Valtionavustus

Ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän kehittämisohjelma

Ammatillinen koulutus
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
2.11.2021 – 29.11.2021 klo 16:15
Hakulomake
Rahoitushaku-uutinen
Määräraha
3 500 000 €
Lisätietoa antavat
opetusneuvos Jaana Villikka-Storm, jaana.villikka-storm@oph.fi, puh 029 533 1588
opetusneuvos, yksikön päällikkö Anne Liimatainen, anne.liimatainen@oph.fi, puh 029 533 1293
Tekniset asiat: valtionavustukset@oph.fi

Tausta ja tavoitteet

Ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän kehittämisohjelmalla on tavoitteena tukea globaalien Agenda2030-tavoitteiden toteutumista ammatillisessa koulutuksessa ja vastata ilmastonmuutoksen ja luontokadon asettamiin haasteisiin ammatillisten oppilaitosten toiminnassa ja toimintakulttuurissa. Keskeisimmät haasteet Agenda2030-tavoitteiden saavuttamisessa Suomessa liittyvät ekologiseen kestävyyteen, kuten kulutus- ja tuotantotapojen kestävyyteen, ilmastotoimiin ja lajikatoon. Tämä kehittämisohjelma kohdistuu erityisesti näiden aiheiden systemaattiseen huomioimiseen ammatillisen koulutuksen järjestäjien kaikessa toiminnassa, ottaen huomioon kestävän kehityksen kokonaisuuden. Erityisesti tavoitteena on vahvistaa ammatillisen koulutuksen kestävää kädenjälkeä.

Vihreän siirtymän tavoitteena on nostaa Suomi maailman kärkimaaksi vety- ja kiertotaloudessa, päästöttömissä energiajärjestelmissä ja muissa ilmasto- ja ympäristöratkaisuissa. Lisäksi pyritään parantamaan energiatehokkuutta sekä nopeuttamaan muutosta fossiilittomaan liikenteeseen ja lämmitykseen. Ammatillisessa koulutuksessa vihreä siirtymä tarkoittaa kokonaisvaltaista muutosta, jossa pyrkimys koulutuksen kestävään kädenjälkeen ja jalanjäljen vähentämiseen läpäisevät koulutuksen järjestäjän kaiken toiminnan. Koulutuksen ja oppimisen lisäksi kyse on koulutuksen järjestäjän roolista alueiden ja työelämän kehittäjänä. Onnistumisen edellytyksenä on koulutuksen järjestäjän johdon ja henkilöstön sitoutuminen.

Kehittämisohjelma tukee kestävän kehityksen tavoitteiden määrittelyä ja toimeenpanoa ammatillisessa koulutuksessa sekä uudenlaisten innovatiivisten kokeilujen kehittämistä ja pilotointia. Tavoite on, että ammatillisen koulutuksen toimijat ovat hiilineutraaleja vuoteen 2035 mennessä ja ovat integroineet kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän edellyttämät toimintatavat läpäisevästi osaksi toimintaansa. Tavoitteena on saada aikaan pysyviä toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia, jotta ammatilliset oppilaitokset toimivat proaktiivisina kestävän tulevaisuuden tekijöinä.

Haasteiden mittakaava ja kiireellisyys korostavat yhteistyön merkitystä. Yhteistyötä tarvitaan koulutuksen järjestäjien kesken sekä muiden koulutussektoreiden ja työelämän kanssa. Kehittämisohjelma toteutetaankin verkostomaisesti ja sen aikana syntyy kansallinen ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen verkosto.

Kehittämishanke muodostaa ammatillisen koulutuksen kestävän tulevaisuuden kehittämiskokonaisuuden yhdessä käynnistyvän ilmasto- ja kestävyyskasvatuksen kehittämishankkeen kanssa. Ilmasto- ja kestävyyskasvatuksen kehittämishankkeella tuetaan peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten toimintakulttuurin muutosta kohti ekologisesti kestävämpää elämäntapaa ja vahvistetaan oppilaiden ilmastonmuutoksen hillintään liittyviä taitoja. Hankkeen toiminta nivotaan kokonaisuudeksi myös muiden ajankohtaisten ohjelmien ja toimien kanssa. Ympäristövastuullisuus on Erasmus+-ohjelman painopiste. Ohjelma kannustaa valitsemaan vähäpäästöisiä matkustustapoja, tekemään ympäristövastuullisia valintoja ja tukee ilmasto- ja ympäristökysymyksiin liittyvän tiedon ja osaamisen jakamista ja kehittämistä. Hanke liittyy myös vuoden 2022 laatupalkintoon, jossa teemana on kestävä kehitys.

Säädösperusta

 • Valtionavustuslaki (688/2001)
 • Valtion talousarvioesitys 2021
 • Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) ja asetus (1766/2009).

Valtionavustusten yleiset tavoitteet

 • yhteiskunnallinen vaikuttavuus
 • ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantuminen
 • kansallisen, alueellisen sekä kansainvälisen yhteistyön vahvistuminen
 • työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehittäminen
 • uusien ammatillisen koulutuksen toimintamallien kehittyminen.

Kehittämisteemat

Kehittämistyö kohdistuu kestävää tulevaisuutta vahvistaviin toimiin seuraavissa teemoissa:

 • Ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartan ja koulutuksen järjestäjien kestävän kehityksen ohjelmien kehittäminen
  • Kehittäminen kohdistuu kansallisen kestävän kehityksen tiekartan laadintaan verkostomaisesti hanketoimijoiden yhteistyönä. Tiekartta raamittaa yhteisen kestävän kehityksen vision ja tavoitteet ammatilliseen koulutukseen; tavoitteet kestävän kädenjäljen kasvattamiseen ja jalanjäljen pienentämiseen. Yhteinen tiekartta toimii koulutuksen järjestäjäkohtaisten kestävän kehityksen ohjelmien laadinnan ja kestävyysratkaisujen perustana.
  • Koulutuksen järjestäjät kehittävät tiekartan pohjalta kestävän kehityksen ohjelmiansa, joilla varmistetaan, että kestävä kehitys sisältyy koulutuksen järjestäjän toimintoihin kattavasti ja koulutuksen järjestäjät toimivat kokonaisvaltaisesti kestävää tulevaisuutta rakentavasti. Kestävän kehityksen ohjelmat laaditaan kattamaan kestävyysratkaisut johtamiseen, toimintakulttuurin kehittämiseen, oppimisympäristöihin ja muuhun koulutuksen järjestäjän toimintaan. Hanketoimijat sparraavat ja osallistavat tiekartan tavoitteiden konkretisointiin ja ohjelmien laadintaan myös muut koulutuksen järjestäjät ja sidosryhmät. Kestävän kehityksen ohjelmatyöhön sitouttamiseksi järjestetään eri koulutuksen järjestäjien johdon ja muun henkilöstön koulutuksia ja muita osallistavia osaamisen kehittämisen tapoja.
 • Toiminnallisen kestävää tulevaisuutta vahvistavan kokeilukulttuurin vahvistaminen, innovaatiot ja niiden pilotointi
  • Toinen teema on kehittää käytännön ratkaisuja kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän edistämiseen ammatillisen koulutuksen toiminnoissa kokeilevalla toimintatavalla. Kokeilut voivat kohdistua johtamiseen, laadunhallintaan, oppimisympäristöjen kehittämiseen, työelämäyhteistyöhön, kansainvälistymistoimintaan tai toimintakulttuurin muutokseen. Kokeiluja jaetaan avoimesti muille ja ne tuottavat konkreettisia ideoita muille koulutuksen järjestäjille toimivista kestävyysratkaisuista.
  • Kokeiluilla mahdollistetaan uudenlaisten kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän edellyttämien toimintatapojen innovointi, testaus ja jatkokehittäminen. Kokeiluilla tavoitellaan sitä, että toiminta muuttuu kokonaisvaltaisesti kestävää tulevaisuutta vahvistavaksi. Kokeiluja toivotaan erityisesti kestävää kädenjälkeä vahvistaviin teemoihin.       

Kehittäminen kohdistuu erityisesti ekologisen kestävyyden, ilmastovastuun, kiertotalouden ja luontokatoratkaisujen sekä muiden vihreän siirtymän edellyttämien teemojen kehittämiseen, ottamalla kuitenkin huomioon sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen kestävyyden.

Kuka voi hakea

Hakukelpoisia ovat ammatillisen koulutuksen järjestäjät.

Avustusten myöntämisen välttämättömät edellytykset

 • hakemus on saapunut määräajassa
 • hakija on hakukelpoinen
 • hakija on antanut määräaikaan mennessä selvityksen aikaisemmin myönnettyjen avustusten käytöstä
 • avustuksen käyttötarkoitus on käytölle asetettujen tavoitteiden mukainen
 • avustettava toiminta toteutetaan avustuksen käyttöajan rajoissa.

Haettava rahoitus ja rahoituskausi

Opetushallitus asettaa haettavaksi valtionavustukset Ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän kehittämisohjelmaan. Tarkoitukseen on varattu yhteensä enintään 3 500 000 euroa. Valtionavustukset asetetaan haettavaksi ehdollisena siihen asti, kunnes Opetushallitus on saanut valtionavustuksiin osoitetut määrärahat. Kyseessä on erityisavustus eikä sitä voi käyttää organisaation perustoiminnan rahoittamiseen.

Avustusta myönnetään enintään 90 % hankkeen kokonaiskustannuksista ja hakijan rahoitusosuus on vähintään 10 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Hankkeen kustannuksiin voi sisältyä hankkeen tavoitteiden toteuttamisen kannalta välttämättömiä ohjelmisto- ja laitehankintoja, joiden osuus voi olla enintään 20 % kokonaiskustannuksista ja ostopalveluita enintään 30 % kokonaiskustannuksista. Erityisistä perustelluista syistä kustannukset voivat olla korkeammat.

Valtionavustuksen käyttöaika

Avustusten käyttöaika alkaa valtionavustuspäätöksen päivämäärästä ja päättyy viimeistään 31.12.2023. Avustusta voi hakea myös lyhyempikestoisiin hankkeisiin.

Hakeminen ja hakuohjeet

Hakuaika on 2.11. – 29.11.2021. Avustushakemus tulee olla jätettynä valtionavustukset -järjestelmään viimeistään 29.11.2021 klo 16.15. Sähköisen hakemuksen saapuminen annetun hakuajan sisällä täyttää määräaikaa koskevan kriteerin. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta arvioitavaksi.

Hakemuksesta tulee ilmetä, onko hakija kiinnostunut toimimaan ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartan laadinnan koordinoijana vai laadintaan osallistujana. Hakemuksesta tulee ilmetä myös, mikä on hakijan kestävän kehityksen toiminnan ja ohjelman tilanne tällä hetkellä, ja mitkä ovat keskeiset kehittämisen kohteet (johtaminen, henkilöstön sitouttaminen ja osaamisen kehittäminen, oppimisympäristöjen kehittäminen, muu toiminta).

Hankkeet toteutetaan koulutuksen järjestäjäkohtaisina tai verkostohankkeina. Rahoitettavat hankkeet muodostavat verkoston ja osallistuvat kaikki yhteisen ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartan laadintaan. Hankkeet osallistavat kehittämistyöhön muut koulutuksen järjestäjät, työelämän, järjestöt, opiskelijat ja mahdolliset muut tarvittavat tahot.

Koulutuksen järjestäjien verkostohankkeissa yksi koulutuksen järjestäjä toimii hankkeen koordinaattorina ja muut yhteistyökumppaneina. Rahoitusta saavien yhteistyökumppaneiden tulee myös olla hakuryhmässä hakukelpoisia toimijoita. Koordinaattori hakee avustuksen verkoston puolesta. Koordinaattorin hakemuksessa esitetään yhteinen hankesuunnitelma, josta ilmenee kunkin yhteistyökumppanin osuus. Koordinaattori kerää yhteistyökumppaneilta työsuunnitelmat (sis. kustannusarvio) siitä, millaisin toimenpitein yhteishankkeen tavoitteet kunkin osalta saavutetaan. Koordinaattori liittää työsuunnitelmat ja kustannusarviot hakemukseen.

Toiminta ja sen seuranta ja ohjaus

Ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän kehittämisohjelman toteutumista ja ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartan rakentamista ja jalkautusta ohjaa, seuraa ja tukee Opetushallitus yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Hankkeet jakavat kehitystyön tuloksia avoimesti kaikille ammatillisen koulutuksen järjestäjille koko hankekauden ajan, esimerkiksi tiedottamalla toiminnastaan ja järjestämällä avoimia yhteisiä kohtaamisia yhteistyössä Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta arvioidaan ja vaikuttavia toimintatapoja ja käytänteitä kootaan yhteistyössä Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Kehittämisohjelman myötä syntyy ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen verkosto, jonka toiminta jatkuu Opetushallituksen koordinoimana hankkeen jälkeen.

Muuta

Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella hakijan nimissä.

Linkit hakulomakkeille: https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/357/?lang=fi

Näin hakemus arvioidaan

Kehittämishankkeiden hakemukset arvioidaan seuraavilla valintaperusteilla:

 • hankesuunnitelman toteuttamiskelpoisuus ja kokonaistaloudellisuus
 • hankkeen tarve ja innovatiivisuus, kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän edistämisen käytännön ratkaisut
 • toiminta tavoitteiden saavuttamiseksi ja tulosten käyttöönoton varmistamiseksi
 • koulutuksen järjestäjien johdon, muun henkilöstön ja opiskelijoiden osallistuminen hankkeen tavoitteiden ja toimenpiteiden suunnitteluun, toimintaan ja seurantaan
 • vaikuttavuuden vahvistaminen

Kehittämistyön suunnittelun tueksi

 

Rahoituspäätökset

Opetushallitus arvio hakuun saapuneet hakemukset. Määräaikaan mennessä saapui 11 valtionavustushakemusta, joiden kokonaissumma (haetut avustukset) oli yhteensä 4 115 313 euroa. Avustuksia myönnettiin määrärahojen rajoissa 10 hankkeelle, jotka haussa asetettujen linjausten ja harkinnanvaraisten asiantuntija-arviointien mukaan parhaiten edistävät haun tavoitteita ja valintaperusteiden mukaista toimintaa. Valtionavustusta myönnettiin kehittämishankkeille yhteensä 3 500 000 euroa.

 

Attachments