Uutinen

Opetushallituksen kysely tarjoaa kattavan kuvan oppimateriaalitilanteesta juuri ennen koronavirusta

Ajankohtaista Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Digitaalisuus Oppimateriaali
Opetushallitus selvitti loppuvuodesta 2019 opettajien ja virkamiesten näkemyksiä oppimateriaalien nykytilanteesta ja tulevaisuudesta. Valtakunnallisen kyselyn tulokset tarjoavat hyödyllistä tietoa esimerkiksi oppimateriaalien kustantajille ja tuottajille. Lisäksi ne piirtävät kokonaiskuvaa tilanteesta juuri ennen koronavirusta ja kertovat siitä, miltä pohjalta epidemian aiheuttamiin poikkeusjärjestelyihin lähdettiin.
Poika ja tyttö opiskelemassa tietokoneella. Opettaja katselee taustalla.

Kyselyyn osallistui yhteensä lähes 1500 esiopetuksen, perusopetuksen ja toisen asteen opettajaa ja rehtoria sekä koulutuksen parissa toimivaa kuntien virkamiestä eri puolilta Suomea. Heiltä kysyttiin näkemyksiä syksyllä käytössä olleista oppimateriaaleista ja opetuksen työkaluista sekä oppimisalustojen ja oppimisanalytiikan hyödyntämisestä. Lisäksi he saivat vapaamuotoisesti kuvailla, millainen olisi paras mahdollinen oppimateriaali tulevaisuudessa.

Oppimisalustoja oli hyvin saatavilla jo ennen poikkeusoloja

Koronavirustilanne pakotti tänä keväänä koulut ja oppilaitokset poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin. Lähiopetuksesta siirryttiin nopealla aikataululla etäopetukseen, jonka välineet ja toimintatavat olivat toisille ennalta tuttuja, toisille vieraampia. 
Opetushallituksen kyselyssä selvisi, että erilaisia oppimisalustoja oli jo ennen poikkeusoloja laajasti saatavilla sekä perus- että toisen asteen opetuksessa ja jonkin verran myös esiopetuksessa. Sellainen oli koulun tai oppilaitoksen puolesta tarjolla 75 %:lle perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajasta ja peräti 92 %:lle ammatillisen koulutuksen opettajista. Kymmenesosa perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen opettajista sekä vajaa viidesosa lukio-opettajista ei koulun tarjoamaa oppimisalustaa vielä syksyllä käyttänyt.

─ Poikkeusolot ovat haastaneet opettajien osaamista, mutta tarjonneet myös mahdollisuuksia uudistaa ja uudistua. Oppimisalustat ja erilaiset sovellukset tukevat pedagogisesti harkitusti käytettyinä oppimistavoitteiden saavuttamista ja toimivat hyvänä runkona niin etä- kuin lähiopetuksenkin toteuttamisessa, sanoo Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen.

Opetuksessa yhdistettiin materiaaleja ja työkaluja monipuolisesti

Opetushallituksen kyselyyn osallistuneilta opettajilta kysyttiin, mitä oppimateriaaleja, aineistoja, työkaluja ja välineitä he olivat käyttäneet opetuksessaan viimeisen kuukauden aikana. Ahkerimmassa käytössä syksyllä 2019 olivat oppi- ja tehtäväkirjat sekä digitaaliset materiaalikokonaisuudet. Ne muodostivat opetuksen rungon, jota täydennettiin esimerkiksi peleillä, kuvilla ja videoilla sekä muilla teksteillä, kuten uutisilla. 

Oppimateriaalia oli saatavilla paljon, mutta erityisesti digitaalisten materiaalien kirjo koettiin laajaksi. Haasteellisena pidettiin myös useiden erilaisten oppimisalustojen rinnakkaista käyttöä. Oppimisanalytiikan oppimista tukevia mahdollisuuksia ei kyselyn aikana vielä täysin tunnistettu.

Tulevaisuuden oppimateriaaleilta toivotaan eriyttämistä ja yksilöllisiä oppimispolkuja 

Kyselyssä kartoitettiin myös vastaajien tarpeita ja toiveita uusien oppimateriaalien suhteen. Oppimateriaalikokonaisuus muodostuu paitsi opittavasta sisällöstä myös formaatista, jonka avulla sisältö tarjotaan saataville. Tulevaisuuden oppimateriaalien toivotaan olevan yhä joustavammin rakentuvia pedagogisia kokonaisuuksia, joilla voidaan entistä paremmin vastata oppijoiden ja opettajien moninaisiin tarpeisiin.

─ Kyselyn tulokset välittävät kentältä tarpeen siitä, että oppimateriaaleja täytyy voida eriyttää tarpeen mukaan sekä alas- että ylöspäin. Tulevaisuudessa tekoälyä ja oppimisanalytiikkaa hyödyntävät adaptiiviset oppimateriaalit mahdollistavat sen, että jokainen voi oppia omalla lähikehityksen vyöhykkeellään, toteaa Opetushallituksen koulutus ja kustantaminen -yksikön päällikkö, opetusneuvos Paula Merikko.

Kyselyn vastauksista kävi ilmi myös se, että opettajat kokivat tarvitsevansa lisää koulutusta digitaalisten materiaalien pedagogisten ominaisuuksien käyttöön. On tärkeää, että materiaalien ja oppimisanalytiikan kehittyessä vastataan myös opettajien tarpeeseen saada koulutusta.

Kiinnostavaa on se, miten kevään 2020 koronatilanne on muuttanut opettajien suhdetta etäopetuksessa käytettäviin välineisiin. Opetushallituksessa ollaankin käynnistämässä kartoitusta siitä, miten poikkeustilanne on vaikuttanut digitaalisen oppimisen kokonaisuuteen. Tulosten avulla pystymme mm. suuntaamaan tulevaisuudessa digioppimisen tukea oikeisiin asioihin. 
 

Lisää tuloksia Opetushallituksen kartoituksesta