Nyheter

Utarbetandet av en jämställdhetsplan och en plan för likabehandling blir obligatoriskt inom småbarnspedagogiken

Aktuellt Förskoleundervisning Småbarnspedagogik Lagstiftning Jämlikhet och delaktighet
Utbildningsstyrelsen har publicerat en ny webbplatshelhet om planering av jämställdhet och likabehandling i verksamheten till stöd för personal inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning. Webbplatshelheten finns tills vidare endast på finska, den svenska versionen är under arbete och publiceras i april–maj. Det finns ett behov av stödmaterial när utarbetandet av en jämställdhetsplan och en plan för likabehandling blir obligatoriskt inom småbarnspedagogiken från och med 1.6.2023. Systematiskt arbete för att främja jämställdhet och likabehandling är viktigt inom småbarnspedagogiken, eftersom barn redan tidigt tillägnar sig till exempel normer förknippade med kön.
Tre barn sitter på stolar och tittar på en surfplatta.

Lagändringarna som gäller småbarnspedagogiken träder i kraft från och med 1.6.2023. Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986), den så kallade jämställdhetslagen, medför en skyldighet att utarbeta en operativ jämställdhetsplan och diskrimineringslagen (1325/2014) en skyldighet att utarbeta en plan för likabehandling inom småbarnspedagogiken. För närvarande finns det redan gällande bestämmelser om jämställdhet och likabehandling för de övriga utbildningsstadiernas del. 

I båda lagarna har nu skyldigheterna i anslutning till trakasserier och diskriminering preciserats för samtliga utbildningsstadiers del, även småbarnspedagogiken. Utbildningsstyrelsen informerar mer om skyldigheterna för de olika utbildningsstadierna i ett senare skede.  

Webbplatshelheten om planering av jämställdhet och likabehandling i verksamheten fungerar som en guide för personalen inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning. Syftet med webbplatshelheten är att stödja personalen inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning vid utarbetandet av jämställdhetsplanen och planen för likabehandling. Det är viktigt att systematiskt arbeta med att främja jämställdhet och likabehandling, eftersom barn redan tidigt tillägnar sig till exempel normer förknippade med kön samt upplever rasism och kan identifiera ojämlik behandling som beror på hudfärg.  

Målet är systematiskt jämställdhets- och likabehandlingsarbete 

Den operativa jämställdhetsplanen och planen för likabehandling är verktyg för att utveckla verksamhetskulturen inom småbarnspedagogiken i enlighet med inkluderande principer. Målet för planerna är att säkerställa att man systematiskt arbetar för att främja jämställdhet och likabehandling i vardagen inom småbarnspedagogiken. I jämställdhetsplanen och planen för likabehandling granskas och utvecklas arbetsmetoderna som används av vuxna inom småbarnspedagogiken. Utgångspunkten är förverkligandet av barnets bästa. Vid utarbetandet av jämställdhetsplanen och planen för likabehandling och i planernas innehåll ska man fästa uppmärksamhet vid barnets rätt att själv påverka i frågor som gäller honom eller henne. Barnet ska ges möjlighet att delta i utarbetandet av planerna, med beaktande av barnets ålder och utveckling.  Även vårdnadshavarna ska ges möjlighet att bli hörda.  

Skyldigheten att utarbeta en operativ jämställdhetsplan och en plan för likabehandling för varje verksamhetsställe gäller daghemsverksamhet. När det gäller familjedagvård och öppen kommunal småbarnspedagogik utarbetar kommunen tillsammans med aktörerna i området gemensamma jämställdhets- och likabehandlingsplaner för aktörerna. Jämställdhetsplanen ska uppdateras med ett års mellanrum, eller med åtminstone tre års mellanrum.  

Justitieministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Kvinnosaksförbundet Unionen, Folkhälsan, Uleåborgs universitet och diskrimineringsombudsmannens byrå​ har deltagit i beredningen av webbplatshelheten. Vid utarbetandet av webbplatshelhetens innehåll har anordnare av och personal inom småbarnspedagogik samt sakkunniga vid bland annat jämställdhetsombudsmannens byrå, undervisnings- och kulturministeriet och social- och hälsovårdsministeriet hörts.  

Webbinarier ordnas i maj 

Utbildningsstyrelsen ordnar tre webbinarier med samma innehåll på finska och svenska i maj. Under webbinarierna behandlas skyldigheter i samband med lagändringarna. Webbplatshelhetens innehåll presenteras även under webbinarierna och med hjälp av en blankettbotten förklaras principerna för planering av jämställdhet och likabehandling i verksamheten.