Uutinen

Tiedä ja toimi ilmastoasioissa – kyselyn mukaan ilmastovastuun oppiminen koetaan tärkeäksi ja siihen löytyy keinoja

Ajankohtaista Ilmasto
Opetushallitus keräsi verkkokyselyllä kokemuksia ja näkemyksiä ilmastovastuun oppimisen tämänhetkisestä tilanteesta kouluissa ja oppilaitoksissa. Kyselyyn vastasi yhteensä 1456 henkilöä, joista 62 % oli koululaisia ja opiskelijoita. Ilmastovastuun oppiminen koetaan tärkeäksi ja muun muassa opettajan osaamisella koetaan olevan sen oppimisessa iso merkitys. Kyselyn tuloksia käytetään hyväksi, kun osana Opetushallituksen vaikutusohjelmatyötä laaditaan ilmastovastuun oppimisen toimenpideohjelma.
Kuvituskuva, pyöräily

Ilmastovastuun oppimisen tilanne 2019 -kyselyyn vastanneet kokevat asian erittäin tärkeäksi. Lähes puolet arvottaa ilmastovastuun oppimisen asteikolla 1-10 ylimpään luokkaan 10. Ainoastaan alle prosentti ei näe aihetta lainkaan tärkeänä.

– Ilmastonmuutos koskettaa meitä kaikkia. Lapsille ja nuorille merkityksellinen huoli ilmastonmuutoksesta on nähtävä mahdollisuutena oppimiseen. Ilmastovastuu koulutuksessa -vaikutusohjelmalla Opetushallitus tukee ilmastovastuun oppimista ja sisältymistä koulujen ja oppilaitosten toimintaan.  On hienoa, että laaja joukko on antanut äänensä kuulua. Tämä antaa meille hyvää pohjaa muotoilla eteenpäin yhteistyössä sidosr­yhmiemme kanssa vision, tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset ilmastovastuun oppimiseen, sanoo pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen.

Kyselyyn vastanneista 62 % olivat koululaisia ja opiskelijoita ja 22 %­­­­ opettajia ja ohjaajia. Loput vastanneista olivat muun muassa koulujen johtoa, järjestöjen edustajia ja asiantuntijoilta.

Ilmastovastuun oppimiseen löytyy motivaatiota ja keinoja

Kyselyyn vastanneet kokevat, että heillä on melko hyvin taitoja ja motivaatiota toimia ilmastovastuullisesti. He sijoittuvat keskimäärin kuvan 1 tavoin ilmastovastuullisten toimien motivaation ja taitojen suhteen.

Kuvio osoitttaa, että kyselyyn vastanneiden motivaatio ja taidot toimia on kyselyyn vastanneiden joukossa keskimäärin kohtuullisen hyvä

– Ilmastonmuutoksen luonnontieteelliset faktat on hyvä tuntea, mutta kyse on laajemmasta asiasta, uudesta kansalaistaidosta. Jokainen voi miettiä miten voi omassa roolissaan tehdä ilmastotekoja – tulevaisuutta rakennetaan toimimalla. Ilmastovastuun oppiminen on parhaimmillaan voimaannuttava kokemus, joka lisää avarakatseisuutta ja kokonaiskäsitystä laajasta ilmiöstä, myös vastuunottoa ja vaikutusmahdollisuuksien havaitsemista, sanoo ohjelmavastaava Anne Liimatainen.

Kyselyyn vastanneet kokevat ilmastovastuun oppimisessa erittäin tärkeäksi opettajien osaamisen. Omalla innostuksella oppia sekä koulun ja yhteisön toimintatavoilla on myös iso merkitys. Luonnontieteen lähtökohdat, yhteiskunnan arvot, arjen kokemukset ja konkreettiset teot tukevat aiheen oppimista. Poliittiset linjaukset ja tavoitteet antavat perustan, mutta käytännön oppiminen tapahtuu osallistavien ja motivoivien opetuskäytäntöjen avulla.

– Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet antavat perustan ilmastovastuun oppimiselle kouluissa ja oppilaitoksissa. Pedagogiset ratkaisut, oppimisympäristöt ja johtamisen käytännöt ratkaisevat ilmastovastuun oppimisen käytännössä, sanoo Liimatainen.

Ilmastovastuun oppimisen merkittävimpänä esteenä vastaajat kokevat yhteiskunnan vallitsevat arvot. Ekososiaalisen sivistyksen arvot eivät ole vielä arkea. Lähes yhtä tärkeänä esteenä koetaan tiedon puute tai vähäisyys. Vaikutusmahdollisuuksien heikkous, syyllistäminen ja ilmastoahdistus koetaan jonkin verran tärkeinä tekijöinä. Muita mainittuja esteitä ovat mm. asenteet, selkeän tiedon saatavuus sekä aiheen moniulotteisuus ja abstraktius.

Koulujen toimintatavat ja johtaminen tukemaan ilmastovastuun oppimista

Ilmastoasioista on opittu eniten tiedotusvälineiden kautta, mutta koululla on myös tärkeä merkitys. Samoin ystävillä ja vanhemmilla on keskeinen merkitys, kuten ylipäänsä aiheeseen perehtymisellä omatoimisesti lukemalla, tutkimalla ja muulla tavoin itseoppimalla.

Ilmastovastuun oppimisen tärkeimpinä uudistustoimina nähdään koulun toimintatapojen ja johtamiskäytäntöjen kehittäminen tukemaan ilmastovastuuta. Lisäksi tärkeinä oppimisen tuen keinoina koetaan aiheen sisällyttäminen opettajien koulutukseen ja kattavasti kaikkeen opetukseen.

– Tulevaisuudessa ilmastovastuu on luonteva osa kaikkea kasvatusta ja koulutusta, osa koulun ja oppilaitoksen arjen toimintaa ja itsestään selvä asia elämän valinnoissa. Ilmastovastuu on osa jatkuvaa oppimista ja se herättää innostusta ja motivaatiota oppijoissa. Suomi toimii edelläkävijänä ja globaalina toimijana ilmastonmuutoksen torjunnassa. Muun muassa näin toivovat kyselyyn vastanneet ilmastovastuun oppimisen tilanteen olevan vuonna 2025, kiteyttää Liimatainen.

Ilmastovastuun oppimisen toimenpideohjelman laadinta

Kyselyn tulokset ovat tukena laadittaessa ilmastovastuun oppimisen toimenpideohjelmaa. Toimenpideohjelman valmisteluun osallistui kesäkuussa kattavasti eri tahoja, kuten opettajia, järjestöjä, hallintoa ja opiskelijoita. Tavoite on muotoilla yhteistyössä ilmastovastuun oppimisen visio vuodelle 2025, tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset.

– Toimenpideohjelman valmistelu jatkuu edelleen syksyllä, kun työstämme yhdessä ohjelmaa eteenpäin. Olisiko teidän koulu tai kunta kiinnostunut toimenpideohjelman työstämiseen ja pilotointiin? Jos kiinnostuit, niin ota rohkeasti yhteyttä, kannustaa Liimatainen.

Vuonna 2019 toteutamme Opetushallituksessa Ilmastovastuu koulutuksessa -vaikutusohjelmaa. Selvitämme tilannekuvaa oppimisen esteistä ja edellytyksistä, muotoilemme ilmastovastuullisen koulutuksen ja oppimisen visiota ja tavoitteita. Varmistamme osaltamme, että ilmastovastuu sisältyy opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteisiin, kehittämistoimiin ja myös omiin käytäntöihimme. Seuraa ohjelman etenemistä verkkosivuillamme! 

Lisätiedot

  • Ohjelmavastaava Anne Liimatainen, etunimi.sukunimi [at] oph.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]oph[dot]fi), puh. 029 533 1293
Liitteet