Uutinen

Tulevaisuuden vesialalla tarvitaan laaja-alaista osaamista

Ajankohtaista Ennakointi
Vesialan koulutuksessa tarvitaan lisää koulutusorganisaatioiden yhteistyötä, sillä tulevaisuuden osaaminen koostuu eri aloilla tarvittavien tietojen ja taitojen yhdistelmästä. Monipuolisen vesialan tuntemuksen lisäksi alalla työskentelevät tarvitsevat muun muassa teknologioihin, dataan, riskienhallintaan ja työprosesseihin liittyvää osaamista.
Ilmakuva lammesta keskellä metsää. Lammesta heijastuu taivas ja pilviä

Eri toimialojen asiantuntijoista koostuva ryhmä arvioi tuoreessa ”Vesi vanhin voitehista. Vesialan tulevaisuuden osaamistarpeet.” -julkaisussa, millaisia tietoja ja taitoja vesialalla tarvitaan seuraavan 10–15 vuoden aikana. Työryhmä teki myös kehittämisehdotuksia tulevaisuudessa tarvittavan osaamisen varmistamiseksi.

Osaamisen ennakointifoorumin ohjaaman ennakointityön tuloksilla pyritään vastaamaan opetushallinnon, koulutuksen järjestäjien sekä vesialan osaamista tarvitsevien yritysten tiedontarpeisiin. Tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi tutkintojen perusteiden, opetussuunnitelmien ja tutkintorakenteiden kehittämisessä.

Data-analytiikkaa, riskienhallintaa ja monipuolisuutta

Tulevaisuudessa vesialla työskenteleviltä ei niinkään edellytetä täysin uusia tietoja tai taitoja, mutta tarvittavan osaamisen painopisteet muuttuvat nykyisestä ja uudenlaisille osaamisen yhdistelmille on kysyntää. Iso osa tulevaisuuden osaamistarpeista on sellaisia, joihin kaivattaisiin asiantuntemusta jo tällä hetkellä.

Erityisen kysyttyjä ovat laajojen kokonaisuuksien ymmärtäjät, jotka kykenevät hyödyntämään osaamistaan nopeasti muuttuvassa ja entistä kansainvälisemmässä ympäristössä.  

Kaikkien julkaisussa tarkastelujen toimialojen työtehtävissä korostuu tarve monipuoliselle vesialan osaamiselle ja toimintaympäristön hallinnalle. Asiantuntijatason tehtävät lisääntyvät, viestinnän ja neuvonnan merkitys kasvaa. Myös tieto- ja viestintätekniikan, sovellusten ja analytiikan suunnittelu- ja käyttötaidot nähdään tärkeiksi.

Erilaisissa vesialan tehtävissä kaivataan erityisesti digitalisaatioon ja tekoälyyn, kuten data-analytiikkaan, liittyvää osaamista sekä prosessien tehostamiseen, tiedolla johtamiseen ja riskienhallintaan liittyvää asiantuntemusta. Tähdellistä on myös teknologioiden tuotekehityksen ja kaupallistamisen osaaminen sekä kyky kehittää organisaation viestintää sekä verkosto- ja yhteistyömalleja.

Vesialan koulutuksessa tarvitaan eri alojen yhteistyötä

Koulutuksessa on jatkossa oleellista huolehtia vesialan ydinosaamisesta. Keskeisiksi osaamisalueiksi on tunnistettu vesivarojen käyttö ja suojelu sekä veden otto, puhdistus ja jakelu. Lisäksi tähän lukeutuvat vesi-infrastruktuurin rakentaminen, ylläpito ja saneeraus.

Koulutuksen tulee tarjota vesialaan liittyviä monipuolisia ja tieteidenvälisiä osaamiskokonaisuuksia. Tämän varmistamiseksi opiskelijoilla pitäisi olla mahdollisuus liittää vesialan opintoja muiden alojen tutkintoihin. Vesiensuojeluun liittyvää koulutusta tulee lisätä kaikilla aloilla ja vesiosaamista kehittää laaja-alaisesti.

Osaamisen hankkimiselle tulisi tarjota selkeät koulutuspolut kaikilla koulutusasteilla. Vesialan tietojen ja taitojen karttumista eri aloilla voidaan tukea lisäämällä veteen liittyviä sisältöjä aina perusopetuksesta korkeakoulutukseen.

Tärkeänä tavoitteena on vahvistaa alan vetovoimaisuutta, jotta vesialalla on tulevaisuudessakin osaavaa työvoimaa. Tähän tarvitaan lisää monipuolista viestintää vesialan kehityssuunnista ja tehtävistä. Koulutuksen resurssit tulisi suunnata toimialoille, joilla ennakoidaan osaajapulaa ja valmistuville on kysyntää.

Jatkuvalla oppimisella, kuten lisä-, täydennys- ja muuntokoulutuksilla on tärkeä rooli erityisesti osaamisen syventämisessä ja laajentamisessa työuran aikana.
 

Vesi vanhin voitehista. Vesialan tulevaisuuden osaamistarpeet -julkaisu

  • Vesiala rajattiin raportissa tarkoittamaan vesihuoltoa, vesien suojelua ja päästöjen hallintaa. Näitä tarkasteltiin seuraavilla toimialoilla: maatalous ja puutarha-ala, kalatalous ja vesiviljely, metsätalous ja -teollisuus, elintarvikkeiden valmistus ja vesihuolto.
  • Julkaisu esittelee vesialan osaamistarpeita ennakoineen ryhmän tuottamia tuloksia. Työhön on osallistunut laaja joukko eri toimialojen asiantuntijoita. Edustettuina ovat olleet muun muassa yritykset, koulutusorganisaatiot, opiskelijat, työnantaja-, työntekijä- ja toimialajärjestöt, tutkimus ja hallinto.
  • Ennakointihanke perustuu Osaamisen ennakointifoorumin (OEF) ennakointisuunnitelmaan. OEF on opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen yhteinen asiantuntijaelin. Prosessin toteutti asiantuntijayhteisö KPMG Oy Ab.

Lisätiedot:

Opetusneuvos Ilpo Hanhijoki, ilpo.hanhijoki [at] oph.fi, puh. 029 533 1057