Uutinen

Demokratiakasvatuksen pilottihankkeesta inspiroivia näkökulmia ja uusia malleja oppilaiden osallisuuteen

Ajankohtaista Lukiokoulutus Perusopetus Opettajat ja kasvattajat Tasa-arvo ja osallisuus
Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus edistää turvallista ja hyvinvoivaa kouluyhteisöä, jossa oppilas kokee voivansa vaikuttaa ja tulee kuulluksi. Tänään julkaistu verkkojulkaisu sisältää peruskoulujen pilottihankkeeseen lukuvuonna 2022–2023 osallistuneiden koulutuksen järjestäjien avauksia omista kehittämisaskelistaan. Pilottikoulujen testaamia ja kehittämiä malleja on lisäksi koottu verkkosivuillemme kaikkien koulujen käyttöön.
Oppilaat työskentelevät ryhmässä

Hyviä osallistumisen tapoja esittelevän julkaisun ja verkkosivuille koottujen uusien mallien avulla Opetushallitus tarjoaa suomalaisille peruskouluille helposti käyttöön otettavia tapoja kehittää opetussuunnitelman mukaista demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta eri puolilla Suomea.

– Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus näkyy vahvasti peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmissa ja on pitkään ollut osa suomalaisten koulujen arkea. Keskeistä on, että kouluyhteisö yhdessä luo rakenteet ja ottaa käyttöön motivoivat keinot, joilla demokraattista osallisuutta vahvistetaan ja yhteisöllisyyttä edistetään, opetusneuvos Kristina Kaihari sanoo.

Julkaisu antaa kokonaiskuvan ja havainnollistaa käytännössä demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tilannetta ja toteutusta sekä siihen liittyvää tutkimusta Suomessa. Mukana on myös tietoa muun muassa dialogitaitojen merkityksestä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamisessa.

Pilottikoulut kertovat kokemuksistaan

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen pilottihankkeessa on panostettu uusien toteutustapojen kehittämiseen tai parannettu jo olemassa olevia käytänteitä. Jokainen yhdeksän pilottihankkeeseen osallistunutta koulutuksen järjestäjää avaa kuluneen lukuvuoden aikaista toteutustaan. Julkaisussa kuvataan toteuttamisprosesseja ja sitä, mitä kaikkea on opittu. Yhteisiä painotuksia ovat yhteisöllisyys, osallisuus ja demokratiataidot sekä omaan lähiympäristöön vaikuttaminen ja ihmisoikeudet.

– Jokainen projekti on ollut omanlaisensa, mutta niitä kaikkia yhdistää tahto ja tavoite vahvistaa demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta sekä yhteistyötä. Pilottihankkeessa on tehty merkittävää hallinnon ja organisaatioiden rajat ylittävää yhteistyötä koulujen, opettajankoulutuslaitosten ja kolmannen sektorin sekä tutkijoiden kesken, erityisasiantuntija Tiina Aikoma sanoo.

Kaksikielinen demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen pilottihanke on osa Kansallinen demokratiaohjelma 2025:ttä. Opetushallitus on myöntänyt koulutuksen järjestäjille valtionavustusta hankkeeseen.

Testattuja malleja kaikkien saataville 

Opetushallituksen julkaisemalle uudelle Tuumasta toimeen! -sivustolle on koottu jokaisesta demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen pilottihankkeesta kolme erilaista, käytännössä testattua toimintamallia. Mukana on runsaasti oppilaiden aktiiviseen osallistumiseen innostavia aktiviteetteja, kuten vaikuttamiseen kannustavia menetelmiä, kummiluokka- ja kerhotoimintaa, monimuotoisia teemapäiviä ja laajempia yhteistyökonsepteja. Lisäksi sivustolta löytyy oppilaskuntien toimintaa tehostavia uusia toimintatapoja.

Jokaisesta toimintamallista on selkeät ohjeet ja tarvittavat liitteet omatoimiseen toteutukseen. Monet näistä sopivat sekä ala- että yläluokille, osa myös toiselle asteelle. Kestoltaan toimintamallien toteutukset vaihtelevat yhdestä oppitunnista koko lukuvuoden mittaisiin toteutuksiin.

Mallit helpottavat kaikkien opettajien työtä ja antavat eväitä erilaisiin osallisuutta vahvistaviin toimiin omassa koulussa. Toivomme mahdollisimman monen innostuvan kokeilemaan demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen uusia tuulia!

Lisätietoja Opetushallituksesta

opetusneuvos Kristina Kaihari, kristina.kaihari [at] oph.fi
opetusneuvos Maj-Len Engelholm, maj-len.engelholm [at] oph.fi
erityisasiantuntija Tiina Aikoma, tiina.aikoma [at] oph.fi