Nyheter

Klimatfrågor kräver kunskap och handling – enkät visar att det upplevs viktigt att lära sig klimatansvar

Aktuellt Klimat
Utbildningsstyrelsen kartlade med hjälp av en elektronisk enkät vilka erfarenheter och synpunkter det finns då det gäller att lära sig klimatansvar i skolorna och läroanstalterna. Enkäten besvarades av totalt 1 456 personer, av vilka 62 procent var elever och studerande. Det upplevs som viktigt att man lär sig ta ansvar för klimatet och bland annat lärarens kunskaper om klimatfrågor anses ha en betydande roll för lärandet. Resultatet av enkäten kommer att användas inom Utbildningsstyrelsens resultatprogram som strävar efter att göra upp ett åtgärdsprogram för att främja klimatansvaret i utbildningen.
Kuvituskuva, pyöräily

De som besvarat enkäten om klimatansvar i undervisningen anser att det är fråga om ett viktigt tema. På frågan om hur viktigt det på en skala från 1 till 10 är att lära sig ta ansvar för klimatet har närapå hälften svarat 10, det vill säga mycket viktigt. Mindre än en procent ansåg att ämnet inte alls är viktigt.

– Klimatförändringen berör oss alla. Den betydande oro som barn och unga känner för klimatförändringen ska ses som en möjlighet för lärandet. Målet med Utbildningsstyrelsens resultatprogram Klimatansvar i utbildningen är att stöda och bidra till att klimatansvaret blir en del av skolornas och läroanstalternas verksamhet. Det är fint att så många har uttryckt sin åsikt genom att besvara enkäten. Det ger oss en god grund för att tillsammans med våra intressegrupper arbeta vidare på en vision samt mål och åtgärdsförslag för hur klimatansvaret ska inkluderas i undervisningen, säger generaldirektör Olli-Pekka Heinonen.

Bland dem som svarade var 62 procent skolelever och studerande och 22 procent lärare och vårdnadshavare. Enkäten besvarades också bland annat av företrädare för olika organisationer och ledningen vid skolor samt sakkunniga.

Det finns motivation och metoder för att lära sig klimatansvar

De som svarade på enkäten upplever att de har rätt så goda färdigheter och motivation att agera på ett sätt som är ansvarsfullt med tanke på klimatet.

– Det är bra att känna till naturvetenskapliga fakta om klimatförändringen, men det här handlar om en bredare och ny form av medborgarfärdighet. Var och en kan fundera över hur man i sin egen roll kan göra gärningar för klimatet – vi bygger upp framtiden genom våra handlingar. Att lära sig om klimatansvar är i bästa fall en stärkande upplevelse som bidrar till ökad tolerans och ger en helhetsbild av ett omfattande fenomen, samtidigt som det medför en ansvarskänsla och att man lägger märke till att det finns olika möjligheter att påverka, förklarar undervisningsrådet Anne Liimatainen.

De som besvarade enkäten upplever att lärarnas kompetens har en central roll för att eleverna och de studerande ska lära sig klimatansvar. Den egna ivern att lära sig och skolans och gemenskapens verksamhetssätt har en stor betydelse. Utgångspunkterna i naturvetenskapen, samhällets värderingar, vardagliga erfarenheter och konkreta gärningar stöder förutsättningarna för att man ska lära sig ta ansvar för klimatet. De politiska riktlinjerna och målen ger en grund för undervisningen men i praktiken lär man sig med hjälp av engagerande och motiverande undervisningsmetoder.

– Läroplans- och examensgrunderna utgör en utgångspunkt för hur klimatansvaret ska inkluderas i undervisningen i skolor och läroanstalter. Pedagogiska lösningar, lärmiljöer och ledarskapspraxis avgör hur det förverkligas i praktiken, säger Liimatainen.

De som svarat på enkäten upplever att de största hindren för att lära sig klimatansvar är de rådande värderingarna i samhället. Värderingar som är förknippade med ekosocial bildning är ännu inte en del av vår vardag. Ett närapå lika viktigt hinder upplevs vara bristen på information. Dåliga möjligheter att påverka, skuldbeläggande och klimatångest anses också vara viktiga hindrande faktorer. Övriga hinder för att lära sig klimatansvar är bland annat attityder, tillgången till begriplig information samt att ämnet är så mångfacetterat och abstrakt.

Skolornas verksamhetssätt och ledarskap stöder klimatansvaret i undervisningen

De som svarat på enkäten uppger att de lärt sig mest om klimatfrågor via medierna, men att skolan också spelar en viktig roll. Vännernas och föräldrarnas inflytande är också betydande, likaså att man lär sig själv genom att på egen hand sätt sig in ämnet genom att läsa och utforska.

En av de viktigaste åtgärderna för att främja möjligheterna att lära sig ta ansvar för klimatet anses vara att skolornas verksamhetssätt och ledarskap bör stödja lärandet. Enligt enkätresultatet är det därför också viktigt att inkludera klimatansvaret i lärarutbildningen och i sin helhet i all undervisning. 

– I framtiden kommer klimatansvaret att ingå som en naturlig del i all fostran och utbildning och i den vardagliga verksamheten i skolor och läroanstalter samt vara en självklar sak som styr våra livsval. Klimatansvaret är en del av det kontinuerliga lärandet och det väcker intresse och motivation. Finland är en föregångare och en global aktör i stävjandet av klimatförändringen. Bland annat den här rollen önskar de som besvarat enkäten att klimatansvaret ska ha i undervisningen år 2025, sammanfattar Liimatainen.

Ett åtgärdsprogram utarbetas för att stöda klimatansvaret i utbildningen

Resultatet av enkäten stöder uppgörandet av ett åtgärdsprogram som ska syfta till att främja klimatansvaret i utbildningen. I juni samlades en bred skara lärare, företrädare för organisationer och förvaltning samt studerande för att planera åtgärdsprogrammet. Avsikten är att i samarbete ta fram en vision för år 2025 samt mål och åtgärdsförslag.

– Vi fortsätter samarbetet kring åtgärdsprogrammet på hösten. Är er skola eller kommun intresserad av att vara med och bearbeta åtgärdsprogrammet och delta i pilotförsök? Ta modigt kontakt om det finns intresse att medverka, uppmanar Liimatainen.

Utbildningsstyrelsen genomför år 2019 resultatprogrammet Klimatansvar i utbildningen. Vi utarbetar en lägesanalys över hinder och förutsättningar för klimatansvar i undervisningen samt tar fram en vision och mål. Vi försäkrar för vår del att klimatansvaret ingår i läroplans- och examensgrunderna samt är en del av våra utvecklingsåtgärder och vårt eget verksamhetssätt. Följ programmet på vår webbplats!

Ytterligare information

  • Programansvarig Anne Liimatainen, etunimi.sukunimi [at] oph.fi, tfn 029 533 1293

 

Attachments