Uutinen

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus oppilaitoksissa tarjoavat parhaat lähtökohdat opiskelulle

Ajankohtaista Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Tasa-arvo ja osallisuus
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden huomioiminen oppilaitosten arjessa mahdollistaa opiskelijoille keskittymisen tärkeimpään eli opiskeluun tulevaa työuraa ja koko elämää varten. Tämän työn tukemiseksi Opetushallitus on julkaissut uuden ”Mukana! Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö toisella asteella” -oppaan 9.10.2019.
Anni Miettunen
Johtaja Anni Miettunen avaa oppaan julkistustilaisuuden

Oppilaitosten toimintakulttuuri ja ilmapiiri luovat edellytykset opiskelijoiden ja koko henkilökunnan hyvinvoinnille. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen parantaa kaikkien mahdollisuuksia parhaaseen mahdolliseen suoriutumiseen.

– Koulun tulee olla turvallinen paikka, jossa jokainen kouluyhteisön jäsen kokee olevansa arvostettu ja kykenevänsä vaikuttamaan yhteisiin asioihin, johtaja Anni Miettunen Opetushallituksesta toteaa. 

Opas käsittelee myös sukupuolitietoista opetusta, joka perustuu herkkyydelle tunnistaa yksilöllisyys ja persoonallisuus jokaisessa oppijassa. Tavoitteena on, etteivät opetuksen ja ohjauksen käytännöt luo tai ylläpidä opiskelijoiden jakoa erillisiin ryhmiin heidän sukupuolensa mukaan. Työmarkkinat ovat Suomessa muihin EU-maihin verrattuna yhä erittäin segregoituneet eli jakautuneet miesten ja naisten aloihin ja tehtäviin. Sukupuolitietoinen opetus ja ohjaus purkaa segregaatiota, sillä se perustuu jokaisen opiskelijan yksilöllisyyden ja persoonallisuuden tunnistamiseen. 

Parannettavaa saattaa löytyä myös sateenkaarinuorten opiskeluolosuhteista; tämä on tullut ilmi esimerkiksi Kouluterveyskyselyissä. Oppaasta löytyy virikkeitä tähänkin. 

Myös esteettömyys on olennainen osa tasa-arvoista opiskeluympäristöä. Mukana! -opas ohjaa oppilaitoksia varmistamaan esteettömyyttä niin tilojen kuin toiminnan osalta. Jälkimmäinen tarkoittaa sitä, että opetuksen tulee olla myös pedagogisesti kaikille saavutettavaa.

Tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset opiskelumahdollisuudet tukevat jokaisen mahdollisuuksia kehittyä täyteen potentiaaliinsa ja tuntea itsensä täysivaltaiseksi yhteiskunnan jäseneksi. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vahvistaminen on myös edellytys työllisyyden, osaamisen ja hyvinvoinnin kasvattamiselle.