Uutinen

Varautumista kasvatuksen ja koulutuksen turvaamiseksi jatkettava

Ajankohtaista Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus Taiteen perusopetus Vapaa sivistystyö Koronavirus
Kansallista etäopetussuositusta perusopetukseen ja toisen asteen koulutukseen ei ole, ja päätökset etäopetuksesta tehdään paikallisesti tarpeen vaatiessa. Korkeakoulujen, vapaan sivistystyön, aikuisten perusopetuksen ja aikuisten taiteen perusopetuksessa etäopetussuositus on voimassa 31.1.2022 asti. Suositus ei kuitenkaan koske välttämätöntä lähiopetusta. 
Opiskelija istuu luokkahuoneessa selin kuvaan

Koronatilanne on vaikeutunut ja tärkeintä on pyrkiä kaikin keinoin kasvatuksen ja koulutuksen jatkumiseen turvallisesti. Oireisena ei pidä mennä kasvatukseen ja koulutukseen. Turvallisuudesta on huolehdittava OKM:n ja THL:n joulukuussa tiukentamien hygieniasuositusten mukaisesti, ja ne löytyvät myös Opetushallituksen tukimateriaaleista päivitettynä. Opetushallitus vastaa koronavirukseen liittyviin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kansallisiin kysymyksiin osoitteessa info [at] oph.fi. Kasvatuksen ja koulutuksen järjestäjät tiedottavat oman varhaiskasvatusyksikön, koulun ja oppilaitoksen käytänteistä. 

Sosiaali- ja terveysministeriön johdolla valmistellaan kansallisia linjauksia kotitestauksen mahdollisesta käyttöönotosta perusopetuksen ja toisen asteen ikäluokille. 

Monilla alueilla peruskouluissa ja oppilaitoksissa on voimassa suositus maskien käyttöön. Koska kyse on suosituksesta, oppilaita tai opiskelijoita ei voi velvoittaa käyttämään maskeja. Käyttöön kuitenkin on syytä kannustaa ja opastaa, jotta mahdollinen epidemian leviäminen pystytään mahdollisimman tehokkaasti estämään. Oppilaalla ja opiskelijalla on oikeus opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen ja opiskeluun. Maskin käytön perusteella ei saa asettaa oppilaita ja opiskelijoita eriarvoiseen asemaan eikä maskin käyttämistä voida asettaa edellytykseksi saada opetusta. Koulussa ja oppilaitoksissa voidaan toteuttaa terveysturvallisuuden varmistamiseksi tarvittavia järjestelyjä kuten oppilaiden sijoittelua luokassa.

Koronatartunta tai altistuminen koronavirukselle on salassa pidettävä terveystieto, eikä siitä saa kertoa ulkopuolisille. Opetushallitus suosittelee avoimuutta koronatartunnoista ja altistumisista huoltajille viestittäessä. Kasvatuksen ja opetuksen järjestäjät voivat tartunnan saaneen lapsen huoltajan suostumuksella tiedottaa koronavirustartunnasta sairastuneen nimeä kertomatta muita ryhmän, luokan, koulun tai varhaiskasvatusyksikön huoltajia. Näin voidaan toimia esimerkiksi tilanteissa, joissa testausta ja jäljitystä sekä virallisia eristämis- tai karanteenipäätöksiä ei tehdä.

Samaan aikaan kasvatuksen ja koulutuksen henkilöstöä voi olla yhtä aikaa paljon poissa. Kasvatuksen ja koulutuksen turvaamiseksi voidaan tehdä tarvittaessa yhteistyötä muiden varhaiskasvatuksen järjestäjien ja tuottajien sekä koulujen ja oppilaitosten kanssa.

Poikkeuksellisia opetusjärjestelyitä, eli etäopetusta, voidaan ottaa käyttöön perusopetuksessa tartuntatautiviranomaisen ja opetuksen järjestäjän päätöksellä silloin, kun se on välttämätöntä. Lukiot ja ammatilliset oppilaitokset voivat tarvittaessa siirtyä etäopetukseen omalla päätöksellään. 

Etäopetuksen järjestämiseksi on vaihtoehtoja

Ennen etäopetukseen siirtymistä perusopetuksen opetuksen järjestäjän on arvioitava kaikki mahdolliset keinot opetuksen järjestämiseksi lähiopetuksena, mikä tarkoittaa sitä, että perusopetuslain 20 a §:n mukainen etäopetukseen siirtyminen on viimesijainen keino. Opetuksen järjestäjän päätös etäopetukseen siirtymisestä voi koskea esimerkiksi yksittäistä koulua tai kaikkia opetuksen järjestäjän kouluja tai toimipisteitä. Esiopetuksen, vuosiluokkien 1-3, erityisen tuen ja valmistavan opetuksen oppilaita ei voida siirtää etäopetukseen perusopetuslain 20 a §:n mukaan. 

Jos etäopetukseen siirrytään perusopetuksessa, on syytä muistaa:

 • Opetusta voidaan tarjota kokonaan etänä tai esimerkiksi etä- ja lähiopetuksen yhdistelmämallilla, jossa etäopetusta ja lähiopetusta vuorotellaan viikoittain tai muulla sopivaksi arvioidulla rytmillä. Tällöin esimerkiksi osa opetusryhmistä saa opetusta etäopetuksena ja osa lähiopetuksena. Tällä tavoin koulun tiloissa on enemmän väljyyttä ja kontaktit vähenevät.
 • Opetus tulee järjestää niin, että oppilas saa pääsääntöisesti lähiopetusta ja etäopetusjaksot ovat mahdollisimman lyhyitä. 
 • Oppilaat, jotka ovat vaarassa syrjäytyä koulutuksesta, voidaan ohjata lähiopetukseen myös poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden ajaksi. 

Lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa lainsäädäntö mahdollistaa opetuksen järjestämisen eri muodoissa, kuten lähiopetuksena, etäopetuksena tai näiden yhdistelmänä.

Oikeus opetukseen karanteenissa tai eristyksessä

Karanteeni ja eristys ovat tartuntatautilääkärin viranomaispäätöksiä.  Niiden aikana jokaisella perusopetuksen oppilaalla on oikeus 

 • opetukseen
 • maksuttomiin laitteisiin, materiaaleihin ja yhteyksiin
 • oppimisen tukeen
 • oppilashuoltopalveluihin
 • opetuksen järjestäjän järjestämiin aterioihin tai ruokatarvikekassiin. 

Karanteenissa ja eristyksessä oleva oppilas voi vointinsa mukaan osallistua opetukseen esimerkiksi etäyhteyden välityksellä muun opetusryhmän opiskellessa lähiopetuksessa. Opetushallituksen näkemyksen mukaan päätös etäopetuksesta voidaan tehdä ennen virallisen karanteeni- tai eristämispäätöksen saapumista.

Myös lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa opiskelijan oikeus opetukseen on turvattava mahdollisimman täysimääräisesti.

Koulu tai oppilaitos päättää, miten oppilaiden tai opiskelijoiden työskentelyä kotona ohjataan ja tuetaan luvallisen poissaolon aikana. Opettajat voivat toimivaltansa puitteissa tehdä erilaisia pedagogisesti perusteltuja ratkaisuja, kuten antaa tehtäviä kotiin. Tehtäviä voivat välittää myös muut oppilaat ja opiskelijat, mutta koulu tai oppilaitos vastaa siitä, että kaikki saavat tehtävät ja niihin liittyvää ohjausta. 

Osa kunnista on ilmoittanut, että virallista testausta ja karanteenipäätöksiä ei enää tehdä. Opetushallitus suosittelee, että opetuksen järjestäjät suhtautuvat myönteisesti etäopetuksen järjestämiseen oppilaalle, jolla on koronavirustartunta ja on sen vuoksi poissa, jos oppilas vointinsa mukaan kykenee opiskelemaan. Oppilas voi osallistua opetukseen esimerkiksi etäyhteyden välityksellä muun opetusryhmän opiskellessa lähiopetuksessa. Perusopetuslain 18 §:n mukainen päätös perustuu tällöin muuhun riittävään oppilaan terveydentilaa koskevaan selvitykseen. Myös koronavirukselle altistuneen oppilaan opetus voidaan Opetushallituksen näkemyksen mukaan järjestää perusopetuslain 18 §:n perusteella etäopetuksena. Näin voidaan turvata lapsen oikeus opetukseen sekä oppilaiden yhdenvertaisuus koko maassa vaikean koronatilanteen aikana.

Esiopetuksessa tilapäisen vapautuksen (poissaolon) myöntämisen sijasta lapselle voidaan tehdä päätös erityisistä opetusjärjestelyistä, jos se on perusteltua lapsen terveydentilaan liittyvistä syistä.  Oppilaita voidaan tukea poissaolon aikana etäyhteyksiä hyödyntävällä opetuksella paikallisesti päätettävällä tavalla. 

Jos koulutusta ei voida toteuttaa lähi- eikä etäopetuksena

Koronatartuntojen määrä on suuri ja varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjien on tärkeää varautua esimerkiksi sijaisjärjestelyin siihen, että henkilöstön poissaoloja voi olla paljon ja tilanne pahentua. 

 • Jos perusopetuksessa etäopetus tai opetuksen järjestäminen yhdessä toisen koulun tai muiden opetuksen järjestäjien kanssa ei ole mahdollista, on viimesijaisena vaihtoehtona koulutyön keskeyttäminen. Koulutyö voidaan siis joutua keskeyttämään vain erityisen pakottavasta syystä ja normaaliin koulutyöhön tulee palata heti, kun pakottava syy poistuu. Jos opetuksen järjestämiseen tulee keskeytyksiä eikä opetussuunnitelman tavoitteita voida muutoin saavuttaa, opetusta voidaan jatkaa lakisääteisen koulun päättymisen, eli viikon 22 jälkeen enintään kuudella työpäivällä. Päätöksen opetuksen keskeyttämisestä ja pitämättä jääneiden päivien korvaamisesta tekee opetuksen järjestäjä. 
 • Myös toisen asteen koulutuksessa väliaikainen keskeyttäminen on viimesijainen vaihtoehto, jos opetusta ei voida jatkaa etäopetuksena tai järjestää yhteistyössä muiden oppilaitosten tai koulutuksen järjestäjien kanssa. Opetusta pitää jatkaa heti, kun se on mahdollista. 

Aluehallintovirasto ja kunta valvovat kasvatusta ja koulutusta

Tartuntatautilain 58 c §:n mukaan toiminnan järjestäjien on huolehdittava, että

 1. asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen
 2. asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet
 3. tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään.

Tilojen hallinnasta vastaavan toimijan tulee järjestää osallistujien oleskelu sillä tavoin väljästi, kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. 

Tartuntatautilain mukaan aluehallintovirasto ja kunta valvovat toimialueillaan näitten velvollisuuksien ja rajoitusten sekä niitä koskevien päätösten noudattamista. Aluehallintovirasto ja kunta saavat tarkastaa valvomansa toimijan toiminnan sekä toiminnassa käytettävät tilat ja antaa määräyksen puutteiden ja epäkohtien korjaamisesta.
 

18.1. Täsmennetty Oikeus opetukseen karanteenissa tai eristyksessä -otsikon alla olevan osuuden 2. viimeistä kappaletta lisäyksellä siitä, että oppilas voi osallistua opetukseen esimerkiksi etäyhteyden välityksellä muun opetusryhmän opiskellessa lähiopetuksessa.