Meddelanden

Genomförande av bedömningen i den grundläggande utbildningen under undantagsförhållanden

Aktuellt Grundläggande utbildning Bedömning och betyg Coronaviruset Lärare och pedagogisk personal
Det görs inga ändringar i bedömningen i den grundläggande utbildningen på grund av rådande undantagsförhållanden, eftersom de nationella föreskrifterna som berör bedömningen på många sätt ger möjlighet till flexibilitet på lokal nivå. I skolorna ska man fästa särskild uppmärksamhet vid att de elever som riskerar att hamna efter i studierna får stöd och handledning även under undantagsförhållandena.
Pojat juttelevat luokassa

Flera olika begränsande åtgärder har vidtagits för att förhindra att coronaviruset sprids. Skolorna har övergått till att istället för närundervisning i huvudsak ordna undervisningen som distans- och flerformsundervisning samt att stödja självständiga studier.

Utbildningsstyrelsen har utarbetat anvisningar för hur dessa exceptionella förhållanden ska tas i beaktande i bedömningen i den grundläggande utbildningen. Undantagsförhållandena förutsätter att bedömningen är elevcentrerad och uppmuntrande, vilket är principen för bedömningen även under normala omständigheter. Det är också viktigt att säkerställa att eleverna behandlas lika, framför allt i slutbedömningen.

Utbildningsanordnaren har under undantagsförhållandena möjlighet att i enlighet med tillämpningsförordningen som utfärdats med stöd av beredskapslagen avvika från timfördelningen och det som föreskrivs om undervisningens mängd i förordningen om grundläggande utbildning. Undervisningen, studierna och bedömningen ska ändå grunda sig på de mål som ställts upp i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 och som preciserats för varje årskurs i den lokala läroplanen. 

Grunderna för läroplanen utgör en gemensam ram för bedömningen och med den kan man säkerställa likvärdigheten för bedömningens del. Grunderna ger ändå på många olika sätt möjlighet till flexibilitet både lokalt och i fråga om enskilda elever, vilket särskilt behövs under vårens undantagsförhållanden.

Under undantagsförhållandena kan det innehåll som ska studeras lokalt rationaliseras enligt vad undantagsförhållandena kräver, till exempel med flexibilitet i förhållande till på vilket djup innehåll behandlas och genom att i högre grad betona det mest centrala innehållet. Alla läroämnen i läroplanen ska ändå undervisas, studeras och bedömas även under tiden för undantagsförhållanden. 

Läraren väljer hurdana arbetssätt och läromedel hen använder för att eleverna ska kunna uppnå målen för läroämnena.

I bedömningen ska samma principer och kunskapskrav användas som under normala förhållanden

Under undantagsförhållandena ska bedömningen grunda sig på samma mål, kunskapskrav och principer som under normala omständigheter. Läraren bedömer elevens lärande, kunnande och arbete utgående från de prov på kunnande som eleven visar. Man kan ändå inte kräva att eleven har kunnande eller visar prov på kunnande i fråga om sådana innehåll som hen inte har fått undervisning och handledning i under undantagsförhållandena.

Undantagsförhållandena kan inverka på sätten att visa lärande och kunnande. Kommunerna och skolorna bestämmer själva vilka slag av prov på kunnande man samlar in av eleverna. Precis som under normala omständigheter skulle det ändå vara bra att bedömningen grundar sig på prov på elevens kunnande som samlats in på så mångsidiga sätt som möjligt.

I bedömningsförfarandena och sätten att visa kunnande under undantagsförhållandena ska man ta i beaktande elevernas hälsotillstånd och andra omständigheter. Eleverna kan till exempel ges möjlighet att visa sitt kunnande på andra, alternativa sätt. Därtill kan eleverna om det behövs erbjudas stödundervisning, specialundervisning på deltid, handledning och övrigt stöd i den omfattning det är möjligt under undantagsförhållandena.

Viktigt med regelbunden kommunikation och uppmuntrande respons

Under rådande undantagsförhållanden är det särskilt viktigt att eleven regelbundet får respons och handledning av läraren. Både eleverna och vårdnadshavarna ska få tydlig information om målen för undervisningen och hur elevens prestationer bedöms. Om det finns en risk att eleven får ett svagare eller underkänt vitsord i något läroämne, ska detta i god tid diskuteras med utbildningsanordnaren, vårdnadshavaren och eleven. Samtidigt kan man komma överens om stödåtgärder som behövs, olika sätt för eleven att visa prov på sitt kunnande eller att eleven övergår till årskursintegrerad undervisning enligt ett eget studieprogram.

När eleverna återgår till närundervisning efter att undantagstillståndet är över, är det viktigt att i skolorna försäkra sig om att eleverna uppnått de mål för undervisningen som studerats under avvikande förhållanden. Om det behövs ska man repetera de innehåll som hänför sig till målen för årskursen. Det lönar sig också för utbildningsanordnaren att redan på förhand reflektera över vilken hjälp eleverna kan behöva då de återgår till närundervisning och hur man kan stödja dem att nå de mål som ställts upp för läroämnena.

Utbildningsstyrelsen utarbetar för närvarande anvisningar och stödmaterial även för bedömningen inom andra utbildningsstadier. Utbildningsstyrelsen kommer också senare att ge noggrannare anvisningar om till exempel betyg och bedömning vad gäller olika läroämnen.

Ytterligare information (fornamn.efternamn [at] oph.fi):

Maj-Len Engelholm
undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen
tfn 029 533 1601

Erja Vitikka
undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen
tfn 029 533 1225

Marjo Rissanen
undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen
tfn 029 533 1776