Uutinen

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen tulee pakolliseksi varhaiskasvatuksessa – uusi sivusto julkaistu varhaiskasvatustoimijoiden tueksi

Ajankohtaista Esiopetus Varhaiskasvatus Lainsäädäntö Tasa-arvo ja osallisuus
Opetushallitus on julkaissut uuden Toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnittelu –sivuston, joka on suunnattu tukemaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstöä työssään. Tukimateriaalille on tarvetta, kun tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen tulee pakolliseksi varhaiskasvatuksessa 1.6.2023 alkaen. Suunnitelmallinen tasa-arvotyö ja yhdenvertaisuuden edistäminen on tärkeää varhaiskasvatuksessa, koska lapset omaksuvat jo varhain esimerkiksi sukupuoliin liitetyt normit.
Kolme lasta istuu pöydän äärellä ja katsoo tablettia.

Varhaiskasvatusta koskevia lakimuutoksia on tulossa voimaan 1.6.2023 lähtien. Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986), ns. tasa-arvolaki, tuo varhaiskasvatukseen velvoitteen laatia toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma ja yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) velvoittaa laatimaan toiminnallisen yhdenvertaisuussuunnitelman. Tällä hetkellä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden säännökset ovat jo voimassa muilla koulutusasteilla. 

Lisäksi molemmissa laeissa on nyt tarkennettu häirintään ja syrjintään liittyviä velvoitteita kaikilla koulutusasteilla, myös varhaiskasvatuksen osalta. Opetushallitus uutisoi näistä lisää myöhemmin kaikkia koulutusasteita koskien.  

Toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnittelu -sivusto toimii oppaana varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstölle. Sivuston tarkoituksena on tukea varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstöä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laatimisessa. Suunnitelmallisuus tasa-arvotyössä ja yhdenvertaisuuden edistämisessä on tärkeää, koska lapset omaksuvat jo varhain esimerkiksi sukupuoliin liitetyt normit sekä kokevat rasismia ja tunnistavat ihonvärin tuottamaa eriarvoisuutta.  

Tavoitteena järjestelmällinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö 

Toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on työkalu varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin kehittämiseen inklusiivisten periaatteiden mukaisesti. Suunnitelman tavoitteena on varmistaa, että tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä tehdään järjestelmällisesti varhaiskasvatuksen arjessa. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa tarkastellaan ja kehitetään varhaiskasvatuksessa työskentelevien aikuisten toimintatapoja. Lähtökohtana on lapsen edun toteutuminen. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadinnassa ja sen sisällössä tulee kiinnittää huomiota lasten oikeuteen vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Lapsille tulee varata mahdollisuus osallistua suunnitelman laatimiseen lasten ikä ja kehitys huomioon ottaen. Myös huoltajilla tulee olla mahdollisuus tulla kuulluksi.  

Velvoite toimipaikkakohtaisen toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisesta koskee päiväkotitoimintaa. Perhepäivähoidon ja kunnallisen avoimen varhaiskasvatuksen osalta kunta laatii yhteistyössä alueensa toimijoiden kanssa toimijoille yhteiset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat. Tasa-arvosuunnitelma tulee päivittää vuoden tai vähintään kolmen vuoden välein.​  

Toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnittelu -sivuston valmisteluun ovat osallistuneet oikeusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Naisasialiitto Unioni, Folkhälsan, Oulun yliopisto ja yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto​. Sivuston sisältöä varten on kuultu varhaiskasvatuksen järjestäjiä ja henkilöstöä sekä tutkijoita ja asiantuntijoita muun muassa tasa-arvovaltuutetun toimistosta, opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä sosiaali- ja terveysministeriöstä​. Opas julkaistaan Opetushallituksen verkkosivuilla myöhemmin myös ruotsinkielisenä.​ 

Koulutuswebinaareja tulossa toukokuussa 

Opetushallitus järjestää toukokuussa kolme samansisältöistä koulutuswebinaaria suomeksi ja ruotsiksi. Webinaareissa käsitellään lakimuutoksiin liittyviä velvoitteita, ja esitellään Toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnittelun -sivuston sisältöä, sekä tutustutaan mallilomakkeen avulla suunnittelun periaatteisiin. 

Lisätietoja 

Opetusneuvos Kati Costiander, kati.costiander [at] oph.fi, p. +358 29 5331526