Tiedote

Perusopetuksen oppilaan arvioinnin toteuttaminen poikkeusolojen aikana

Ajankohtaista Perusopetus Arviointi ja todistukset Koronavirus Opettajat ja kasvattajat
Perusopetuksen arviointiin ei tehdä muutoksia poikkeusolojen vuoksi, sillä valtakunnalliset arviointia koskevat määräykset mahdollistavat monenlaiset paikalliset joustot. Koulujen on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että ne oppilaat, jotka ovat vaarassa jäädä jälkeen opinnoissaan, saavat tukea ja ohjausta myös poikkeusoloissa.
Pojat juttelevat luokassa

Koronaviruksen leviämisen estämiseksi on tehty useita eri rajoitustoimia. Kouluissa on siirrytty lähiopetuksesta pääosin etäyhteyksien välityksellä tehtävään opetukseen, monimuoto-opetukseen ja itsenäisen opiskelun tukemiseen.

Opetushallitus on laatinut ohjeistuksen siihen, miten poikkeusolot tulisi huomioida perusopetuksessa tapahtuvassa arvioinnissa. Poikkeusolot edellyttävät arvioinnilta oppilaslähtöisyyttä ja kannustavuutta, mikä on arvioinnin periaate myös normaalioloissa. Toisaalta on tärkeää varmistaa oppilaiden yhdenvertainen kohtelu etenkin päättöarvioinnissa.

Poikkeusoloissa opetuksen järjestäjällä on mahdollisuus valmiuslain nojalla annetun soveltamisasetuksen perusteella poiketa tuntijaosta ja perusopetusasetuksessa säädetystä opetuksen määrästä. Opetuksen, opiskelun sekä arvioinnin tulee kuitenkin perustua vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa asetettuihin ja paikallisessa opetussuunnitelmassa vuosiluokittain tarkennettuihin tavoitteisiin. 

Opetussuunnitelman perusteet antavat arvioinnille yhteisen raamin, jolla voidaan varmistaa arvioinnin osalta riittävä yhdenvertaisuus. Perusteet kuitenkin mahdollistavat myös paikallisen ja oppilaskohtaisen jouston monin eri tavoin, mitä tämän kevään poikkeusoloissa erityisesti tarvitaan.

Poikkeusolojen aikana opiskeltavia sisältöjä voidaan paikallisesti keventää poikkeustilanteen vaatimalla tavalla esimerkiksi joustamalla siinä, missä syvyydessä asioita käsitellään ja antamalla enemmän painoa kaikkein keskeisimmille sisällöille. Kaikkia opetussuunnitelmaan sisältyviä oppiaineita kuitenkin opetetaan, opiskellaan ja arvioidaan kouluissa myös poikkeusaikana.

Opettaja valitsee, millaisia työtapoja ja oppimateriaaleja hän käyttää, jotta oppilaat voivat saavuttaa oppiaineiden tavoitteet.

Arvioinnissa käytetään normaaliolojen periaatteita ja arviointikriteereitä

Poikkeusoloissa arviointi nojaa samoihin tavoitteisiin, kriteereihin ja periaatteisiin kuin normaalioloissa. Opettaja arvioi oppilaan oppimista, osaamista ja työskentelyä oppilaan antamiin näyttöihin perustuen. Oppilaalta ei kuitenkaan voi vaatia osaamista eikä oppilaiden osaamista arvioida sellaisten sisältöjen osalta, joissa oppilas ei poikkeusolojen aikana ole saanut opetusta ja ohjausta.

Poikkeusoloilla voi olla vaikutusta siihen, miten oppimista ja osaamista osoitetaan. Kunnat ja koulut päättävät itse, millaisia näyttöjä oppilailta kerätään. Normaaliolojen tapaan arvioinnin olisi kuitenkin hyvä perustua mahdollisimman monipuolisesti kerättyihin näyttöihin.

Arviointikäytänteissä ja näyttöjen antamisessa on poikkeusolojen aikana huomioitava oppilaiden terveydentila ja muut olosuhteet. Oppilaille voidaan esimerkiksi antaa vaihtoehtoisia tapoja osaamisensa osoittamiseen. Lisäksi oppilaalle voidaan tarjota tarvittaessa tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta, ohjausta ja muuta tukea siinä laajuudessa kuin se on poikkeusoloissa mahdollista.

Säännöllinen vuorovaikutus ja kannustavan palautteen antaminen tärkeää

Poikkeusoloissa on erityisen tärkeää, että oppilas saa opettajalta säännöllistä palautetta ja ohjausta. Sekä oppilaiden että huoltajien tulee saada selkeä tieto opetuksen tavoitteista ja siitä, miten oppilaan suoriutumista arvioidaan. Jos on vaara, että oppilas saisi heikomman tai hylätyn arvosanan jossakin oppianeessa, tulisi opetuksen järjestäjän, huoltajan ja oppilaan keskustella asiasta hyvissä ajoin. Samalla voidaan sopia tarvittavista tukitoimista, erillisten näyttöjen antamisesta tai oppilaan siirtymisestä oman opinto-ohjelman mukaisesti etenevään, vuosiluokkiin sitomattomaan opetukseen.

Kun oppilaat poikkeusolojen päätyttyä siirtyvät taas lähiopetukseen, olisi kouluissa hyvä varmistaa, että poikkeusolojen aikana opiskellut tavoitteet on todella saavutettu. Tavoitteisiin liittyviä sisältöjä voidaan tarvittaessa kerrata. Lisäksi opetuksen järjestäjien olisi hyvä miettiä jo etukäteen, millaisia apua oppilaat tuolloin tarvitsevat ja miten heitä voidaan tukea oppianeille asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa.

Opetushallitus valmistelee parhaillaan ohjeistusta ja tukea myös muita koulutusasteita koskevaan arviointiin. Lisäksi Opetushallitus tulee antamaan myöhemmin yksityiskohtaisempaa ohjeistusta koskien esimerkiksi todistusten antamista sekä arviointia eri oppiaineiden näkökulmista.

Lisätietoja (etunimi.sukunimi [at] oph.fi):

Erja Vitikka
opetusneuvos, Opetushallitus
p. 029 533 1225

Marjo Rissanen
opetusneuvos, Opetushallitus
p. 029 533 1776