Uutinen

Suunta kohti koulutietä! Miten kulkea kouluun turvallisesti ja muut yleisimmät koulumatkaan liittyvät kysymykset

Ajankohtaista Perusopetus Hyvinvointi Kodin ja koulun yhteistyö Opetus ja ohjaus
Lukuvuoden alkaessa koulumatka ja sen turvallisuus askarruttavat etenkin koulutiensä aloittavien vanhempia ja huoltajia. Kokosimme yhteen koulumatkaa koskevat useimmin esitetyt kysymykset, joita on hyvä kerrata niin nuorempien, kuin vähän varttuneempien koululaisten kanssa.
kaksi pyöräilevää koululaista reput selässä

Mitä tulee huomioida ekaluokkalaisen aloittaessa koulutietään?

Ekaluokkalaisen kanssa koulumatkaa on hyvä harjoitella jo ennen koulun alkua. On tärkeää, että reitti tulee riittävän tutuksi ennen itsenäisen kulkemisen aloittamista. Lapsi pystyy silloin paremmin ennakoimaan ja reagoimaan matkan varrella oleviin liikenneturvallisuuteen liittyviin asioihin. Jos on valittavissa useampikin reitti, kannattaa valita niistä turvallisin, vaikka matka voisi vähän pidentyäkin.

Jos useampi lapsi kulkee samaa koulureittiä ja koulun alkaessa aikuisen tuki on vielä tarpeen, huoltajat voivat myös keskenään sopia, että lapset kävelevät matkan yhdessä vuorottelevan aikuisen tai aikuisten kanssa. Näin lapset saavat rauhassa opetella kulkemaan reittiä turvallisesti.

Millainen opastus, harjoittelu ja valmistautuminen on tarpeen turvallista koulumatkaa varten?

Erityisesti turvalliset tienylitykset suojateitä käyttäen kannattaa katsoa ennakkoon ja huomioida sekä koululaisen että muun liikenteen näkyvyys koulureitin eri kohdissa. Lapsen kanssa on syytä käydä läpi liikennesääntöjä ja mahdollisia vaaranpaikkoja matkan varrella. On hyvä pohtia yhdessä, missä kohdin tarvitaan erityistä tarkkaavaisuutta ja harjoitella riittävästi tällaisista paikoista kulkemista. Lähestyttäessä esimerkiksi suojatietä lapselta kannattaa myös aluksi kysyä ennakoivasti, mitä hänen tulee siinä kohdin muistaa tehdä.

Varsinkin vilkasliikenteisemmillä koulureiteillä turvallinen liikkuminen voi vaatia ikätasoon nähden paljon tarkkaavaisuusresursseja. Kaverit tai puhelimen käyttö vievät helposti lapsen huomion pois liikenteen seuraamisesta. Näistäkin on hyvä keskustella lapsen kanssa etukäteen ja luoda pelisäännöt esimerkiksi puhelimen käytölle koulumatkojen aikana. Syksyn edetessä ja valon määrän vähentyessä on myös tärkeää huolehtia heijastinten käytöstä.

Saako ekaluokkalainen pyöräillä kouluun?

Myös ekaluokkalainen voi kulkea kouluun pyörällä. Koulu voi kuitenkin antaa suosituksen pyöräilyn välttämisestä ja siihen liittyviin perusteluihin on aina hyvä perehtyä. Lähtökohtaisesti pyörällä kannattaa lähteä liikenteeseen vasta, kun koulumatka sujuu turvallisesti kävellen ja pyörällä ajotaidot ovat riittävät. Kuten kävelymatkaa, myös pyörällä kulkemista on hyvä harjoitella ensin aikuisen kanssa. Pyöräillessä tulee muistaa aina käyttää kypärää ja turvallisuuden kannalta on tärkeää, että myös pyörä ja siinä olevat turvavälineet kuten valot ja heijastimet ovat kunnossa.

Entäpä muut kulkumuodot: mitä tulisi ottaa huomioon koululaisen käyttäessä julkista liikennettä tai koulukuljetusta?

Koulumatka koulukyydillä tai julkisia liikennevälineitä käyttäen on useille ekaluokkalaisille ensimmäinen itsenäisesti kuljettava pidempi matka. Koululaisten tulisi olla hyvissä ajoin odottamassa kuljetusta pysäkillä tai muutoin sovitussa turvallisessa paikassa. Itse kulkuvälineeseen tulee muistaa nousta ja poistua turvallisesti ja rauhallisesti, huomioiden myös muu liikenne. Myös matkan aikana tulee muistaa käyttäytyä ystävällisesti ja muut huomioiden – näin taataan kaikille mahdollisimman mukava matka. 

Kotona on hyvä muistaa aika ajoin kysyä koulumatkan sujumisesta ja keskustella niin lasten kuin nuortenkin kanssa koulumatkan pelisäännöistä. Huoltajien tulee myös huolehtia, että lapsen koulukuljetuksen järjestämiseen tarvittava tieto on ajan tasalla ja tilapäisistä muutoksista kuljetustarpeessa esimerkiksi lapsen sairastuessa ilmoitetaan heti, kun se on mahdollista.

Milloin koululainen on oikeutettu koulumatkaetuuteen?

Oppilaan oikeudesta koulumatkaetuuteen säädetään perusopetuslaissa. Esi- tai perusopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, jos koulumatka on pitempi kuin viisi kilometriä tai matka muodostuu oppilaan iän ja muut olosuhteet huomioiden liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus.

Miten koulussa tuetaan koulumatkojen turvallisuutta?

Koulun tehtävä on opetussuunnitelmien perusteiden mukaan kannustaa oppilaita kulkemaan koulumatkat terveyttä ja kuntoa edistävällä tavalla. Koulussa myös opastetaan oppilaita huolehtimaan omasta ja muiden turvallisuudesta koulumatkoilla sekä käyttäytymään matkaa tehdessään hyvin. Liikennekasvatuksessa koulun ensimmäisillä luokilla painottuu lähiympäristöön tutustuminen ja turvallinen liikkuminen jalankulkijana. Vähitellen sisällöt laajentuvat oppilaiden liikkumistottumusten muuttumisen mukana esimerkiksi pyöräilyyn ja joukkoliikenteen käyttöön. 

Oppilaan huoltajalla on kuitenkin ensisijainen vastuu koulumatkoista ja niiden turvallisuudesta. Koulumatkalla sattuneen tapaturman hoito on silti perusopetuslain mukaan oppilaalle maksutonta. Oppilaat ovat perusopetuslain 32 §:n nojalla järjestetyssä koulukuljetuksessa kunnan tai kuljetuksen järjestäjän vastuulla. Tämä ei kuitenkaan koske tilanteita, jossa oppilaan kuljetuksen järjestämiseksi on myönnetty kuljetusavustus, esimerkiksi matkalippu, tai saattoavustus huoltajalle.

Mistä asioista muodostuu turvallinen koulumatka?

Liikenneturvallisuuden lisäksi koulumatkojen turvallisuuteen liittyy myös muita tekijöitä. Jokaisen tulisi saada kulkea koulumatkansa rauhassa ja ilman pelkoa esimerkiksi kiusatuksi joutumisesta. Lasta kannattaa ohjata käyttäytymään muita kohtaan huomaavaisesti koulumatkan aikana ja kertomaan viipymättä aikuiselle, mikäli koulumatkan aikana tapahtuu jotain, jonka hän kokee pelottavaksi tai ahdistavaksi. Tällöin asiasta on hyvä olla yhteydessä myös kouluun. Perusopetuslain mukaan koulun opettajan tai rehtorin tulee ilmoittaa tietoonsa tulleesta oppimisympäristössä tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta, syrjinnästä tai väkivallasta niistä epäillyn ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. 

Turvallinen koulumatka rakentuu kaikkien yhteistyöllä: niin opetuksen järjestäjät ja koulut, liikennöitsijät kuin itse koululaiset ja heidän vanhempansa luovat jokapäiväisellä toiminnallaan turvallista koulutietä.

Juttua varten on haastateltu liikennekasvatukseen liittyvistä asioista vastaavaa opetusneuvos Outi Raunio-Hannulaa.

(Uutiseen korjattu päivitetyt tiedot koulumatkaetuudesta 5.8.)