Uutinen

Ammatillisen koulutuksen digitalisaatio etenee laajassa verkostoyhteistyössä  

Koulutus ja tutkinnot Ammatillinen koulutus
Opetushallitus järjesti Digitalisaatio ammatillisessa koulutuksessa -verkoston toisen tapaamisen 20.1.2023.
Ihmisjouikko ilmasta käsin

Tilaisuudessa luotiin yhteistä tilannekuvaa ammatillisen koulutuksen digitalisaation edistämisen keskeisistä kokonaisuuksista ja teemoista, joita ovat muun muassa digitalisaation johtaminen, kokonaisarkkitehtuuri, tietojohtamisen kehittäminen ja oppimisanalytiikka.

Kehittämistyöhön osallistuu kattava joukko ammatillisen koulutuksen järjestäjiä. Esimerkiksi tietojohtamisen kokonaisuudessa on mukana 75 koulutuksen järjestäjää.

Ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksella tavoitellaan pysyviä muutoksia

Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisasiantuntija Tomi Kytölä esitteli tilaisuudessa ammatillisen koulutuksen digitalisaatiota edistävää merkittävää hankekokonaisuutta. Keskeisiä kehittämisen teemoja ovat digitalisaation johtaminen ja osaamisen kehittäminen, kokonaisarkkitehtuuri, tietojohtamisen kehittäminen ja oppimisanalytiikka.

– Kehittämistyöllä tavoitellaan pysyviä muutoksia, joita saadaan aikaan luomalla muun muassa osaamista verkostoyhteistyössä sekä tuottamalla yhteistä ymmärrystä, materiaaleja ja uusia toimintamalleja. Tämä edellyttää näiden ylläpitoa sekä kaikkien kehittämistyössä mukana olevien sitoutumista tekemiseen myös hankekauden jälkeen, Kytölä totesi.

Miltä tilannekuva näyttää?

Seuraaviin kappaleisiin on koottu tilaisuuden esitysten ja käytyjen keskustelujen perusteella tilannekuvaa ammatillisen koulutuksen digitalisaation kehittämisen suunnasta eri näkökulmista tarkasteltuna.

Keskiössä tiedon hyödyntäminen ja yhteentoimivuuden parantaminen kokonaisarkkitehtuuria kehittämällä

Kokonaisarkkitehtuuri kehittää koulutuksen järjestäjien kykyä kehittää omaa toimintaansa pitkäjänteisesti sekä tukee digitalisaation edistämisessä ja toimintaympäristön muutoksiin vastaamisessa.

Tiedolla johtamisen osalta keskeistä on tietoperusteisuuden vahvistaminen eli tiedon tuottamisen ja hyödyntämisen kyvykkyyden kasvattaminen. On tärkeää, että kaikilla toimijatasoilla panostetaan tiedon luotettavuuteen sekä tiedon toimittamiseen päätöksen teon tueksi.

Tiedolla johtaminen nähdään jatkuvana toimintana. Organisaation eri toimijatasoilla tulee huolehtia siitä, että tietoa hyödynnetään organisaation kaikilla tasoilla. Kokonaisarkkitehtuurityöllä edistetään tiedon liikkuvuutta ja yhteentoimivuutta. Samalla se selkeyttää oppilaitoksen toimintaa kokonaisuutena, ja tämän tuloksena asiakaskokemus paranee.

Opiskelijakeskeisyys ja opiskelijan etu ohjaa kehitystä – tavoitteena hyvinvointi

Opiskelijakeskeisyys eli opiskelijan etu ja eettisesti kestävät valinnat ohjaavat opiskelijalle turvaverkkoja luovan ekosysteemin kehittämistä. Oppimisanalytiikan ja digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisellä on paljon mahdollisuuksia koulutuksen järjestämisessä, opetuksessa ja oppimisen tukena. Tämä koskee niin työpaikalla järjestettävää koulutusta kuin muissa oppimisympäristöissä tapahtuvaa osaamisen kehittämistä. Mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää osaavaa henkilöstöä ja johtoa.

Oppimisanalytiikan hyödyntämisellä tavoitellaan datan hyödyntämistä opiskelijan ehdoilla opiskelun eri vaiheissa ja eri ympäristöissä tarkoituksenmukaisesti. Näin tuetaan motivaatiota, tavoitteellista oppimista ja oppimaan oppimista. Henkilökohtaistaminen toteutuu aidoimmillaan, kun hyödynnetään personoituja oppimisratkaisuja. Samalla opetus- ja ohjaushenkilöstölle jää aikaa olennaiseen eli oikea-aikaiseen ohjaukseen ja opiskelijoiden kohtaamisiin.  

Oppimisanalytiikan käytön visiokeskusteluissa tuotiin esiin ajatus, että digitalisaatiokehitys ja oppimisanalytiikan hyödyntäminen koulutuksen ja oppimisen kentässä voi vaikuttaa positiivisesti opiskelijoiden sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön hyvinvointiin, jos tiedon hyödyntämisellä edistetään opiskelijan etua ja yhteisiin kehittämisen tavoitteisiin sitoudutaan.

Sisältöjen kehittämiseen tukea – opas digitaalisen osaamisen sanoittamiseen on julkaistu

Ammatillinen koulutus tuottaa laajasti erilaisia osaajia työelämään. Kaikilla ammatillisen koulutuksen toimialoilla tarvitaan toimintaympäristön muutosten jatkuva ennakointia ja digitaalisen osaamisen vahvistamista. Koulutuksen jatkuva sisällöllinen kehittäminen on tärkeää, sillä työelämässä toimiminen edellyttää ajantasaista osaamista ja vaatimukset osaamistasosta ovat kasvaneet.

Opetushallitus on julkaissut oppaan Digitaalinen osaaminen ammatillisessa koulutuksessa – opas osaamisen sanoittamiseen. Julkaisun tavoitteena on tukea toisen asteen ammatillisen koulutuksen sisältöjen kehittämistä digitalisaation edistämisen näkökulmasta eri toimialoilla. Siihen on koottu tietoa eri aloilla ja tutkintotyypeissä tarvittavasta digitaalisesta osaamisesta.

Oppaasta on hyötyä ammatillisen koulutuksen parissa työskenteleville ja opiskeleville sekä erityisesti ammatillisen koulutuksen tutkintojen perusteiden sisältöuudistusprojekteissa toimiville. Se sisältää Digikompassin mukaisen digitaalisen osaamisen määrittelyä tukevaa aineistoa ja ehdotusaihioita ammattitaitovaatimuksiksi. Lisäksi mukana on tietoa uusista kehittyvistä teknologioista ja niiden hyödyntämistä edistävistä muista julkaisuista ja aineistoista.  

Seuraava verkoston tapaaminen järjestetään 18.4.2023 ilmaisen Murros-tapahtuman yhteydessä. Murros-tapahtuman järjestää Keuda. Tapahtuman yhteistyökumppaneita ovat AMKE ry, Oppiva Invest ja Opetushallitus.

Lisätietoja:

opetusneuvos Minna Taivassalo minna.taivassalo [at] oph.fi, p. 029 533 1294