Uutinen

Mitä opetussuunnitelman perusteissa sanotaan itseohjautuvuudesta, digitalisaatiosta ja ilmiöoppimisesta?

Ajankohtaista
Keskustelu uusista opetusmenetelmistä ja opetussuunnitelmista käy taas kiivaana. Mutta mitä opetussuunnitelman perusteissa oikeastaan sanotaankaan ilmiöoppimisesta, digilaitteista ja itseohjautuvuudesta? Mistä asioista linjataan valtakunnallisissa perusteissa, mistä taas päätetään kunnissa ja kouluissa?

Opetussuunnitelman perusteet eivät ole sama asia kuin kuntien ja koulujen omat opetussuunnitelmat. Opetushallitus laatii valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet, joissa kuvataan oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä perusopetuksen toteuttamisen yleiset periaatteet.

Jokainen kunta laatii oman opetussuunnitelmansa valtakunnallisten perusteiden pohjalta. Paikalliset opetussuunnitelmat ohjaavat opetusta ja koulutyötä tarkemmin ja ottavat huomioon paikalliset tarpeet ja näkökulmat. Monista koulutyön arkeen vaikuttavista asioista – esimerkiksi opetusmenetelmistä, työvälineistä ja työtavoista – päätetään kunnassa tai koulussa.

Itseohjautuvuutta ja tutkivaa työskentelyä opetellaan opettajan ohjauksessa

Opetussuunnitelman perusteiden oppimiskäsitys perustuu ajatukseen oppilaasta aktiivisena toimijana. Koulussa ei ole tarkoitus opetella vain tietoja vaan myös oppia oppimaan, asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa.

Itseohjautuvampi työskentely ja tutkiva työskentelyote on nostettu esiin opetussuunnitelman perusteissa, koska näitä taitoja tarvitaan sekä jatko-opinnoissa että arkielämässä. Itseohjautuvuutta, itsenäisyyttä ja tutkivaa otetta opetellaan opettajan ohjauksessa koko peruskoulun ajan.

Opetuksessa tulee ottaa huomioon oppilaiden ikäkausi ja yksilöllisyys, joten pienten oppilaiden kanssa kyse on oman työn suunnittelemisen harjoittelemisesta yhdessä ryhmän kanssa ja opettajan ohjauksessa.

Ilmiöoppiminen on yksi tapa toteuttaa oppiaineiden yhteistyötä

Opetussuunnitelman perusteissa määrätään, että jokaisessa koulussa on lukuvuosittain oltava ainakin yksi selkeä teema, projekti tai jakso, jossa yhdistellään eri oppiaineiden sisältöjä ja käsitellään valittua aihetta useiden oppiaineiden näkökulmista. Näitä jaksoja kutsutaan monialaisiksi oppimiskokonaisuuksiksi.

Esimerkiksi ilmiöviikot ovat yksi tapa toteuttaa monialaisia oppimiskokonaisuuksia, mutta opetussuunnitelman perusteet eivät suoraan velvoita ilmiöoppimiseen. Toteutustapa on täysin kuntien päätettävissä.

Monialaiset oppimiskokonaisuudet tai ilmiöihin perustuva oppiminen eivät siis korvaa oppiaineita, vaan opetus ja arviointi perustuu edelleen perusopetuslaissa määriteltyihin oppiaineisiin. Monialaisista oppimiskokonaisuuksista ei anneta erillistä arvosanaa, vaan ne arvioidaan osana oppiaineita. 

Digitaalisuutta hyödynnetään opetuksessa, mutta se ei ole itseisarvo

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen on yksi opetussuunnitelman perusteiden laaja-alaisen osaamisen osa-alueista. Teknologia on myös olennainen osa monipuolisia oppimisympäristöjä.

Digilaitteiden käyttöä opetellaan opettajan johdolla. Niitä hyödynnetään myös oppimisen välineinä. Oppilaita opastetaan käyttämään teknologiaa vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti. Heitä ohjataan ymmärtämään teknologian käytön ja toiminnan periaatteita ja kehittämään omia käytännön digitaitojaan.

Oppilaita opetetaan myös käyttämään digilaitteita hyödyksi tiedonhallinnassa sekä tutkivassa ja luovassa työskentelyssä. 

Työtavat ja menetelmät valitaan paikallisesti

Opetussuunnitelman perusteissa määritellään tavoitteet opetukselle ja oppimiselle, mutta niissä ei kuvata opetusmenetelmiä. Opettajalla on vapaus valita tarkoituksenmukaiset opetusmenetelmät.

Opetussuunnitelman perusteiden mukaan työvälineet ja -tavat tulee valita sen perusteella, miten ne vastaavat opetukselle ja oppimiselle asetettuja tavoitteita sekä oppilaiden tarpeita, edellytyksiä ja kiinnostuksen kohteita.

Kunnat ja koulut linjaavat työtavoista ja -välineistä tarkemmin paikallisten päätösten ja painotusten pohjalta. Opettaja valitsee työtavat vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa ja ohjaa oppilaita erityisesti uusien työtapojen käytössä.