Purppurainen piirros valeinfosta. Piirros on sanaleikki, joka toteutuu kirjaimien varjostuksella: tietystä kulmasta teksti näyttäisi kuuluvan FACT kun taas toisesta kulmasta FAKE.

Alexander, Robin (2008). Towards Dialogic Teaching. Rethinking Classroom Talk. Routledge

Alhanen, Kai (2016). Dialogi demokratiassa. Gaudeamus

Arendt, Hannah (2002). Vita Activa – Ihmisenä olemisen ehdot. Suom. Riitta Oittinen ja työryhmä. Vastapaino

Bahtin, Mihail (1991). Dostojevskin poetiikan ongelmia. Suom. Paula Nieminen & Tapani Laine. Orient Express

Brenifier, Oscar (2007). Keskusteleva opetus. Suom. Tapani Kilpeläinen. niin & näin-kirjat

Buber, Martin (1993). Minä ja Sinä. Suom. Jukka Pietilä. WSOY

Burbules, Nicholas (1993). Dialogue in Teaching: Theory and Practice. Teachers College Press

Børresen, Beate, Malmhester, Bo & Tomperi, Tuukka (2011). Ajatellaan yhdessä! Taitavan ajattelun työkirja. niin & näin-kirjat

Cam, Philip (2020). 20 ajattelun työkalua. Opas tutkivan ajattelun opettamiseen. Suom. Danika Harju, Vilma Kärkkäinen & Tuukka Tomperi. niin & näin-kirjat

Cantell, Hannele (2010). Ratkaiseva vuorovaikutus. Pedagogisia kohtaamisia lasten ja nuorten kanssa. PS-kustannus

Cacciatore, Raisa (2008). Aggression portaat. Opetusmateriaali kouluille. Opetushallitus

Damasio, Antonio (2001). Descartesin virhe. Emootio, järki ja ihmisen aivot. Suom. Kimmo Pietiläinen. Terra Cognita

Damasio, Antonio (2011). Itse tulee mieleen. Tietoisten aivojen rakentaminen. Suom. Kimmo Pietiläinen. Terra Cognita

Dweck, Carol S. (2006). Mindset: The new psychology of success. Random House

Eskelä-Haapanen, Sirpa, Hannula, Marja & Lepola, Marja (2015). Puhe pulppuamaan! Oppimista tukeva keskustelu. PS-kustannus

Fisher, Robert (2008). Sokraattinen opettaminen. Teoksessa Tomperi, Tuukka & Juuso, Hannu (toim.), Sokrates koulussa. niin & näin-kirjat

Fisher, Robert (2013). Teaching Thinking. Philosophical Enquiry in the Classroom. Bloomsbury

Freire, Paulo (2005). Sorrettujen pedagogiikka. Suom. Joel Kuortti. Toim. Tuukka Tomperi. Vastapaino

Gadamer, Hans-Georg (2004). Hermeneutiikka: Ymmärtäminen tieteissä ja filosofiassa. Suom. Ismo Nikander. Vastapaino

Gilligan, Carol (1982). In a Different Voice. Harvard University Press

Goldenberg, Armit, Endevelt, Kinneret, Ran, Shira, Dweck, Carol S., Gross, James J. & Halperin, Eran (2017). Making intergroup contact more fruitful: enhancing cooperation between Palestinian and Jewish-Israeli adolescents by fostering beliefs about group malleability. Social Psychological and Personality Science 8 (1), 3–10

Goleman, Daniel (1997). Tunneäly. Lahjakkuuden koko kuva. Suom. Jaakko Kankaanpää. Otava

Grandell, Ronnie (2015). Itsemyötätunto. Tammi

Gregory, Maughn ym. (2010). Filosofiaa lapsille & nuorille. Käytännön käsikirja ohjaajille. Suom. Jarkko S. Tuusvuori. niin & näin-kirjat

Haapaniemi, Rauno & Raina, Liisa (2014). Rakenna oppiva ryhmä. PS-kustannus

Huttunen, Rauno (2008). Dialogiopetuksen filosofia. Teoksessa Tomperi, Tuukka & Juuso, Hannu (toim.), Sokrates koulussa. niin & näin-kirjat

Jääskinen, Anne-Mari & Pelliccioni, Sanna (2017). Mitä sä rageet? Lapsen ja nuoren tunnetaitojen tukeminen. Lasten keskus ja Kirjapaja

Kokkonen, Marja (2017). Ihastuttavat, vihastuttavat tunteet. Opi tunteiden säätelyn taito. PS-kustannus

Lahtinen, Anuliisa & Rantanen, Jarkko (2019). Tunnetaidot opetustyössä. Opas haastaviin tilanteisiin. PS-kustannus

Laine, Timo (2008). Filosofiaa dialogisissa suhteissa. Teoksessa Tomperi, Tuukka & Juuso, Hannu (toim.), Sokrates koulussa. niin & näin-kirjat

Lefstein, Adam (2006). Dialogue in schools: Towards a pragmatic approach. Working Papers in Urban Language and Literacies 33

Lehto, Juhani E. (2014). Mindfulness - tiedostava ja hyväksyvä läsnäolo. Teoksessa Uusitalo-Malmivaara, Lotta (toim.), Positiivisen psykologian voima. PS-kustannus

Lipman, Matthew (2019). Ajattelu kasvatuksessa. Suom. Tapani Kilpeläinen. Toim. Tuukka Tomperi. niin & näin-kirjat.

Lipponen, Krisse, Litovaara, Anneli & Katajainen, Antero (2016). Voimaa. Hyvän elämän polku. Duodecim

Nikkola, Tiina (2013). Miksi ryhmä ei ryhdy työhön? Teoksessa Nikkola, Tiina, Rautiainen, Matti & Räihä, Pekka (toim.), Toinen tapa käydä koulua. Kokemuksen, kielen ja tiedon suhde oppimisessa. Vastapaino

Norrena, Juho (toim.) (2016). Ryhmä oppimaan! Toiminnallisia työtapoja ja tehtäväkehyksiä. PS-kustannus

Nussbaum, Martha (2011). Talouskasvua tärkeämpää. Miksi demokratia tarvitsee humanistista sivistystä? Suom. Timo Soukola. Gaudeamus

Pessi, Anne Birgitta, Martela, Frank & Paakkanen, Miia (toim.) (2017). Myötätunnon mullistava voima. PS-kustannus

Päivänsalo, Tiina-Maria (2020). Oppimiskoodi. Kuinka oppiminen onnistuu. PS-kustannus

Rechtschaffen, Daniel J. (2017). Keskittymiskykyä luokkaan. Tietoisuustaitoharjoitusten opaskirja. PS-kustannus

Repo-Kaarento, Saara (2010). Innostu ryhmästä. Miten ohjata oppivaa yhteisöä. Kansanvalistusseura

Resnick, Lauren, Asterhan, Christa S. C. & Clarke, Sherice N. (2018). Accountable Talk: Instructional dialogue that builds the mind. International Bureau of Education, UNESCO

Rissanen, Inkeri, Kuusisto, Elina, Tuominen, Moona & Tirri, Kirsi (2019). In search of a growth mindset pedagogy: A case study of one teacher’s classroom practices in a Finnish elementary school. Teaching and Teacher Education 77, 204–213

Rissanen, Inkeri, Kuusisto, Elina, Hanhimäki, Eija & Tirri, Kirsi (2018). The implications of teachers’ implicit theories for moral education: A case study from Finland. Journal of Moral Education 47 (1), 63–77

Sadeniemi, Minna, Häkkinen, Miikka, Koivisto,Maaria, Ryhänen, Teemu & Tsokkinen, Anna-Liisa (2020). Viisas mieli. Opas tunnesäätelyvaikeuksista kärsiville. Duodecim

Salmenkivi, Eero (2008). Sokraattinen kysely. Teoksessa Tomperi, Tuukka & Juuso, Hannu (toim.), Sokrates koulussa. niin & näin-kirjat

Seikkula, Jaakko & Arnkil, Tom Erik (2009). Dialoginen verkostotyö. THL

Sutcliffe, Roger, Bigglestone, Tom & Buckley, Jason (2021). Ajattelun perusaskeleet. Käytännön opas metakognition opettamiseen. Suom. Meeri Friman, Matias Moisio & Tuukka Tomperi. niin & näin-kirjat

Tirri, Kirsi & Kuusisto, Elina (2019). Opettajan ammattietiikkaa oppimassa. Gaudeamus

Tomperi, Tuukka (2017). Kriittisen ajattelun opettaminen ja filosofia. Pedagogisia perusteita. niin & näin 4/2017

Tomperi, Tuukka & Juuso, Hannu (toim.) (2008). Sokrates koulussa. Itsenäisen ja yhteisöllisen ajattelun edistäminen opetuksessa. niin & näin-kirjat

Tomperi, Tuukka & Juuso, Hannu (2014). (Lasten) pedagoginen filosofia. Kasvatuksen historiallinen mahdollisuus. niin & näin 1/2014

van der Leeuw, Karel (2008). Sokraattinen keskustelu – johdatus Leonard Nelsonin metodiin. Teoksessa Tomperi, Tuukka & Juuso, Hannu (toim.), Sokrates koulussa. niin & näin-kirjat

Vuorikoski, Marjo & Kiilakoski, Tomi (2005). Dialogisuuden lupaus ja rajat. Teoksessa Kiilakoski, Tomi, Tomperi, Tuukka & Vuorikoski, Marjo (toim.), Kenen kasvatus? Kriittinen pedagogiikka ja toisinkasvatuksen mahdollisuus. Vastapaino.

Välitalo, Riku (2021). Ajattelun vahvistaminen opetuksessa. PS-kustannus

Värri, Veli-Matti (2000). Hyvä kasvatus – kasvatus hyvään. Tampere University Press

Zhang, Junfeng, Kuusisto, Elina & Tirri, Kirsi (2017). How teachers’ and students’ mindsets in learning have been studied: Research findings on mindset and academic achievement. Psychology 8 (9), 1363–1377

Sinisävyinen piirros kiikareista