Raportit ja selvitykset

A1-finska ruotsinkielisen perusopetuksen vuosiluokilla 1–2

Opetus ja ohjaus Perusopetus Toinen kotimainen kieli, suomi (finska)
Kannen kuva

A1-finska i den svenskspråkiga grundläggande utbildningen i årskurserna 1–2 _ A1-finska ruotsinkielisen perusopetuksen vuosiluokilla 1–2
(pdf, 3.33 MB)

Lataa

Oppilaiden, opettajien ja huoltajien näkökulmia

Vuoden 2020 alusta Suomen kouluissa on aloitettu A1-kielen opiskelu jo vuosiluokalla 1. Tähän liittyen Jyväskylän yliopisto ja Åbo Akademi tekivät Opetushallituksen rahoittaman tutkimuksen ruotsinkielisten koulujen A1-finskan ja suomenkielisten koulujen A1-englannin opetuksesta. Tutkimuksessa selvitettiin opettajien, oppilaiden ja huoltajien näkemyksiä ja kokemuksia vuosiluokalla 1 alkaneesta A1-kielen opetuksesta ja opiskelusta sekä oppilaiden suoriutumista kielitehtävissä. Tämä julkaisu käsittelee ruotsinkielisten koulujen finskan opetusta sekä A-finskan oppimäärän, että äidinkielenomaisen oppimäärän (mofi) osalta. Tutkimuksen aineisto kerättiin vuonna 2020 opettajille (N=94) ja huoltajille (N=50) lähetetyllä kyselyllä sekä haastattelemalla oppilaita (N=86) ja teettämällä heillä kielen ymmärtämisen ja tuottamisen tehtäviä. Tutkimuksessa havaittiin, että niin siihen osallistuneet opettajat ja oppilaat kuin huoltajat suhtautuivat myönteisesti suomen kieleen ja sen opetuksen aloittamiseen jo vuosiluokalla 1. Kaikkien vastaajaryhmien näkemyksissä opetuksen luonteesta korostui oppimisen leikinomaisuus, mitä pidettiin yleisesti oppimista motivoivana tekijänä. Haasteeksi koettiin kuitenkin suuret erot oppilaiden kielitaidossa ja suomen kielen käytössä vapaa-ajalla. Kielitehtävien tulokset osoittivat, että A-finskan oppimäärää opiskelevat olivat pääosin oppineet kielen perussanastoa ja -fraaseja, kun taas suurin osa äidinkielenomaista oppimäärää opiskelevista osasi suomea suhteellisen sujuvasti. A1-finskan tuloksia suhteutetaan julkaisussa jossain määrin myös suomenkielisten koulujen A1-englannin tuloksiin, joista raportoidaan yksityiskohtaisemmin omassa julkaisussaan

Liite
Liite
Tekijät
Annika Peltoniemi, Katri Hansell
Julkaisuvuosi
2021
ISBN pdf
978-952-13-6772-4
Sarja
Rapporter och utredningar 2021:14
ISSN pdf
1798-8926
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi