Rapporter och utredningar

A1-finska i den svenskspråkiga grundläggande utbildningen i årskurserna 1–2

Undervisning och handledning Grundläggande utbildning Det andra inhemska språket, finska
Pärm bild

A1-finska i den svenskspråkiga grundläggande utbildningen i årskurserna 1–2 _ A1-finska ruotsinkielisen perusopetuksen vuosiluokilla 1–2
(pdf, 3.33 MB)

Ladda ned

Elevernas, lärarnas och vårdnadshavarnas perspektiv

Från och med år 2020 inleds undervisningen i A1-språket i årskurs 1 för alla elever i Finland. I anknytning till detta finansierade Utbildningsstyrelsen en undersökning av Åbo Akademi och Jyväskylä universitet med fokus på undervisning i A1-finska i svenskspråkiga skolor och A1-engelska i finskspråkiga skolor. I undersökningen kartlades lärares, elevers och vårdnadshavares uppfattningar om och erfarenheter av undervisning i och lärande av A1-språket samt elevernas språkliga prestationer. Denna publikation gäller undervisningen i finska i årskurserna 1–2 inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen omfattande både lärokursen i A-finska och i modersmålsinriktad finska (mofi). Materialet samlades in år 2020 genom enkäter till lärare (N=94) och vårdnadshavare (N=50) samt intervjuer och uppgifter gällande språkförståelse och -produktion med elever (N=86). Resultaten visade att såväl lärarna och eleverna som vårdnadshavarna över lag var positivt inställda till finska språket och till att inleda finskundervisningen redan i årskurs 1. Alla informantgrupper betonade undervisningens och lärandets lekfulla karaktär, som ansågs vara en faktor som motiverar till lärande. Samtidigt ansågs den stora variationen i elevernas språkfärdigheter och kontakterna med finska utanför skolan utgöra en utmaning. Kartläggningen av elevernas språkkunskaper visade att eleverna i A-finska främst lärt sig grundläggande ord och fraser, medan de flesta av mofi-eleverna var relativt flytande på finska. Resultaten gällande A1-finska relateras i publikationen i viss mån även till resultaten av den motsvarande kartläggningen av A1-engelska i finskspråkiga skolor, som rapporteras mer i detalj i en separat publikation

Bilaga
Bilaga
Författare
Annika Peltoniemi, Katri Hansell
År
2021
ISBN pdf
978-952-13-6772-4
Serie
Rapporter och utredningar 2021:14
ISSN pdf
1798-8926
Publikationen finns på följande språk
Svenska