Nyheter

Ut på skolvägen! Hur kan man ta sig till skolan på ett säkert sätt och andra vanliga frågor som gäller skolvägen

Aktuellt Grundläggande utbildning Välbefinnande Samarbete mellan hem och skola Undervisning och handledning
I början av läsåret funderar i synnerhet föräldrarna och vårdnadshavarna till dem som börjar i skolan på skolvägen och dess säkerhet. Vi har samlat de vanligaste frågorna om skolvägen, som det är bra att repetera med både yngre och lite äldre skolelever.
kaksi pyöräilevää koululaista reput selässä

Vad ska man beakta när en förstaklassare börjar skolan?

Det är bra att öva skolvägen med förstaklassaren redan innan skolan börjar. Det är viktigt att vägen blir tillräckligt bekant innan man börjar färdas självständigt. Då kan barnet bättre förutse och reagera på trafiksäkerheten under resan. Om det finns flera möjliga rutter lönar det sig att välja den säkraste av dem, även om resan kan bli lite längre.

Om flera barn går samma skolväg och det ännu behövs stöd av en vuxen när skolgången börjar, kan vårdnadshavarna också komma överens om att turvis följa med barnen när de går till skolan. På så sätt får barnen i lugn och ro lära sig att röra sig tryggt längs rutten.

Hurdan vägledning, övning och beredskap behövs för en trygg skolresa?

Särskilt säkra övergångsställen lönar det sig att bekanta sig med på förhand och beakta synligheten för både skolelever och övrig trafik på olika ställen längs rutten. Det är skäl att tillsammans med barnet gå igenom trafikreglerna och eventuella farliga platser längs rutten. Det är bra att tillsammans fundera på var särskild uppmärksamhet behövs och öva tillräckligt på att färdas i sådana platser. När man till exempel närmar sig ett övergångsställe lönar det sig att först på förhand fråga barnet vad barnet ska komma ihåg att göra.

Särskilt på mer livligt trafikerade skolvägar kan det krävas mycket uppmärksamhet i förhållande till åldersnivån för att man ska kunna röra sig tryggt. Kompisar eller mobiltelefonen tar lätt bort barnets uppmärksamhet från att följa trafiken. Det är också bra att diskutera dessa med barnet på förhand och skapa spelregler för till exempel användningen av mobiltelefonen under skolresorna. I takt med att hösten framskrider och ljusmängden minskar är det också viktigt att se till att reflexer används.

Får en förstaklassare cykla till skolan?

Även förstaklassare kan cykla till skolan. Skolan kan dock ge en rekommendation om att undvika cykling och det är alltid bra att sätta sig in i motiveringarna till detta. Utgångspunkten är att det lönar sig att ta sig ut i trafiken med cykel först när skolresan sker tryggt till fots och man har tillräckliga färdigheter att cykla. Liksom att gå skolvägen är det bra att först öva cykling tillsammans med en vuxen. När man cyklar ska man alltid komma ihåg att använda hjälm och med tanke på säkerheten är det viktigt att även cykeln och säkerhetsanordningarna i den, såsom ljus och reflexer, är i skick.

Hur är det med andra färdsätt: vad bör man beakta när en skolelev använder kollektivtrafik eller skolskjuts?

Skolresan med skolskjuts eller kollektivtrafik är för många förstaklassister den första självständiga längre resan. Skoleleverna ska i god tid vänta på transporten på hållplatsen eller på en annan överenskommen och säker plats. Man ska komma ihåg att stiga på och avlägsna sig från själva transportmedlet tryggt och lugnt, med beaktande av den övriga trafiken. Även under resan ska man komma ihåg att uppföra sig vänligt och med hänsyn till andra – på så sätt garanteras alla en så trevlig resa som möjligt. 

Hemma är det bra att då och då komma ihåg att fråga hur skolresan fungerar och diskutera spelreglerna för skolresan med både barn och unga. Vårdnadshavarna ska också se till att den information som behövs för att ordna barnets skolskjuts är aktuell och att tillfälliga ändringar i transportbehovet, till exempel om barnet insjuknar, meddelas genast när det är möjligt.

När har en skolelev rätt till skolreseförmån?

Bestämmelser om elevens rätt till skolreseförmån finns i lagen om grundläggande utbildning. Om skolvägen för en elev inom förskoleundervisning eller grundläggande utbildning är längre än fem kilometer eller när resan med beaktande av elevens ålder och andra omständigheter blir för svår, ansträngande eller farlig för eleven, har eleven rätt till fri transport. Ett alternativ till avgiftsfri transport är också tillräckligt understöd för transport eller ledsagning av elev.

Hur stöder skolan säkerheten under skolresorna?

Enligt läroplansgrunderna ska eleverna uppmuntras att gå till skolan på ett sätt som främjar deras hälsa och kondition. I skolan får eleverna också handledning i att sörja för sin egen och andras trygghet på skolvägen samt att uppföra sig väl under resan. I trafikfostran i skolans första klasser ligger tyngdpunkten på att bekanta sig med närmiljön och att röra sig tryggt som fotgängare. Så småningom utvidgas innehållet i takt med att elevens motionsvanor förändras till exempel till cykling och kollektivtrafik. 

Elevens vårdnadshavare ansvarar dock i första hand för skolresorna och deras säkerhet. Enligt lagen om grundläggande utbildning är det ändå avgiftsfritt för eleven att sköta olycksfall som inträffat på vägen till eller från skolan. Vid skolskjutsar som ordnas med stöd av 32 § i lagen om grundläggande utbildning ansvarar kommunen eller anordnaren för eleven. Detta gäller dock inte situationer där transportbidrag, till exempel en biljett, eller följeslagarbidrag har beviljats vårdnadshavaren för att ordna transport av en elev.

Vad gör en skolresa trygg?

Förutom trafiksäkerheten är skolresornas säkerhet också förknippad med andra faktorer. Var och en borde få gå skolvägen i fred utan rädsla till exempel för att bli mobbad. Det lönar sig att handleda barnet att uppföra sig uppmärksamt mot andra under skolresan och utan dröjsmål berätta för en vuxen om det under skolresan händer något som hen upplever som skrämmande eller ångestfyllt. Då är det bra att också kontakta skolan. Enligt lagen om grundläggande utbildning ska skolans lärare eller rektor meddela om trakasserier, mobbning, diskriminering eller våld som kommit till hans eller hennes kännedom i inlärningsmiljön eller på skolvägen till vårdnadshavaren eller någon annan rättslig företrädare för den elev som misstänks eller är föremål för dem. 

En trygg skolresa är ett samarbete: såväl utbildningsanordnare och skolor, trafikidkare, skolelever samt deras föräldrar skapar med sin dagliga verksamhet en trygg skolväg.

För artikeln intervjuades undervisningsrådet Outi Raunio-Hannula, som ansvarar för trafikfostran.

(Nyheten uppdaterad med korrekt information om skolreseförmåner 5.8.)