Uutinen

Koronavirusepidemiasta johtuvien koulutusta koskevien rajoitusten purkamista jatketaan

Ajankohtaista Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Taiteen perusopetus Vapaa sivistystyö Aikuiskoulutus Koronavirus
Valtioneuvosto on linjannut koronaepidemiasta johtuvien poikkeusolojen rajoitusten purkamisen jatkamisesta.
Mies sohvalla ammatillisen oppilaitoksen opiskelijakirjastossa selin kameraan

Valtioneuvoston 4.5.2020 tekemän linjauksen mukaan valmiuslain nojalla säädetyt järjestämisvelvollisuuden rajoitukset puretaan 14.5.2020 lukien oppivelvollisuusiän ylittäneille annettavassa perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakouluissa, yliopistoissa, vapaassa sivistystyössä ja taiteen perusopetuksessa. Tätä ennen valtioneuvosto päätti 30.4.2020, että esiopetuksessa, oppivelvollisuusikäisten perusopetuksessa ja lisäopetuksessa siirrytään lähiopetukseen 14.5.2020 lukien ja että varhaiskasvatuksen järjestämisvelvollisuuden rajoitukset puretaan.

Kun rajoitusten jatkamiselle ei ole enää valmiuslain edellyttämiä epidemiologisia syitä, ei valmiuslain nojalla varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista annetun valtioneuvoston asetuksen (191/2020) tilalle anneta uutta asetusta. 

Aluehallintovirastojen tartuntatautilain nojalla 8.4.2020 antamat päätökset koulujen ja oppilaitosten sulkemisesta päättyvät 13.5. Jatkossa kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavat viranhaltijat ja toimielimet sekä aluehallintovirastot päättävät tartuntojen leviämistä rajoittavista toimenpiteistä tartuntatautilain perusteella.

Rajoitusten purkaminen merkitsee sitä, että varhaiskasvatuksen ja perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen ohella kaikessa muussakin opetuksessa ja koulutuksessa aletaan kaikilta osin noudattaa normaaliolojen lainsäädäntöä 14.5.2020 lukien. Varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjien ei tarvitse tehdä rajoitusten purkamisen takia yleisiä tai yksilökohtaisia hallinnollisia päätöksiä, ellei päätöksiin ole tarvetta muulla perusteella.   

Valtioneuvoston linjausten mukaan lähiopetukseen on mahdollista palata hallitusti ja porrastetusti. Suositus kuitenkin on, että yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, lukioissa, ammatillisessa opetuksessa, vapaassa sivistystyössä sekä aikuisten perusopetuksessa jatketaan etäopetusta lukukauden loppuun. Taiteen perusopetuksen järjestämistä koskevat rajoitukset ovat voimassa 13.5. asti, jonka jälkeen taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten tilat avataan vastaavasti lähiopetukselle. Koulutuksen järjestäjät päättävät itse, missä määrin lähiopetusta tarvittaessa järjestetään. Kesällä lähiopetus järjestetään väljyys- ja hygieniaohjeita noudattaen.

Rajoitusten purkaminen tulee suunnitella huolellisesti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja opetus- ja kulttuuriministeriö antavat ohjeet lukioon, ammatilliseen koulutukseen ja korkea-asteen kolutukseen koronavirusepidemian aikana. 

Opetushallitus on jo julkaissut ja valmistelee lisää oman toimialansa osalta eri koulutusmuotoja koskevia ohjeita lukuvuoden 2019-2020 koulutyön ja opintojen loppuun saattamisesta.