Uutinen

Saamenkäsityöalan tutkintojen perusteita uudistetaan

Koulutus ja tutkinnot Tutkinnon perusteet Humanistiset ja taidealat
1.1.2022 alkaen saamenkäsityökisällin ammattitutkinnon ja saamenkäsityömestarin erikoisammattitutkinnon nimet muuttuivat. Saamenkäsityökisällin ammattitutkinto muutettiin saamenkäsityöalan ammattitutkinnoksi ja saamenkäsityömestarin erikoisammattitutkinto muutettiin saamenkäsityöalan erikoisammattitutkinnoksi. Nyt päivitetään tutkintojen sisällöt ja tutkinnon perustetyö käynnistyy helmikuussa 2022. Tavoitteena on, että uudet perusteet otetaan käyttöön 1.8.2023.
Saamelaista käsityötä

Saamen käsityö (duodji) on olennainen osa saamelaisten perinteisiä elinkeinoja, jolla on taloudellisen merkityksen lisäksi myös tärkeä kulttuurinen merkitys. Käsityötaidon mukana siirtyy perinteistietoa sukupolvelta toiselle. Toimeentulon lisäksi perinteiset elinkeinot ovatkin elämäntapa ja omasta kulttuurista ja suvun perinteestä huolehtimista.

Saamen käsityöt pohjautuvat kahdeksaan vuodenaikaan. Raaka-aineita hankitaan luonnosta ja niitä käsitellään perinteisellä tiedolla ja saamenkielisin erityistermein. Vaikka käsityötaito on perinteisesti opittu kotona sukulaisilta, on toisen asteen ammatillisella koulutuksella ja saamenkäsityöalan tutkinnoilla merkittävä rooli elinkeinon ylläpitämisessä. Ne tarjoavat mahdollisuuden opiskella saamen käsitöiden valmistamista pitkäjänteisesti ja laaja-alaisesti. Saamen käsitöihin kytkeytyviä ammatti- ja erikoisammattitutkinnon koulutusta järjestää Saamelaisalueen koulutuskeskus, jossa koulutusta järjestetään suomen ja saamen kielillä.

Saamelaisalueen koulutuskeskus on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Oppilaitoksen toiminta käynnistyi vuonna 1978 käsityökoulutuksella.

 

Perusteita uudistamalla vastataan monipuolisesti saamelaiskulttuurin tarpeisiin

 

Saamenkäsityön tutkintoja on järjestetty lähes kaksikymmentä vuotta, ja edelleenkin niiden lähtökohtina olevat käsityön, kulttuurin, kielen ja luonnon arvostaminen ovat ajankohtaisia. Ajan myötä yhteiskunta, saamenkäsityön tarpeet ja osin myös käyttötarkoitukset kuitenkin muuttuvat. Tutkinnon perusteiden uudistamisella varmistetaan, että perusteet vastaavat myös tulevaisuudessa työelämän ja kulttuurin tarpeisiin. Jatkossa saamenkäsityössä voidaan esimerkiksi soveltaa erilaisia ajankohtaisia ja kestäviä työmenetelmiä, joilla tuetaan perinnetietojen ja -taitojen säilymistä. Lisäksi perusteiden uudistamisella vastataan aiempaa paremmin saamelaiskulttuurin ja saamelaisalueen elinkeinojen tarpeisiin. Tähän liittyvät uudistamistarpeet selvitetään ja tutkintojen perusteisiin tehdään tarvittavat muutokset.

 

Tule mukaan uudistamistyöhön

 

Opetushallitus valmistelee saamenkäsityöalan uuteen ammatti- ja erikoisammattitutkintoon perusteet yhteistyössä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa. Tavoitteena on, että uudet perusteet saadaan käyttöön 1.8.2023.

Tutkinnon perusteiden uudistaminen on avoin prosessi, johon ovat tervetulleita mukaan niin saamenkäsitöitä opettavat, alalla työskentelevät kuin yhteisöjen jäsenet. Duodji alana sisältää kaikki käsityömuodot: porosta saatavien materiaalien, puun, pahkan, juuren, tuohen, tekstiilikuitumateriaalien ja metallien työstämisen. Perusteita on tarkoitus valmistella työpajoissa, joissa eri käsityömuotojen ominaispiirteet otetaan huomioon.

 

Lisätietoa