Uutinen

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelman perusteet julkaistu

Ajankohtaista Esiopetus Koulutuksen kehittäminen
Opetushallitus on julkaissut opetussuunnitelman perusteet kaksivuotisen esiopetuksen kokeilua varten. Nyt julkaistavat perusteet on tarkoitettu kokeiluun osallistuville, satunnaisesti valituille kunnille ja toimipaikoille. Perusteet pohjautuvat esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (2014), mutta niitä on tarvittavilta osin muokattu kokeiluun sopivaksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun, joka alkaa 1.8. 2021. Siihen otetaan mukaan tutusta 6-vuotiaana alkavasta esiopetuksesta poiketen myös 5-vuotiaita lapsia. Kokeilu kestää kevätlukukauden 2024 loppuun.
Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Kaksivuotinen esiopetus perustuu uuteen kokeiluopetussuunnitelmaan. Kaksivuotisen esiopetuksen perusteissa määritellään tavoitteet esiopetuksen järjestämiselle ja opetukselle. Perusteissa otetaan huomioon kokeilussa mukana olevat aiempaa pienemmät lapset. Kokeilun opetussuunnitelman perusteissa korostetaan lapsilähtöistä, leikkiin ja tutkivaan havainnointiin perustuvaa pedagogiikkaa sekä lasten hyvinvoinnista huolehtimista. Lasten osaamiselle ei aseteta tavoitteita, vaan kaksi vuotta kestävässä esiopetuksessa kukin lapsi saa edetä oppimisessaan omaan tahtiinsa.

Opetushallitus on valmistellut opetussuunnitelmaperusteita yhdessä varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden ja tutkijoiden kanssa. Perusteet on laadittu niin, että sen mukainen toiminta ja opetus muodostavat luontevan osan lasten oppimisen polkua varhaiskasvatuksesta perusopetukseen.   

Opetuksessa voidaan syventyä lapsia kiinnostaviin aiheisiin

Kaksi vuotta antaa opettajille aiempaa paremman mahdollisuuden keskittyä pitkäkestoisesti esiopetuksen tavoitteiden mukaiseen toimintaan sekä toiminnan kehittämiseen. Vaikka kaksivuotinen esiopetus antaa toiminnalle lisää aikaa, ei julkaistavissa perusteissa ole laajasti lisätty oppimisen alueiden tavoitteita. Asiantuntijat pitivät tätä tärkeänä valmisteluvaiheessa.

Uusien lisäsisältöjen sijaan opetuksessa voidaan syventyä tarkemmin lapsia kiinnostaviin aiheisiin. Kokeilun perusteissa on vahvistettu kestävään elämäntapaan liittyvää laaja-alaista osaamista. Myös lasten monilukutaitoon ja matemaattisen osaamiseen liittyviä opetuksen tavoitteita on vahvistettu Kansallisen arviointikeskuksen (Karvi) arviointien perusteella.  

Kokeilukunnat laativat kevään aikana omat kokeiluopetussuunnitelmat

Kokeilussa mukana olevat kunnat laativat omat, paikalliset kokeiluopetussuunnitelmat ennen kokeilun alkamista. Paikallisessa kokeiluopetussuunnitelmassa noudatetaan perusteiden linjauksia, mutta myös sijaa omaleimaisuudelle on.

Opetushallitus kannustaa kokeilukuntia aktiiviseen kehittämiseen kokeilulain hengessä. Esiopetus on tuttu ja laadukkaaksi havaittu osa oppimisen polkua, jota kannattaa edelleen uudistaa. Opetushallitus tukee kokeilukuntia yhteisillä tilaisuuksilla, koulutuksilla ja materiaaleilla yhdessä sovittavalla tavalla.

Esiopetuksen perusteista oli mahdollista antaa palautetta lausuntopalvelussa marraskuussa 2020. Lausuntopyyntö oli kaikille avoin, kohdennettuna palautetta pyydettiin erityyppisiltä kunnilta, yliopistoilta ja useilta asiantuntijajärjestöiltä. Palautetta antoi 35 eri tahoa. Saadulla palautteella on ollut merkittävä rooli esiopetuksen perustetyössä.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa, kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta, selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita, perheiden palveluvalintoja sekä saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu
Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun. Kokeiluun tulevat kunnat on valittu tammikuussa 2021. Kuntien sisältä valitaan myöhemmin kaksivuotista esiopetusta järjestävät kokeilutoimipaikat.

Kuntia, joissa järjestetään kaksivuotista esiopetusta elokuusta alkaen, on 105. Näiden kuntien lisäksi on valittu kokeilukuntia, jotka eivät järjestä kaksivuotista esiopetusta, mutta toimivat verrokkikuntina.

Kokeiluun valittiin kokeilulain (1046/2020) mukaisesti satunnaisotannalla kuntia tai kunnista koostuvia alueita. Kokeilutoimipaikat sekä koe- ja verrokkiryhmän lapset päätetään myöhemmin alkuvuonna 2021.

Kokeilu kohdistuu vuonna 2016 ja 2017 syntyneisiin lapsiin.

Kokeilu tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen nivelvaiheiden kehittämisessä.

Lisätietoja:

Opetusneuvos kaksivuotisen esiopetuksen perusteista Arja-Sisko Holappa, etunimi.sukunimi(at)oph.fi, +358 29 5331371
Opetusneuvos Charlotta Rehn, etunimi.sukunimi(at)oph.fi, +358 29 5331231