, VIP, hänvisar till elever som behöver särskilt stort stöd för sitt lärande och sin skolgång. Att ordna stödet kräver ofta långvariga och intensiva insatser och förutsätter ett yrkesövergripande samarbete. Enligt uppskattning finns det ungefär 10 000 barn och unga som behöver krävande särskilt stöd. Eleverna kan ha svåra psykiska symptom, autismspektrum, en diagnos om utvecklingsstörning eller flera och svåra funktionshinder.

För att utveckla det krävande särskilda stödet startade verksamheten kring ett yrkesövergripande VIP-nätverk under våren 2018. Det nationella utvecklingsarbetet leddes av undervisnings- och kulturministeriet. Det första skedet i arbetet sträckte sig från år 2018 fram till slutet av år 2020 och en andra verksamhetsperiod genomfördes under åren 20202022.

I ledningsgruppen för VIP-nätverket ingick sakkunniga inom undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen. Det regionala VIP-arbetet verkställdes på fem områden. En sektorsövergripande områdesgrupp planerade, främjade och koordinerade arbetet inom varje område.

I nationella temagrupper inom VIP-nätverket diskuterade man aktuella frågor och delade erfarenheter och kunskaper till stöd för arbetet i vardagen för den sektorsövergripande personalen. Tillsatta temagrupper utarebetade material och utredningar och ordnade fortbildning.  

Under den andra verksamhetsperioden inom VIP-verksamheten inleddes ett samarbete med så kallade VIPU-kontaktpersoner. VIPU-kontaktpersonerna var utsedda av utbildningsanordnarna och ansvarade för koordineringen av stöd för lärande respektive representanter för elevvårdens tjänster. Dessa kontaktpersoner vidarebefordrade information mellan nätverket och utbildningsanordnarna och deltog i olika slag av utvecklingsverksamhet.

En viktig del av verksamheten i VIP-nätverket var samarbetet mellan aktörer inom krävande stöd. Gruppen aktörer var anordnare av undervisning enligt verksamhetsområde och sjukhusundervisning samt Valteri center för lärande och kompetens och statens skolhem. Under år 2022–2023 piloteras en tjänst med krävande konsultation som aktörerna producerade tillsammans. Syftet var att stärka det stöd som närskolan kan ge skolans elever med hjälp av den konsultationstjänst som aktörerna kunde erbjuda.